John 11

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 12

o oun ihsouV pro ex hmerwn tou pasca hlqen eiV bhqanian opou hn lazaroV o teqnhkwV on hgeiren ek nekrwn

Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was which had been dead whom he raised from the dead.

epoihsan oun autw deipnon ekei kai h marqa dihkonei o de lazaroV eiV hn twn sunanakeimenwn autw

There they made him a supper; and Martha served but Lazarus was one of them that sat at the table with him.

h oun maria labousa litran murou nardou pistikhV polutimou hleiyen touV podaV tou ihsou kai exemaxen taiV qrixin authV touV podaV autou h de oikia eplhrwqh ek thV osmhV tou murou

Then took Mary a pound of ointment of spikenard , very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.

legei oun eiV ek twn maqhtwn autou ioudaV simwnoV iskariwthV o mellwn auton paradidonai

Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,

diati touto to muron ouk epraqh triakosiwn dhnariwn kai edoqh ptwcoiV

Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor ?

eipen de touto ouc oti peri twn ptwcwn emelen autw all oti klepthV hn kai to glwssokomon eicen kai ta ballomena ebastazen

This he said not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein

eipen oun o ihsouV afeV authn eiV thn hmeran tou entafiasmou mou tethrhken auto

Then said Jesus, Let her alone against the day of my burying hath she kept this.

touV ptwcouV gar pantote ecete meq eautwn eme de ou pantote ecete

For the poor always ye have with you; but me ye have not always.

egnw oun ocloV poluV ek twn ioudaiwn oti ekei estin kai hlqon ou dia ton ihsoun monon all ina kai ton lazaron idwsin on hgeiren ek nekrwn

Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.

ebouleusanto de oi arciereiV ina kai ton lazaron apokteinwsin

But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death

oti polloi di auton uphgon twn ioudaiwn kai episteuon eiV ton ihsoun

Because that by reason of him many of the Jews went away and believed on Jesus.

th epaurion ocloV poluV o elqwn eiV thn eorthn akousanteV oti ercetai o ihsouV eiV ierosoluma

On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,

elabon ta baia twn foinikwn kai exhlqon eiV upanthsin autw kai ekrazon wsanna euloghmenoV o ercomenoV en onomati kuriou o basileuV tou israhl

Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.

eurwn de o ihsouV onarion ekaqisen ep auto kaqwV estin gegrammenon

And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon ; as it is written

mh fobou qugater siwn idou o basileuV sou ercetai kaqhmenoV epi pwlon onou

Fear not, daughter of Sion: behold thy King cometh sitting on an ass's colt.

tauta de ouk egnwsan oi maqhtai autou to prwton all ote edoxasqh o ihsouV tote emnhsqhsan oti tauta hn ep autw gegrammena kai tauta epoihsan autw

These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.

emarturei oun o ocloV o wn met autou ote ton lazaron efwnhsen ek tou mnhmeiou kai hgeiren auton ek nekrwn

The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record

dia touto kai uphnthsen autw o ocloV oti hkousen touto auton pepoihkenai to shmeion

For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.

oi oun farisaioi eipon proV eautouV qewreite oti ouk wfeleite ouden ide o kosmoV opisw autou aphlqen

The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing ? behold, the world is gone after him.

hsan de tineV ellhneV ek twn anabainontwn ina proskunhswsin en th eorth

And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:

outoi oun proshlqon filippw tw apo bhqsaida thV galilaiaV kai hrwtwn auton legonteV kurie qelomen ton ihsoun idein

The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying Sir, we would see Jesus.

ercetai filippoV kai legei tw andrea kai palin andreaV kai filippoV legousin tw ihsou

Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.

o de ihsouV apekrinato autoiV legwn elhluqen h wra ina doxasqh o uioV tou anqrwpou

And Jesus answered them, saying The hour is come that the Son of man should be glorified

amhn amhn legw umin ean mh o kokkoV tou sitou peswn eiV thn ghn apoqanh autoV monoV menei ean de apoqanh polun karpon ferei

Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die it abideth alone: but if it die it bringeth forth much fruit.

o filwn thn yuchn autou apolesei authn kai o miswn thn yuchn autou en tw kosmw toutw eiV zwhn aiwnion fulaxei authn

He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.

ean emoi diakonh tiV emoi akolouqeitw kai opou eimi egw ekei kai o diakonoV o emoV estai kai ean tiV emoi diakonh timhsei auton o pathr

If any man serve me, let him follow me; and where I am there shall also my servant be if any man serve me, him will my Father honour

nun h yuch mou tetaraktai kai ti eipw pater swson me ek thV wraV tauthV alla dia touto hlqon eiV thn wran tauthn

Now is my soul troubled and what shall I say Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.

pater doxason sou to onoma hlqen oun fwnh ek tou ouranou kai edoxasa kai palin doxasw

Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.

o oun ocloV o estwV kai akousaV elegen bronthn gegonenai alloi elegon aggeloV autw lelalhken

The people therefore, that stood by and heard it, said that it thundered : others said An angel spake to him.

apekriqh o ihsouV kai eipen ou di eme auth h fwnh gegonen alla di umaV

Jesus answered and said This voice came not because of me, but for your sakes .

nun krisiV estin tou kosmou toutou nun o arcwn tou kosmou toutou ekblhqhsetai exw

Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.

kagw ean uywqw ek thV ghV pantaV elkusw proV emauton

And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.

touto de elegen shmainwn poiw qanatw hmellen apoqnhskein

This he said signifying what death he should die

apekriqh autw o ocloV hmeiV hkousamen ek tou nomou oti o cristoV menei eiV ton aiwna kai pwV su legeiV oti dei uywqhnai ton uion tou anqrwpou tiV estin outoV o uioV tou anqrwpou

The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou , The Son of man must be lifted up who is this Son of man ?

eipen oun autoiV o ihsouV eti mikron cronon to fwV meq umwn estin peripateite ewV to fwV ecete ina mh skotia umaV katalabh kai o peripatwn en th skotia ouk oiden pou upagei

Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth

ewV to fwV ecete pisteuete eiV to fwV ina uioi fwtoV genhsqe tauta elalhsen o ihsouV kai apelqwn ekrubh ap autwn

While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed and did hide himself from them.

tosauta de autou shmeia pepoihkotoV emprosqen autwn ouk episteuon eiV auton

But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:

ina o logoV hsaiou tou profhtou plhrwqh on eipen kurie tiV episteusen th akoh hmwn kai o braciwn kuriou tini apekalufqh

That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled which he spake Lord, who hath believed our report ? and to whom hath the arm of the Lord been revealed

dia touto ouk hdunanto pisteuein oti palin eipen hsaiaV

Therefore they could not believe because that Esaias said again,

tetuflwken autwn touV ofqalmouV kai pepwrwken autwn thn kardian ina mh idwsin toiV ofqalmoiV kai nohswsin th kardia kai epistrafwsin kai iaswmai autouV

He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted and I should heal them.

tauta eipen hsaiaV ote eiden thn doxan autou kai elalhsen peri autou

These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.

omwV mentoi kai ek twn arcontwn polloi episteusan eiV auton alla dia touV farisaiouV ouc wmologoun ina mh aposunagwgoi genwntai

Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:

hgaphsan gar thn doxan twn anqrwpwn mallon hper thn doxan tou qeou

For they loved the praise of men more than the praise of God.

ihsouV de ekraxen kai eipen o pisteuwn eiV eme ou pisteuei eiV eme all eiV ton pemyanta me

Jesus cried and said He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.

kai o qewrwn eme qewrei ton pemyanta me

And he that seeth me seeth him that sent me.

egw fwV eiV ton kosmon elhluqa ina paV o pisteuwn eiV eme en th skotia mh meinh

I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.

kai ean tiV mou akoush twn rhmatwn kai mh pisteush egw ou krinw auton ou gar hlqon ina krinw ton kosmon all ina swsw ton kosmon

And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.

o aqetwn eme kai mh lambanwn ta rhmata mou ecei ton krinonta auton o logoV on elalhsa ekeinoV krinei auton en th escath hmera

He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken the same shall judge him in the last day.

oti egw ex emautou ouk elalhsa all o pemyaV me pathr autoV moi entolhn edwken ti eipw kai ti lalhsw

For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say and what I should speak

kai oida oti h entolh autou zwh aiwnioV estin a oun lalw egw kaqwV eirhken moi o pathr outwV lalw

And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak

John 13

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com