John 10

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 11

hn de tiV asqenwn lazaroV apo bhqaniaV ek thV kwmhV mariaV kai marqaV thV adelfhV authV

Now a certain man was sick named Lazarus, of Bethany , the town of Mary and her sister Martha.

hn de maria h aleiyasa ton kurion murw kai ekmaxasa touV podaV autou taiV qrixin authV hV o adelfoV lazaroV hsqenei

was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick

apesteilan oun ai adelfai proV auton legousai kurie ide on fileiV asqenei

Therefore his sisters sent unto him, saying Lord, behold, he whom thou lovest is sick

akousaV de o ihsouV eipen auth h asqeneia ouk estin proV qanaton all uper thV doxhV tou qeou ina doxasqh o uioV tou qeou di authV

When Jesus heard that, he said This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby .

hgapa de o ihsouV thn marqan kai thn adelfhn authV kai ton lazaron

Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.

wV oun hkousen oti asqenei tote men emeinen en w hn topw duo hmeraV

When he had heard therefore that he was sick he abode two days still in the same place where he was

epeita meta touto legei toiV maqhtaiV agwmen eiV thn ioudaian palin

Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.

legousin autw oi maqhtai rabbi nun ezhtoun se liqasai oi ioudaioi kai palin upageiV ekei

His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again ?

apekriqh o ihsouV ouci dwdeka eisin wrai thV hmeraV ean tiV peripath en th hmera ou proskoptei oti to fwV tou kosmou toutou blepei

Jesus answered Are there not twelve hours in the day ? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.

ean de tiV peripath en th nukti proskoptei oti to fwV ouk estin en autw

But if a man walk in the night, he stumbleth because there is no light in him.

tauta eipen kai meta touto legei autoiV lazaroV o filoV hmwn kekoimhtai alla poreuomai ina exupnisw auton

These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth but I go that I may awake him out of sleep

eipon oun oi maqhtai autou kurie ei kekoimhtai swqhsetai

Then said his disciples, Lord, if he sleep he shall do well

eirhkei de o ihsouV peri tou qanatou autou ekeinoi de edoxan oti peri thV koimhsewV tou upnou legei

Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.

tote oun eipen autoiV o ihsouV parrhsia lazaroV apeqanen

Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead

kai cairw di umaV ina pisteushte oti ouk hmhn ekei all agwmen proV auton

And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe nevertheless let us go unto him.

eipen oun qwmaV o legomenoV didumoV toiV summaqhtaiV agwmen kai hmeiV ina apoqanwmen met autou

Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go that we may die with him.

elqwn oun o ihsouV euren auton tessaraV hmeraV hdh econta en tw mnhmeiw

Then when Jesus came he found that he had lain in the grave four days already.

hn de h bhqania egguV twn ierosolumwn wV apo stadiwn dekapente

Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:

kai polloi ek twn ioudaiwn elhluqeisan proV taV peri marqan kai marian ina paramuqhswntai autaV peri tou adelfou autwn

And many of the Jews came to Martha and Mary , to comfort them concerning their brother.

h oun marqa wV hkousen oti o ihsouV ercetai uphnthsen autw maria de en tw oikw ekaqezeto

Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming went and met him: but Mary sat still in the house.

eipen oun h marqa proV ton ihsoun kurie ei hV wde o adelfoV mou ouk an eteqnhkei

Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died

alla kai nun oida oti osa an aithsh ton qeon dwsei soi o qeoV

But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.

legei auth o ihsouV anasthsetai o adelfoV sou

Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again

legei autw marqa oida oti anasthsetai en th anastasei en th escath hmera

Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.

eipen auth o ihsouV egw eimi h anastasiV kai h zwh o pisteuwn eiV eme kan apoqanh zhsetai

Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead yet shall he live

kai paV o zwn kai pisteuwn eiV eme ou mh apoqanh eiV ton aiwna pisteueiV touto

And whosoever liveth and believeth in me shall never die Believest thou this ?

legei autw nai kurie egw pepisteuka oti su ei o cristoV o uioV tou qeou o eiV ton kosmon ercomenoV

She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.

kai tauta eipousa aphlqen kai efwnhsen marian thn adelfhn authV laqra eipousa o didaskaloV parestin kai fwnei se

And when she had so said she went her way and called Mary her sister secretly, saying The Master is come and calleth for thee.

ekeinh wV hkousen egeiretai tacu kai ercetai proV auton

As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.

oupw de elhluqei o ihsouV eiV thn kwmhn all hn en tw topw opou uphnthsen autw h marqa

Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.

oi oun ioudaioi oi onteV met authV en th oikia kai paramuqoumenoi authn idonteV thn marian oti tacewV anesth kai exhlqen hkolouqhsan auth legonteV oti upagei eiV to mnhmeion ina klaush ekei

The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out followed her, saying She goeth unto the grave to weep there.

h oun maria wV hlqen opou hn o ihsouV idousa auton epesen eiV touV podaV autou legousa autw kurie ei hV wde ouk an apeqanen mou o adelfoV

Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died

ihsouV oun wV eiden authn klaiousan kai touV sunelqontaV auth ioudaiouV klaiontaV enebrimhsato tw pneumati kai etaraxen eauton

When Jesus therefore saw her weeping and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled ,

kai eipen pou teqeikate auton legousin autw kurie ercou kai ide

And said Where have ye laid him ? They said unto him, Lord, come and see

edakrusen o ihsouV

Jesus wept

elegon oun oi ioudaioi ide pwV efilei auton

Then said the Jews, Behold how he loved him!

tineV de ex autwn eipon ouk hdunato outoV o anoixaV touV ofqalmouV tou tuflou poihsai ina kai outoV mh apoqanh

And some of them said Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died

ihsouV oun palin embrimwmenoV en eautw ercetai eiV to mnhmeion hn de sphlaion kai liqoV epekeito ep autw

Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave . It was a cave, and a stone lay upon it.

legei o ihsouV arate ton liqon legei autw h adelfh tou teqnhkotoV marqa kurie hdh ozei tetartaioV gar estin

Jesus said Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead saith unto him, Lord, by this time he stinketh for he hath been dead four days.

legei auth o ihsouV ouk eipon soi oti ean pisteushV oyei thn doxan tou qeou

Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe thou shouldest see the glory of God ?

hran oun ton liqon ou hn o teqnhkwV keimenoV o de ihsouV hren touV ofqalmouV anw kai eipen pater eucaristw soi oti hkousaV mou

Then they took away the stone from the place where the dead was laid And Jesus lifted up his eyes, and said Father, I thank thee that thou hast heard me.

egw de hdein oti pantote mou akoueiV alla dia ton oclon ton periestwta eipon ina pisteuswsin oti su me apesteilaV

And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.

kai tauta eipwn fwnh megalh ekraugasen lazare deuro exw

And when he thus had spoken he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.

kai exhlqen o teqnhkwV dedemenoV touV podaV kai taV ceiraV keiriaiV kai h oyiV autou soudariw periededeto legei autoiV o ihsouV lusate auton kai afete upagein

And he that was dead came forth bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go

polloi oun ek twn ioudaiwn oi elqonteV proV thn marian kai qeasamenoi a epoihsen o ihsouV episteusan eiV auton

Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did believed on him.

tineV de ex autwn aphlqon proV touV farisaiouV kai eipon autoiV a epoihsen o ihsouV

But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done

sunhgagon oun oi arciereiV kai oi farisaioi sunedrion kai elegon ti poioumen oti outoV o anqrwpoV polla shmeia poiei

Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said What do we for this man doeth many miracles.

ean afwmen auton outwV panteV pisteusousin eiV auton kai eleusontai oi rwmaioi kai arousin hmwn kai ton topon kai to eqnoV

If we let him thus alone all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.

eiV de tiV ex autwn kaiafaV arciereuV wn tou eniautou ekeinou eipen autoiV umeiV ouk oidate ouden

And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all ,

oude dialogizesqe oti sumferei hmin ina eiV anqrwpoV apoqanh uper tou laou kai mh olon to eqnoV apolhtai

Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.

touto de af eautou ouk eipen alla arciereuV wn tou eniautou ekeinou proefhteusen oti emellen o ihsouV apoqnhskein uper tou eqnouV

And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;

kai ouc uper tou eqnouV monon all ina kai ta tekna tou qeou ta dieskorpismena sunagagh eiV en

And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad

ap ekeinhV oun thV hmeraV sunebouleusanto ina apokteinwsin auton

Then from that day forth they took counsel together for to put him to death

ihsouV oun ouk eti parrhsia periepatei en toiV ioudaioiV alla aphlqen ekeiqen eiV thn cwran egguV thV erhmou eiV efraim legomenhn polin kakei dietriben meta twn maqhtwn autou

Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.

hn de egguV to pasca twn ioudaiwn kai anebhsan polloi eiV ierosoluma ek thV cwraV pro tou pasca ina agniswsin eautouV

And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.

ezhtoun oun ton ihsoun kai elegon met allhlwn en tw ierw esthkoteV ti dokei umin oti ou mh elqh eiV thn eorthn

Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast ?

dedwkeisan de kai oi arciereiV kai oi farisaioi entolhn ina ean tiV gnw pou estin mhnush opwV piaswsin auton

Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were he should shew it, that they might take him.

John 12

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com