John 8

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 9

kai paragwn eiden anqrwpon tuflon ek genethV

9:1 And as Jesus passed by he saw a man which was blind from his birth.

kai hrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV rabbi tiV hmarten outoV h oi goneiV autou ina tufloV gennhqh

9:2 And his disciples asked him, saying Master, who did sin this man, or his parents, that he was born blind ?

apekriqh o ihsouV oute outoV hmarten oute oi goneiV autou all ina fanerwqh ta erga tou qeou en autw

9:3 Jesus answered Neither hath this man sinned nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.

eme dei ergazesqai ta erga tou pemyantoV me ewV hmera estin ercetai nux ote oudeiV dunatai ergazesqai

9:4 I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh when no man can work

otan en tw kosmw w fwV eimi tou kosmou

9:5 As long as I am in the world, I am the light of the world.

tauta eipwn eptusen camai kai epoihsen phlon ek tou ptusmatoV kai epecrisen ton phlon epi touV ofqalmouV tou tuflou

9:6 When he had thus spoken he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,

kai eipen autw upage niyai eiV thn kolumbhqran tou silwam o ermhneuetai apestalmenoV aphlqen oun kai eniyato kai hlqen blepwn

9:7 And said unto him, Go wash in the pool of Siloam , is by interpretation Sent He went his way therefore, and washed and came seeing

oi oun geitoneV kai oi qewrounteV auton to proteron oti tufloV hn elegon ouc outoV estin o kaqhmenoV kai prosaitwn

9:8 The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said Is not this he that sat and begged

alloi elegon oti outoV estin alloi de oti omoioV autw estin ekeinoV elegen oti egw eimi

9:9 Some said This is he others said, He is like him: but he said I am he.

elegon oun autw pwV anewcqhsan sou oi ofqalmoi

9:10 Therefore said they unto him, How were thine eyes opened

apekriqh ekeinoV kai eipen anqrwpoV legomenoV ihsouV phlon epoihsen kai epecrisen mou touV ofqalmouV kai eipen moi upage eiV thn kolumbhqran tou silwam kai niyai apelqwn de kai niyamenoV anebleya

9:11 He answered and said A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash and I went and washed and I received sight

eipon oun autw pou estin ekeinoV legei ouk oida

9:12 Then said they unto him, Where is he ? He said I know not.

agousin auton proV touV farisaiouV ton pote tuflon

9:13 They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.

hn de sabbaton ote ton phlon epoihsen o ihsouV kai anewxen autou touV ofqalmouV

9:14 And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.

palin oun hrwtwn auton kai oi farisaioi pwV anebleyen o de eipen autoiV phlon epeqhken epi touV ofqalmouV mou kai eniyamhn kai blepw

9:15 Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed and do see

elegon oun ek twn farisaiwn tineV outoV o anqrwpoV ouk estin para tou qeou oti to sabbaton ou threi alloi elegon pwV dunatai anqrwpoV amartwloV toiauta shmeia poiein kai scisma hn en autoiV

9:16 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said How can a man that is a sinner do such miracles ? And there was a division among them.

legousin tw tuflw palin su ti legeiV peri autou oti hnoixen sou touV ofqalmouV o de eipen oti profhthV estin

9:17 They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes ? He said He is a prophet.

ouk episteusan oun oi ioudaioi peri autou oti tufloV hn kai anebleyen ewV otou efwnhsan touV goneiV autou tou anableyantoV

9:18 But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight until they called the parents of him that had received his sight

kai hrwthsan autouV legonteV outoV estin o uioV umwn on umeiV legete oti tufloV egennhqh pwV oun arti blepei

9:19 And they asked them, saying Is this your son, who ye say was born blind ? how then doth he now see

apekriqhsan autoiV oi goneiV autou kai eipon oidamen oti outoV estin o uioV hmwn kai oti tufloV egennhqh

9:20 His parents answered them and said We know that this is our son, and that he was born blind:

pwV de nun blepei ouk oidamen h tiV hnoixen autou touV ofqalmouV hmeiV ouk oidamen autoV hlikian ecei auton erwthsate autoV peri autou lalhsei

9:21 But by what means he now seeth we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.

tauta eipon oi goneiV autou oti efobounto touV ioudaiouV hdh gar suneteqeinto oi ioudaioi ina ean tiV auton omologhsh criston aposunagwgoV genhtai

9:22 These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.

dia touto oi goneiV autou eipon oti hlikian ecei auton erwthsate

9:23 Therefore said his parents , He is of age; ask him.

efwnhsan oun ek deuterou ton anqrwpon oV hn tufloV kai eipon autw doV doxan tw qew hmeiV oidamen oti o anqrwpoV outoV amartwloV estin

9:24 Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.

apekriqh oun ekeinoV kai eipen ei amartwloV estin ouk oida en oida oti tufloV wn arti blepw

9:25 He answered and said Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know that, whereas I was blind, now I see

eipon de autw palin ti epoihsen soi pwV hnoixen sou touV ofqalmouV

9:26 Then said they to him again, What did he to thee ? how opened he thine eyes ?

apekriqh autoiV eipon umin hdh kai ouk hkousate ti palin qelete akouein mh kai umeiV qelete autou maqhtai genesqai

9:27 He answered them, I have told you already, and ye did not hear wherefore would ye hear it again ? will ye also be his disciples ?

eloidorhsan oun auton kai eipon su ei maqhthV ekeinou hmeiV de tou mwsewV esmen maqhtai

9:28 Then they reviled him, and said Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.

hmeiV oidamen oti mwsh lelalhken o qeoV touton de ouk oidamen poqen estin

9:29 We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is

apekriqh o anqrwpoV kai eipen autoiV en gar toutw qaumaston estin oti umeiV ouk oidate poqen estin kai anewxen mou touV ofqalmouV

9:30 The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is and yet he hath opened mine eyes.

oidamen de oti amartwlwn o qeoV ouk akouei all ean tiV qeosebhV h kai to qelhma autou poih toutou akouei

9:31 Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth

ek tou aiwnoV ouk hkousqh oti hnoixen tiV ofqalmouV tuflou gegennhmenou

9:32 Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.

ei mh hn outoV para qeou ouk hdunato poiein ouden

9:33 If this man were not of God, he could do nothing.

apekriqhsan kai eipon autw en amartiaiV su egennhqhV oloV kai su didaskeiV hmaV kai exebalon auton exw

9:34 They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us ? And they cast him out.

hkousen o ihsouV oti exebalon auton exw kai eurwn auton eipen autw su pisteueiV eiV ton uion tou qeou

9:35 Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God ?

apekriqh ekeinoV kai eipen tiV estin kurie ina pisteusw eiV auton

9:36 He answered and said Who is he Lord, that I might believe on him ?

eipen de autw o ihsouV kai ewrakaV auton kai o lalwn meta sou ekeinoV estin

9:37 And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.

o de efh pisteuw kurie kai prosekunhsen autw

9:38 And he said Lord, I believe And he worshipped him.

kai eipen o ihsouV eiV krima egw eiV ton kosmon touton hlqon ina oi mh bleponteV blepwsin kai oi bleponteV tufloi genwntai

9:39 And Jesus said For judgment I am come into this world, that they which see not might see and that they which see might be made blind.

kai hkousan ek twn farisaiwn tauta oi onteV met autou kai eipon autw mh kai hmeiV tufloi esmen

9:40 And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also ?

eipen autoiV o ihsouV ei tufloi hte ouk an eicete amartian nun de legete oti blepomen h oun amartia umwn menei

9:41 Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say We see therefore your sin remaineth

John 10

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com