John 2

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA IWANNHN

The Gospel According to Saint John

Chapter 3

hn de anqrwpoV ek twn farisaiwn nikodhmoV onoma autw arcwn twn ioudaiwn

There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:

outoV hlqen proV ton ihsoun nuktoV kai eipen autw rabbi oidamen oti apo qeou elhluqaV didaskaloV oudeiV gar tauta ta shmeia dunatai poiein a su poieiV ean mh h o qeoV met autou

The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest except God be with him.

apekriqh o ihsouV kai eipen autw amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh anwqen ou dunatai idein thn basileian tou qeou

Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.

legei proV auton o nikodhmoV pwV dunatai anqrwpoV gennhqhnai gerwn wn mh dunatai eiV thn koilian thV mhtroV autou deuteron eiselqein kai gennhqhnai

Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old ? can he enter the second time into his mother's womb, and be born

apekriqh o ihsouV amhn amhn legw soi ean mh tiV gennhqh ex udatoV kai pneumatoV ou dunatai eiselqein eiV thn basileian tou qeou

Jesus answered Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.

to gegennhmenon ek thV sarkoV sarx estin kai to gegennhmenon ek tou pneumatoV pneuma estin

That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.

mh qaumashV oti eipon soi dei umaV gennhqhnai anwqen

Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.

to pneuma opou qelei pnei kai thn fwnhn autou akoueiV all ouk oidaV poqen ercetai kai pou upagei outwV estin paV o gegennhmenoV ek tou pneumatoV

The wind bloweth where it listeth and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh and whither it goeth so is every one that is born of the Spirit.

apekriqh nikodhmoV kai eipen autw pwV dunatai tauta genesqai

Nicodemus answered and said unto him, How can these things be

apekriqh o ihsouV kai eipen autw su ei o didaskaloV tou israhl kai tauta ou ginwskeiV

Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things ?

amhn amhn legw soi oti o oidamen laloumen kai o ewrakamen marturoumen kai thn marturian hmwn ou lambanete

Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know and testify that we have seen and ye receive not our witness.

ei ta epigeia eipon umin kai ou pisteuete pwV ean eipw umin ta epourania pisteusete

If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe if I tell you of heavenly things ?

kai oudeiV anabebhken eiV ton ouranon ei mh o ek tou ouranou katabaV o uioV tou anqrwpou o wn en tw ouranw

And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.

kai kaqwV mwshV uywsen ton ofin en th erhmw outwV uywqhnai dei ton uion tou anqrwpou

And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up

ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

That whosoever believeth in him should not perish but have eternal life.

outwV gar hgaphsen o qeoV ton kosmon wste ton uion autou ton monogenh edwken ina paV o pisteuwn eiV auton mh apolhtai all ech zwhn aiwnion

For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life.

ou gar apesteilen o qeoV ton uion autou eiV ton kosmon ina krinh ton kosmon all ina swqh o kosmoV di autou

For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved

o pisteuwn eiV auton ou krinetai o de mh pisteuwn hdh kekritai oti mh pepisteuken eiV to onoma tou monogenouV uiou tou qeou

He that believeth on him is not condemned but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.

auth de estin h krisiV oti to fwV elhluqen eiV ton kosmon kai hgaphsan oi anqrwpoi mallon to skotoV h to fwV hn gar ponhra autwn ta erga

And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.

paV gar o faula prasswn misei to fwV kai ouk ercetai proV to fwV ina mh elegcqh ta erga autou

For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved

o de poiwn thn alhqeian ercetai proV to fwV ina fanerwqh autou ta erga oti en qew estin eirgasmena

But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest that they are wrought in God.

meta tauta hlqen o ihsouV kai oi maqhtai autou eiV thn ioudaian ghn kai ekei dietriben met autwn kai ebaptizen

After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized

hn de kai iwannhV baptizwn en ainwn egguV tou saleim oti udata polla hn ekei kai pareginonto kai ebaptizonto

And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they came and were baptized

oupw gar hn beblhmenoV eiV thn fulakhn o iwannhV

For John was not yet cast into prison.

egeneto oun zhthsiV ek twn maqhtwn iwannou meta ioudaiwn peri kaqarismou

Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.

kai hlqon proV ton iwannhn kai eipon autw rabbi oV hn meta sou peran tou iordanou w su memarturhkaV ide outoV baptizei kai panteV ercontai proV auton

And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness behold, the same baptizeth and all men come to him.

apekriqh iwannhV kai eipen ou dunatai anqrwpoV lambanein ouden ean mh h dedomenon autw ek tou ouranou

John answered and said A man can receive nothing, except it be given him from heaven.

autoi umeiV moi martureite oti eipon ouk eimi egw o cristoV all oti apestalmenoV eimi emprosqen ekeinou

Ye yourselves bear me witness that I said I am not the Christ, but that I am sent before him.

o ecwn thn numfhn numfioV estin o de filoV tou numfiou o esthkwV kai akouwn autou cara cairei dia thn fwnhn tou numfiou auth oun h cara h emh peplhrwtai

He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled

ekeinon dei auxanein eme de elattousqai

He must increase but I must decrease

o anwqen ercomenoV epanw pantwn estin o wn ek thV ghV ek thV ghV estin kai ek thV ghV lalei o ek tou ouranou ercomenoV epanw pantwn estin

He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly , and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.

kai o ewraken kai hkousen touto marturei kai thn marturian autou oudeiV lambanei

And what he hath seen and heard that he testifieth and no man receiveth his testimony.

o labwn autou thn marturian esfragisen oti o qeoV alhqhV estin

He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.

on gar apesteilen o qeoV ta rhmata tou qeou lalei ou gar ek metrou didwsin o qeoV to pneuma

For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.

o pathr agapa ton uion kai panta dedwken en th ceiri autou

The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.

o pisteuwn eiV ton uion ecei zwhn aiwnion o de apeiqwn tw uiw ouk oyetai zwhn all h orgh tou qeou menei ep auton

He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

John 4

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com