Luke 23

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 24

th de mia twn sabbatwn orqrou baqeoV hlqon epi to mnhma ferousai a htoimasan arwmata kai tineV sun autaiV

Now upon the first day of the week, very early in the morning , they came unto the sepulchre, bringing the spices which they had prepared and certain others with them.

euron de ton liqon apokekulismenon apo tou mnhmeiou

And they found the stone rolled away from the sepulchre.

kai eiselqousai ouc euron to swma tou kuriou ihsou

And they entered in and found not the body of the Lord Jesus.

kai egeneto en tw diaporeisqai autaV peri toutou kai idou duo andreV epesthsan autaiV en esqhsesin astraptousaiV

And it came to pass as they were much perplexed thereabout , behold two men stood by them in shining garments:

emfobwn de genomenwn autwn kai klinouswn to proswpon eiV thn ghn eipon proV autaV ti zhteite ton zwnta meta twn nekrwn

And as they were afraid, and bowed down their faces to the earth, they said unto them, Why seek ye the living among the dead ?

ouk estin wde all hgerqh mnhsqhte wV elalhsen umin eti wn en th galilaia

He is not here, but is risen remember how he spake unto you when he was yet in Galilee,

legwn oti dei ton uion tou anqrwpou paradoqhnai eiV ceiraV anqrwpwn amartwlwn kai staurwqhnai kai th trith hmera anasthnai

Saying The Son of man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified and the third day rise again

kai emnhsqhsan twn rhmatwn autou

And they remembered his words,

kai upostreyasai apo tou mnhmeiou aphggeilan tauta panta toiV endeka kai pasin toiV loipoiV

And returned from the sepulchre, and told all these things unto the eleven, and to all the rest.

hsan de h magdalhnh maria kai iwanna kai maria iakwbou kai ai loipai sun autaiV ai elegon proV touV apostolouV tauta

It was Mary Magdalene, and Joanna, and Mary the mother of James, and other women that were with them, which told these things unto the apostles.

kai efanhsan enwpion autwn wsei lhroV ta rhmata autwn kai hpistoun autaiV

And their words seemed to them as idle tales, and they believed them not

o de petroV anastaV edramen epi to mnhmeion kai parakuyaV blepei ta oqonia keimena mona kai aphlqen proV eauton qaumazwn to gegonoV

Then arose Peter, and ran unto the sepulchre; and stooping down he beheld the linen clothes laid by themselves, and departed wondering in himself at that which was come to pass

kai idou duo ex autwn hsan poreuomenoi en auth th hmera eiV kwmhn apecousan stadiouV exhkonta apo ierousalhm h onoma emmaouV

And, behold two of them went that same day to a village called Emmaus, which was from Jerusalem about threescore furlongs.

kai autoi wmiloun proV allhlouV peri pantwn twn sumbebhkotwn toutwn

And they talked together of all these things which had happened

kai egeneto en tw omilein autouV kai suzhtein kai autoV o ihsouV eggisaV suneporeueto autoiV

And it came to pass that, while they communed together and reasoned Jesus himself drew near and went with them.

oi de ofqalmoi autwn ekratounto tou mh epignwnai auton

But their eyes were holden that they should not know him.

eipen de proV autouV tineV oi logoi outoi ouV antiballete proV allhlouV peripatounteV kai este skuqrwpoi

And he said unto them, What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad ?

apokriqeiV de o eiV w onoma kleopaV eipen proV auton su monoV paroikeiV en ierousalhm kai ouk egnwV ta genomena en auth en taiV hmeraiV tautaiV

And the one of them, whose name was Cleopas, answering said unto him, Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known the things which are come to pass there in these days ?

kai eipen autoiV poia oi de eipon autw ta peri ihsou tou nazwraiou oV egeneto anhr profhthV dunatoV en ergw kai logw enantion tou qeou kai pantoV tou laou

And he said unto them, What things ? And they said unto him, Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet mighty in deed and word before God and all the people:

opwV te paredwkan auton oi arciereiV kai oi arconteV hmwn eiV krima qanatou kai estaurwsan auton

And how the chief priests and our rulers delivered him to be condemned to death, and have crucified him.

hmeiV de hlpizomen oti autoV estin o mellwn lutrousqai ton israhl alla ge sun pasin toutoiV trithn tauthn hmeran agei shmeron af ou tauta egeneto

But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel: and beside all this, to day is the third day since these things were done

alla kai gunaikeV tineV ex hmwn exesthsan hmaV genomenai orqriai epi to mnhmeion

Yea, and certain women also of our company made us astonished which were early at the sepulchre;

kai mh eurousai to swma autou hlqon legousai kai optasian aggelwn ewrakenai oi legousin auton zhn

And when they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive

kai aphlqon tineV twn sun hmin epi to mnhmeion kai euron outwV kaqwV kai ai gunaikeV eipon auton de ouk eidon

And certain of them which were with us went to the sepulchre, and found it even so as the women had said but him they saw not.

kai autoV eipen proV autouV w anohtoi kai bradeiV th kardia tou pisteuein epi pasin oiV elalhsan oi profhtai

Then he said unto them, O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken

ouci tauta edei paqein ton criston kai eiselqein eiV thn doxan autou

Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory ?

kai arxamenoV apo mwsewV kai apo pantwn twn profhtwn dihrmhneuen autoiV en pasaiV taiV grafaiV ta peri eautou

And beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them in all the scriptures the things concerning himself.

kai hggisan eiV thn kwmhn ou eporeuonto kai autoV prosepoieito porrwterw poreuesqai

And they drew nigh unto the village, whither they went and he made as though he would have gone further.

kai parebiasanto auton legonteV meinon meq hmwn oti proV esperan estin kai kekliken h hmera kai eishlqen tou meinai sun autoiV

But they constrained him, saying Abide with us: for it is toward evening, and the day is far spent And he went in to tarry with them.

kai egeneto en tw katakliqhnai auton met autwn labwn ton arton euloghsen kai klasaV epedidou autoiV

And it came to pass as he sat at meat with them, he took bread, and blessed it, and brake and gave to them.

autwn de dihnoicqhsan oi ofqalmoi kai epegnwsan auton kai autoV afantoV egeneto ap autwn

And their eyes were opened and they knew him; and he vanished out of their sight.

kai eipon proV allhlouV ouci h kardia hmwn kaiomenh hn en hmin wV elalei hmin en th odw kai wV dihnoigen hmin taV grafaV

And they said one to another , Did not our heart burn within us, while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures ?

kai anastanteV auth th wra upestreyan eiV ierousalhm kai euron sunhqroismenouV touV endeka kai touV sun autoiV

And they rose up the same hour, and returned to Jerusalem, and found the eleven gathered together and them that were with them,

legontaV oti hgerqh o kurioV ontwV kai wfqh simwni

Saying The Lord is risen indeed, and hath appeared to Simon.

kai autoi exhgounto ta en th odw kai wV egnwsqh autoiV en th klasei tou artou

And they told what things were done in the way, and how he was known of them in breaking of bread.

tauta de autwn lalountwn autoV o ihsouV esth en mesw autwn kai legei autoiV eirhnh umin

And as they thus spake Jesus himself stood in the midst of them, and saith unto them, Peace be unto you.

ptohqenteV de kai emfoboi genomenoi edokoun pneuma qewrein

But they were terrified and affrighted and supposed that they had seen a spirit.

kai eipen autoiV ti tetaragmenoi este kai diati dialogismoi anabainousin en taiV kardiaiV umwn

And he said unto them, Why are ye troubled and why do thoughts arise in your hearts ?

idete taV ceiraV mou kai touV podaV mou oti autoV egw eimi yhlafhsate me kai idete oti pneuma sarka kai ostea ouk ecei kaqwV eme qewreite econta

Behold my hands and my feet, that it is I myself: handle me, and see for a spirit hath not flesh and bones, as ye see me have

kai touto eipwn epedeixen autoiV taV ceiraV kai touV podaV

And when he had thus spoken he shewed them his hands and his feet.

eti de apistountwn autwn apo thV caraV kai qaumazontwn eipen autoiV ecete ti brwsimon enqade

And while they yet believed not for joy, and wondered he said unto them, Have ye here any meat ?

oi de epedwkan autw icquoV optou meroV kai apo melissiou khriou

And they gave him a piece of a broiled fish, and of an honeycomb .

kai labwn enwpion autwn efagen

And he took it, and did eat before them.

eipen de autoiV outoi oi logoi ouV elalhsa proV umaV eti wn sun umin oti dei plhrwqhnai panta ta gegrammena en tw nomw mwsewV kai profhtaiV kai yalmoiV peri emou

And he said unto them, These are the words which I spake unto you, while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses, and in the prophets, and in the psalms, concerning me.

tote dihnoixen autwn ton noun tou sunienai taV grafaV

Then opened he their understanding, that they might understand the scriptures,

kai eipen autoiV oti outwV gegraptai kai outwV edei paqein ton criston kai anasthnai ek nekrwn th trith hmera

And said unto them, Thus it is written and thus it behoved Christ to suffer and to rise from the dead the third day:

kai khrucqhnai epi tw onomati autou metanoian kai afesin amartiwn eiV panta ta eqnh arxamenon apo ierousalhm

And that repentance and remission of sins should be preached in his name among all nations, beginning at Jerusalem.

umeiV de este martureV toutwn

And ye are witnesses of these things.

kai idou egw apostellw thn epaggelian tou patroV mou ef umaV umeiV de kaqisate en th polei ierousalhm ewV ou endushsqe dunamin ex uyouV

And, behold I send the promise of my Father upon you: but tarry ye in the city of Jerusalem, until ye be endued with power from on high.

exhgagen de autouV exw ewV eiV bhqanian kai eparaV taV ceiraV autou euloghsen autouV

And he led them out as far as to Bethany, and he lifted up his hands, and blessed them.

kai egeneto en tw eulogein auton autouV diesth ap autwn kai anefereto eiV ton ouranon

And it came to pass while he blessed them, he was parted from them, and carried up into heaven.

kai autoi proskunhsanteV auton upestreyan eiV ierousalhm meta caraV megalhV

And they worshipped him, and returned to Jerusalem with great joy:

kai hsan diapantoV en tw ierw ainounteV kai eulogounteV ton qeon amhn

And were continually in the temple, praising and blessing God. Amen.

John 1

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com