Luke 22

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 23

kai anastan apan to plhqoV autwn hgagen auton epi ton pilaton

And the whole multitude of them arose and led him unto Pilate.

hrxanto de kathgorein autou legonteV touton euromen diastrefonta to eqnoV kai kwluonta kaisari forouV didonai legonta eauton criston basilea einai

And they began to accuse him, saying We found this fellow perverting the nation, and forbidding to give tribute to Caesar, saying that he himself is Christ a King.

o de pilatoV ephrwthsen auton legwn su ei o basileuV twn ioudaiwn o de apokriqeiV autw efh su legeiV

And Pilate asked him, saying Art thou the King of the Jews ? And he answered him and said Thou sayest it.

o de pilatoV eipen proV touV arciereiV kai touV oclouV ouden euriskw aition en tw anqrwpw toutw

Then said Pilate to the chief priests and to the people, I find no fault in this man.

oi de episcuon legonteV oti anaseiei ton laon didaskwn kaq olhV thV ioudaiaV arxamenoV apo thV galilaiaV ewV wde

And they were the more fierce saying , He stirreth up the people, teaching throughout all Jewry, beginning from Galilee to this place.

pilatoV de akousaV galilaian ephrwthsen ei o anqrwpoV galilaioV estin

When Pilate heard of Galilee, he asked whether the man were a Galilaean.

kai epignouV oti ek thV exousiaV hrwdou estin anepemyen auton proV hrwdhn onta kai auton en ierosolumoiV en tautaiV taiV hmeraiV

And as soon as he knew that he belonged unto Herod's jurisdiction, he sent him to Herod, who himself also was at Jerusalem at that time.

o de hrwdhV idwn ton ihsoun ecarh lian hn gar qelwn ex ikanou idein auton dia to akouein polla peri autou kai hlpizen ti shmeion idein up autou ginomenon

And when Herod saw Jesus, he was exceeding glad for he was desirous to see him of a long season, because he had heard many things of him; and he hoped to have seen some miracle done by him.

ephrwta de auton en logoiV ikanoiV autoV de ouden apekrinato autw

Then he questioned with him in many words; but he answered him nothing.

eisthkeisan de oi arciereiV kai oi grammateiV eutonwV kathgorounteV autou

And the chief priests and scribes stood and vehemently accused him.

exouqenhsaV de auton o hrwdhV sun toiV strateumasin autou kai empaixaV peribalwn auton esqhta lampran anepemyen auton tw pilatw

And Herod with his men of war set him at nought and mocked him, and arrayed him in a gorgeous robe, and sent him again to Pilate.

egenonto de filoi o te pilatoV kai o hrwdhV en auth th hmera met allhlwn prouphrcon gar en ecqra onteV proV eautouV

And the same day Pilate and Herod were made friends together : for before they were at enmity between themselves.

pilatoV de sugkalesamenoV touV arciereiV kai touV arcontaV kai ton laon

And Pilate, when he had called together the chief priests and the rulers and the people,

eipen proV autouV proshnegkate moi ton anqrwpon touton wV apostrefonta ton laon kai idou egw enwpion umwn anakrinaV ouden euron en tw anqrwpw toutw aition wn kathgoreite kat autou

Said unto them, Ye have brought this man unto me, as one that perverteth the people: and, behold I, having examined him before you, have found no fault in this man touching those things whereof ye accuse him:

all oude hrwdhV anepemya gar umaV proV auton kai idou ouden axion qanatou estin pepragmenon autw

No, nor yet Herod: for I sent you to him; and, lo nothing worthy of death is done unto him.

paideusaV oun auton apolusw

I will therefore chastise him, and release him.

anagkhn de eicen apoluein autoiV kata eorthn ena

of necessity he must release one unto them at the feast.)

anekraxan de pamplhqei legonteV aire touton apoluson de hmin ton barabban

And they cried out all at once, saying Away with this man, and release unto us Barabbas:

ostiV hn dia stasin tina genomenhn en th polei kai fonon beblhmenoV eiV fulakhn

for a certain sedition made in the city, and for murder, was cast into prison.)

palin oun o pilatoV prosefwnhsen qelwn apolusai ton ihsoun

Pilate therefore, willing to release Jesus, spake again to them

oi de epefwnoun legonteV staurwson staurwson auton

But they cried saying Crucify him, crucify him.

o de triton eipen proV autouV ti gar kakon epoihsen outoV ouden aition qanatou euron en autw paideusaV oun auton apolusw

And he said unto them the third time, Why, what evil hath he done I have found no cause of death in him: I will therefore chastise him, and let him go

oi de epekeinto fwnaiV megalaiV aitoumenoi auton staurwqhnai kai katiscuon ai fwnai autwn kai twn arcierewn

And they were instant with loud voices, requiring that he might be crucified And the voices of them and of the chief priests prevailed

o de pilatoV epekrinen genesqai to aithma autwn

And Pilate gave sentence that it should be as they required.

apelusen de autoiV ton dia stasin kai fonon beblhmenon eiV thn fulakhn on htounto ton de ihsoun paredwken tw qelhmati autwn

And he released unto them him that for sedition and murder was cast into prison, whom they had desired but he delivered Jesus to their will.

kai wV aphgagon auton epilabomenoi simwnoV tinoV kurhnaiou tou ercomenou ap agrou epeqhkan autw ton stauron ferein opisqen tou ihsou

And as they led him away they laid hold upon one Simon, a Cyrenian, coming out of the country, and on him they laid the cross, that he might bear it after Jesus.

hkolouqei de autw polu plhqoV tou laou kai gunaikwn ai kai ekoptonto kai eqrhnoun auton

And there followed him a great company of people, and of women, which also bewailed and lamented him.

strafeiV de proV autaV o ihsouV eipen qugatereV ierousalhm mh klaiete ep eme plhn ef eautaV klaiete kai epi ta tekna umwn

But Jesus turning unto them said Daughters of Jerusalem, weep not for me, but weep for yourselves, and for your children.

oti idou ercontai hmerai en aiV erousin makariai ai steirai kai koiliai ai ouk egennhsan kai mastoi oi ouk eqhlasan

For, behold the days are coming in the which they shall say Blessed are the barren, and the wombs that never bare and the paps which never gave suck

tote arxontai legein toiV oresin pesete ef hmaV kai toiV bounoiV kaluyate hmaV

Then shall they begin to say to the mountains, Fall on us; and to the hills, Cover us.

oti ei en tw ugrw xulw tauta poiousin en tw xhrw ti genhtai

For if they do these things in a green tree, what shall be done in the dry ?

hgonto de kai eteroi duo kakourgoi sun autw anaireqhnai

And there were also two other, malefactors, led with him to be put to death

kai ote aphlqon epi ton topon ton kaloumenon kranion ekei estaurwsan auton kai touV kakourgouV on men ek dexiwn on de ex aristerwn

And when they were come to the place, which is called Calvary, there they crucified him, and the malefactors, one on the right hand, and the other on the left.

o de ihsouV elegen pater afeV autoiV ou gar oidasin ti poiousin diamerizomenoi de ta imatia autou ebalon klhron

Then said Jesus, Father, forgive them; for they know not what they do And they parted his raiment, and cast lots.

kai eisthkei o laoV qewrwn exemukthrizon de kai oi arconteV sun autoiV legonteV allouV eswsen swsatw eauton ei outoV estin o cristoV o tou qeou eklektoV

And the people stood beholding And the rulers also with them derided him, saying He saved others; let him save himself, if he be Christ, the chosen of God.

enepaizon de autw kai oi stratiwtai prosercomenoi kai oxoV prosferonteV autw

And the soldiers also mocked him, coming to him, and offering him vinegar,

kai legonteV ei su ei o basileuV twn ioudaiwn swson seauton

And saying If thou be the king of the Jews, save thyself.

hn de kai epigrafh gegrammenh ep autw grammasin ellhnikoiV kai rwmaikoiV kai ebraikoiV outoV estin o basileuV twn ioudaiwn

And a superscription also was written over him in letters of Greek, and Latin, and Hebrew, THIS IS THE KING OF THE JEWS.

eiV de twn kremasqentwn kakourgwn eblasfhmei auton legwn ei su ei o cristoV swson seauton kai hmaV

And one of the malefactors which were hanged railed on him, saying If thou be Christ, save thyself and us.

apokriqeiV de o eteroV epetima autw legwn oude fobh su ton qeon oti en tw autw krimati ei

But the other answering rebuked him, saying Dost not thou fear God, seeing thou art in the same condemnation ?

kai hmeiV men dikaiwV axia gar wn epraxamen apolambanomen outoV de ouden atopon epraxen

And we indeed justly; for we receive the due reward of our deeds but this man hath done nothing amiss.

kai elegen tw ihsou mnhsqhti mou kurie otan elqhV en th basileia sou

And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom.

kai eipen autw o ihsouV amhn legw soi shmeron met emou esh en tw paradeisw

And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, To day shalt thou be with me in paradise.

hn de wsei wra ekth kai skotoV egeneto ef olhn thn ghn ewV wraV ennathV

And it was about the sixth hour, and there was a darkness over all the earth until the ninth hour.

kai eskotisqh o hlioV kai escisqh to katapetasma tou naou meson

And the sun was darkened and the veil of the temple was rent in the midst.

kai fwnhsaV fwnh megalh o ihsouV eipen pater eiV ceiraV sou paraqhsomai to pneuma mou kai tauta eipwn exepneusen

And when Jesus had cried with a loud voice, he said Father, into thy hands I commend my spirit: and having said thus, he gave up the ghost

idwn de o ekatontarcoV to genomenon edoxasen ton qeon legwn ontwV o anqrwpoV outoV dikaioV hn

Now when the centurion saw what was done he glorified God, saying Certainly this was a righteous man.

kai panteV oi sumparagenomenoi ocloi epi thn qewrian tauthn qewrounteV ta genomena tuptonteV eautwn ta sthqh upestrefon

And all the people that came together to that sight, beholding the things which were done smote their breasts, and returned

eisthkeisan de panteV oi gnwstoi autou makroqen kai gunaikeV ai sunakolouqhsasai autw apo thV galilaiaV orwsai tauta

And all his acquaintance, and the women that followed him from Galilee, stood afar off, beholding these things.

kai idou anhr onomati iwshf bouleuthV uparcwn anhr agaqoV kai dikaioV

And, behold there was a man named Joseph, a counsellor; and he was a good man, and a just:

outoV ouk hn sugkatateqeimenoV th boulh kai th praxei autwn apo arimaqaiaV polewV twn ioudaiwn oV kai prosedeceto kai autoV thn basileian tou qeou

same had not consented to the counsel and deed of them;) he was of Arimathaea, a city of the Jews : who also himself waited for the kingdom of God.

outoV proselqwn tw pilatw hthsato to swma tou ihsou

This man went unto Pilate, and begged the body of Jesus.

kai kaqelwn auto enetulixen auto sindoni kai eqhken auto en mnhmati laxeutw ou ouk hn oudepw oudeiV keimenoV

And he took it down and wrapped it in linen, and laid it in a sepulchre that was hewn in stone, wherein never man before was laid

kai hmera hn paraskeuh kai sabbaton epefwsken

And that day was the preparation, and the sabbath drew on

katakolouqhsasai de kai gunaikeV aitineV hsan sunelhluquiai autw ek thV galilaiaV eqeasanto to mnhmeion kai wV eteqh to swma autou

And the women also, which came with him from Galilee, followed after and beheld the sepulchre, and how his body was laid

upostreyasai de htoimasan arwmata kai mura kai to men sabbaton hsucasan kata thn entolhn

And they returned and prepared spices and ointments; and rested the sabbath day according to the commandment.

Luke 24

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com