Luke 19

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 20

kai egeneto en mia twn hmerwn ekeinwn didaskontoV autou ton laon en tw ierw kai euaggelizomenou epesthsan oi arciereiV kai oi grammateiV sun toiV presbuteroiV

And it came to pass that on one of those days, as he taught the people in the temple, and preached the gospel the chief priests and the scribes came upon him with the elders,

kai eipon proV auton legonteV eipe hmin en poia exousia tauta poieiV h tiV estin o douV soi thn exousian tauthn

And spake unto him, saying Tell us, by what authority doest thou these things ? or who is he that gave thee this authority ?

apokriqeiV de eipen proV autouV erwthsw umaV kagw ena logon kai eipate moi

And he answered and said unto them, I will also ask you one thing; and answer me:

to baptisma iwannou ex ouranou hn h ex anqrwpwn

The baptism of John, was it from heaven, or of men ?

oi de sunelogisanto proV eautouV legonteV oti ean eipwmen ex ouranou erei diati oun ouk episteusate autw

And they reasoned with themselves, saying If we shall say From heaven; he will say Why then believed ye him not ?

ean de eipwmen ex anqrwpwn paV o laoV kataliqasei hmaV pepeismenoV gar estin iwannhn profhthn einai

But and if we say Of men; all the people will stone us: for they be persuaded that John was a prophet.

kai apekriqhsan mh eidenai poqen

And they answered that they could not tell whence it was.

kai o ihsouV eipen autoiV oude egw legw umin en poia exousia tauta poiw

And Jesus said unto them, Neither tell I you by what authority I do these things.

hrxato de proV ton laon legein thn parabolhn tauthn anqrwpoV tiV efuteusen ampelwna kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen cronouV ikanouV

Then began he to speak to the people this parable; A certain man planted a vineyard, and let it forth to husbandmen, and went into a far country for a long time.

kai en kairw apesteilen proV touV gewrgouV doulon ina apo tou karpou tou ampelwnoV dwsin autw oi de gewrgoi deiranteV auton exapesteilan kenon

And at the season he sent a servant to the husbandmen, that they should give him of the fruit of the vineyard: but the husbandmen beat him, and sent him away empty.

kai proseqeto pemyai eteron doulon oi de kakeinon deiranteV kai atimasanteV exapesteilan kenon

And again he sent another servant: and they beat him also, and entreated him shamefully and sent him away empty.

kai proseqeto pemyai triton oi de kai touton traumatisanteV exebalon

And again he sent a third: and they wounded him also, and cast him out

eipen de o kurioV tou ampelwnoV ti poihsw pemyw ton uion mou ton agaphton iswV touton idonteV entraphsontai

Then said the lord of the vineyard, What shall I do I will send my beloved son: it may be they will reverence him when they see him.

idonteV de auton oi gewrgoi dielogizonto proV eautouV legonteV outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton ina hmwn genhtai h klhronomia

But when the husbandmen saw him, they reasoned among themselves, saying This is the heir: come let us kill him, that the inheritance may be ours.

kai ekbalonteV auton exw tou ampelwnoV apekteinan ti oun poihsei autoiV o kurioV tou ampelwnoV

So they cast him out of the vineyard, and killed him. What therefore shall the lord of the vineyard do unto them ?

eleusetai kai apolesei touV gewrgouV toutouV kai dwsei ton ampelwna alloiV akousanteV de eipon mh genoito

He shall come and destroy these husbandmen, and shall give the vineyard to others. And when they heard it, they said God forbid

o de embleyaV autoiV eipen ti oun estin to gegrammenon touto liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

And he beheld them, and said What is this then that is written The stone which the builders rejected the same is become the head of the corner ?

paV o peswn ep ekeinon ton liqon sunqlasqhsetai ef on d an pesh likmhsei auton

Whosoever shall fall upon that stone shall be broken but on whomsoever it shall fall it will grind him to powder

kai ezhthsan oi arciereiV kai oi grammateiV epibalein ep auton taV ceiraV en auth th wra kai efobhqhsan ton laon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn tauthn eipen

And the chief priests and the scribes the same hour sought to lay hands on him; and they feared the people: for they perceived that he had spoken this parable against them.

kai parathrhsanteV apesteilan egkaqetouV upokrinomenouV eautouV dikaiouV einai ina epilabwntai autou logou eiV to paradounai auton th arch kai th exousia tou hgemonoV

And they watched him, and sent forth spies, which should feign themselves just men, that they might take hold of his words, that so they might deliver him unto the power and authority of the governor.

kai ephrwthsan auton legonteV didaskale oidamen oti orqwV legeiV kai didaskeiV kai ou lambaneiV proswpon all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV

And they asked him, saying Master, we know that thou sayest and teachest rightly , neither acceptest thou the person of any, but teachest the way of God truly :

exestin hmin kaisari foron dounai h ou

Is it lawful for us to give tribute unto Caesar, or no ?

katanohsaV de autwn thn panourgian eipen proV autouV ti me peirazete

But he perceived their craftiness, and said unto them, Why tempt ye me ?

epideixate moi dhnarion tinoV ecei eikona kai epigrafhn apokriqenteV de eipon kaisaroV

Shew me a penny. Whose image and superscription hath it They answered and said Caesar's.

o de eipen autoiV apodote toinun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

And he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which be Caesar's, and unto God the things which be God's.

kai ouk iscusan epilabesqai autou rhmatoV enantion tou laou kai qaumasanteV epi th apokrisei autou esighsan

And they could not take hold of his words before the people: and they marvelled at his answer, and held their peace

proselqonteV de tineV twn saddoukaiwn oi antilegonteV anastasin mh einai ephrwthsan auton

Then came to him certain of the Sadducees, which deny that there is any resurrection; and they asked him,

legonteV didaskale mwshV egrayen hmin ean tinoV adelfoV apoqanh ecwn gunaika kai outoV ateknoV apoqanh ina labh o adelfoV autou thn gunaika kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

Saying Master, Moses wrote unto us, If any man's brother die having a wife, and he die without children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

epta oun adelfoi hsan kai o prwtoV labwn gunaika apeqanen ateknoV

There were therefore seven brethren: and the first took a wife, and died without children.

kai elaben o deuteroV thn gunaika kai outoV apeqanen ateknoV

And the second took her to wife, and he died childless.

kai o tritoV elaben authn wsautwV de kai oi epta ou katelipon tekna kai apeqanon

And the third took her; and in like manner the seven also: and they left no children, and died

usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

Last of all the woman died also.

en th oun anastasei tinoV autwn ginetai gunh oi gar epta escon authn gunaika

Therefore in the resurrection whose wife of them is she for seven had her to wife.

kai apokriqeiV eipen autoiV o ihsouV oi uioi tou aiwnoV toutou gamousin kai ekgamiskontai

And Jesus answering said unto them, The children of this world marry and are given in marriage

oi de kataxiwqenteV tou aiwnoV ekeinou tucein kai thV anastasewV thV ek nekrwn oute gamousin oute ekgamiskontai

But they which shall be accounted worthy to obtain that world, and the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage

oute gar apoqanein eti dunantai isaggeloi gar eisin kai uioi eisin tou qeou thV anastasewV uioi onteV

Neither can they die any more: for they are equal unto the angels; and are the children of God, being the children of the resurrection.

oti de egeirontai oi nekroi kai mwshV emhnusen epi thV batou wV legei kurion ton qeon abraam kai ton qeon isaak kai ton qeon iakwb

Now that the dead are raised even Moses shewed at the bush, when he calleth the Lord the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob.

qeoV de ouk estin nekrwn alla zwntwn panteV gar autw zwsin

For he is not a God of the dead, but of the living for all live unto him.

apokriqenteV de tineV twn grammatewn eipon didaskale kalwV eipaV

Then certain of the scribes answering said Master, thou hast well said

ouketi de etolmwn eperwtan auton ouden

And after that they durst not ask him any question at all.

eipen de proV autouV pwV legousin ton criston uion dabid einai

And he said unto them, How say they that Christ is David's son ?

kai autoV dabid legei en biblw yalmwn eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou

And David himself saith in the book of Psalms, The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand,

ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

Till I make thine enemies thy footstool .

dabid oun kurion auton kalei kai pwV uioV autou estin

David therefore calleth him Lord, how is he then his son ?

akouontoV de pantoV tou laou eipen toiV maqhtaiV autou

Then in the audience of all the people he said unto his disciples,

prosecete apo twn grammatewn twn qelontwn peripatein en stolaiV kai filountwn aspasmouV en taiV agoraiV kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

Beware of the scribes, which desire to walk in long robes, and love greetings in the markets, and the highest seats in the synagogues, and the chief rooms at feasts;

oi katesqiousin taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucontai outoi lhyontai perissoteron krima

Which devour widows' houses, and for a shew make long prayers the same shall receive greater damnation.

Luke 21

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com