Luke 16

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 17

eipen de proV touV maqhtaV anendekton estin tou mh elqein ta skandala ouai de di ou ercetai

Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come but woe unto him, through whom they come

lusitelei autw ei muloV onikoV perikeitai peri ton trachlon autou kai erriptai eiV thn qalassan h ina skandalish ena twn mikrwn toutwn

It were better for him that a millstone were hanged about his neck, and he cast into the sea, than that he should offend one of these little ones.

prosecete eautoiV ean de amarth eiV se o adelfoV sou epitimhson autw kai ean metanohsh afeV autw

Take heed to yourselves: If thy brother trespass against thee, rebuke him; and if he repent forgive him.

kai ean eptakiV thV hmeraV amarth eiV se kai eptakiV thV hmeraV epistreyh epi se legwn metanow afhseiV autw

And if he trespass against thee seven times in a day, and seven times in a day turn again to thee, saying I repent thou shalt forgive him.

kai eipon oi apostoloi tw kuriw prosqeV hmin pistin

And the apostles said unto the Lord, Increase our faith.

eipen de o kurioV ei eicete pistin wV kokkon sinapewV elegete an th sukaminw tauth ekrizwqhti kai futeuqhti en th qalassh kai uphkousen an umin

And the Lord said If ye had faith as a grain of mustard seed, ye might say unto this sycamine tree, Be thou plucked up by the root and be thou planted in the sea; and it should obey you.

tiV de ex umwn doulon ecwn arotriwnta h poimainonta oV eiselqonti ek tou agrou erei euqewV parelqwn anapesai

But which of you, having a servant plowing or feeding cattle will say unto him by and by, when he is come from the field, Go and sit down to meat

all ouci erei autw etoimason ti deipnhsw kai perizwsamenoV diakonei moi ewV fagw kai piw kai meta tauta fagesai kai piesai su

And will not rather say unto him, Make ready wherewith I may sup and gird thyself and serve me, till I have eaten and drunken and afterward thou shalt eat and drink

mh carin ecei tw doulw ekeinw oti epoihsen ta diatacqenta autw ou dokw

Doth he thank that servant because he did the things that were commanded him ? I trow not.

outwV kai umeiV otan poihshte panta ta diatacqenta umin legete oti douloi acreioi esmen oti o wfeilomen poihsai pepoihkamen

So likewise ye, when ye shall have done all those things which are commanded you, say We are unprofitable servants : we have done that which was our duty to do

kai egeneto en tw poreuesqai auton eiV ierousalhm kai autoV dihrceto dia mesou samareiaV kai galilaiaV

And it came to pass as he went to Jerusalem, that he passed through the midst of Samaria and Galilee.

kai eisercomenou autou eiV tina kwmhn aphnthsan autw deka leproi andreV oi esthsan porrwqen

And as he entered into a certain village, there met him ten men that were lepers, which stood afar off:

kai autoi hran fwnhn legonteV ihsou epistata elehson hmaV

And they lifted up their voices, and said Jesus, Master, have mercy on us.

kai idwn eipen autoiV poreuqenteV epideixate eautouV toiV iereusin kai egeneto en tw upagein autouV ekaqarisqhsan

And when he saw them, he said unto them, Go shew yourselves unto the priests. And it came to pass that, as they went , they were cleansed

eiV de ex autwn idwn oti iaqh upestreyen meta fwnhV megalhV doxazwn ton qeon

And one of them, when he saw that he was healed turned back and with a loud voice glorified God,

kai epesen epi proswpon para touV podaV autou eucaristwn autw kai autoV hn samareithV

And fell down on his face at his feet, giving him thanks and he was a Samaritan.

apokriqeiV de o ihsouV eipen ouci oi deka ekaqarisqhsan oi de ennea pou

And Jesus answering said Were there not ten cleansed but where are the nine ?

ouc eureqhsan upostreyanteV dounai doxan tw qew ei mh o allogenhV outoV

There are not found that returned to give glory to God, save this stranger.

kai eipen autw anastaV poreuou h pistiV sou seswken se

And he said unto him, Arise go thy way thy faith hath made thee whole

eperwthqeiV de upo twn farisaiwn pote ercetai h basileia tou qeou apekriqh autoiV kai eipen ouk ercetai h basileia tou qeou meta parathrhsewV

And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come he answered them and said The kingdom of God cometh not with observation:

oude erousin idou wde h idou ekei idou gar h basileia tou qeou entoV umwn estin

Neither shall they say Lo here! or, lo there! for, behold the kingdom of God is within you.

eipen de proV touV maqhtaV eleusontai hmerai ote epiqumhsete mian twn hmerwn tou uiou tou anqrwpou idein kai ouk oyesqe

And he said unto the disciples, The days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of man, and ye shall not see it.

kai erousin umin idou wde h idou ekei mh apelqhte mhde diwxhte

And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them.

wsper gar h astraph h astraptousa ek thV up ouranon eiV thn up ouranon lampei outwV estai kai o uioV tou anqrwpou en th hmera autou

For as the lightning, that lighteneth out of the one part under heaven, shineth unto the other part under heaven; so shall also the Son of man be in his day.

prwton de dei auton polla paqein kai apodokimasqhnai apo thV geneaV tauthV

But first must he suffer many things, and be rejected of this generation.

kai kaqwV egeneto en taiV hmeraiV tou nwe outwV estai kai en taiV hmeraiV tou uiou tou anqrwpou

And as it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of man.

hsqion epinon egamoun exegamizonto acri hV hmeraV eishlqen nwe eiV thn kibwton kai hlqen o kataklusmoV kai apwlesen apantaV

They did eat they drank they married wives they were given in marriage until the day that Noe entered into the ark, and the flood came and destroyed them all.

omoiwV kai wV egeneto en taiV hmeraiV lwt hsqion epinon hgorazon epwloun efuteuon wkodomoun

Likewise also as it was in the days of Lot; they did eat they drank they bought they sold they planted they builded

h de hmera exhlqen lwt apo sodomwn ebrexen pur kai qeion ap ouranou kai apwlesen apantaV

But the same day that Lot went out of Sodom it rained fire and brimstone from heaven, and destroyed them all.

kata tauta estai h hmera o uioV tou anqrwpou apokaluptetai

Even thus shall it be in the day when the Son of man is revealed

en ekeinh th hmera oV estai epi tou dwmatoV kai ta skeuh autou en th oikia mh katabatw arai auta kai o en tw agrw omoiwV mh epistreyatw eiV ta opisw

In that day, he which shall be upon the housetop, and his stuff in the house, let him not come down to take it away and he that is in the field, let him likewise not return back .

mnhmoneuete thV gunaikoV lwt

Remember Lot's wife.

oV ean zhthsh thn yuchn autou swsai apolesei authn kai oV ean apolesh authn zwogonhsei authn

Whosoever shall seek to save his life shall lose it; and whosoever shall lose his life shall preserve it.

legw umin tauth th nukti esontai duo epi klinhV miaV o eiV paralhfqhsetai kai o eteroV afeqhsetai

I tell you, in that night there shall be two men in one bed; the one shall be taken and the other shall be left

duo esontai alhqousai epi to auto mia paralhfqhsetai kai h etera afeqhsetai

Two women shall be grinding together ; the one shall be taken and the other left

Two men shall be in the field; the one shall be taken and the other left

kai apokriqenteV legousin autw pou kurie o de eipen autoiV opou to swma ekei sunacqhsontai oi aetoi

And they answered and said unto him, Where, Lord ? And he said unto them, Wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together

Luke 18

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com