Luke 13

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 14

kai egeneto en tw elqein auton eiV oikon tinoV twn arcontwn twn farisaiwn sabbatw fagein arton kai autoi hsan parathroumenoi auton

And it came to pass as he went into the house of one of the chief Pharisees to eat bread on the sabbath day, that they watched him.

kai idou anqrwpoV tiV hn udrwpikoV emprosqen autou

And, behold there was a certain man before him which had the dropsy.

kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV touV nomikouV kai farisaiouV legwn ei exestin tw sabbatw qerapeuein

And Jesus answering spake unto the lawyers and Pharisees, saying Is it lawful to heal on the sabbath day ?

oi de hsucasan kai epilabomenoV iasato auton kai apelusen

And they held their peace And he took him, and healed him, and let him go

kai apokriqeiV proV autouV eipen tinoV umwn onoV h bouV eiV frear empeseitai kai ouk euqewV anaspasei auton en th hmera tou sabbatou

And answered them , saying Which of you shall have an ass or an ox fallen into a pit, and will not straightway pull him out on the sabbath day ?

kai ouk iscusan antapokriqhnai autw proV tauta

And they could not answer him again to these things.

elegen de proV touV keklhmenouV parabolhn epecwn pwV taV prwtoklisiaV exelegonto legwn proV autouV

And he put forth a parable to those which were bidden when he marked how they chose out the chief rooms; saying unto them,

otan klhqhV upo tinoV eiV gamouV mh katakliqhV eiV thn prwtoklisian mhpote entimoteroV sou h keklhmenoV up autou

When thou art bidden of any man to a wedding, sit not down in the highest room; lest a more honourable man than thou be bidden of him;

kai elqwn o se kai auton kalesaV erei soi doV toutw topon kai tote arxh met aiscunhV ton escaton topon katecein

And he that bade thee and him come and say to thee, Give this man place; and thou begin with shame to take the lowest room.

all otan klhqhV poreuqeiV anapeson eiV ton escaton topon ina otan elqh o keklhkwV se eiph soi file prosanabhqi anwteron tote estai soi doxa enwpion twn sunanakeimenwn soi

But when thou art bidden go and sit down in the lowest room; that when he that bade thee cometh he may say unto thee, Friend, go up higher: then shalt thou have worship in the presence of them that sit at meat with thee.

oti paV o uywn eauton tapeinwqhsetai kai o tapeinwn eauton uywqhsetai

For whosoever exalteth himself shall be abased and he that humbleth himself shall be exalted

elegen de kai tw keklhkoti auton otan poihV ariston h deipnon mh fwnei touV filouV sou mhde touV adelfouV sou mhde touV suggeneiV sou mhde geitonaV plousiouV mhpote kai autoi se antikaleswsin kai genhtai soi antapodoma

Then said he also to him that bade him, When thou makest a dinner or a supper, call not thy friends, nor thy brethren, neither thy kinsmen, nor thy rich neighbours; lest they also bid thee again and a recompence be made thee.

all otan poihV dochn kalei ptwcouV anaphrouV cwlouV tuflouV

But when thou makest a feast, call the poor, the maimed, the lame, the blind:

kai makarioV esh oti ouk ecousin antapodounai soi antapodoqhsetai gar soi en th anastasei twn dikaiwn

And thou shalt be blessed; for they cannot recompense thee: for thou shalt be recompensed at the resurrection of the just.

akousaV de tiV twn sunanakeimenwn tauta eipen autw makarioV oV fagetai arton en th basileia tou qeou

And when one of them that sat at meat with him heard these things, he said unto him, Blessed is he that shall eat bread in the kingdom of God.

o de eipen autw anqrwpoV tiV epoihsen deipnon mega kai ekalesen pollouV

Then said he unto him, A certain man made a great supper, and bade many:

kai apesteilen ton doulon autou th wra tou deipnou eipein toiV keklhmenoiV ercesqe oti hdh etoima estin panta

And sent his servant at supper time to say to them that were bidden Come for all things are now ready.

kai hrxanto apo miaV paraiteisqai panteV o prwtoV eipen autw agron hgorasa kai ecw anagkhn exelqein kai idein auton erwtw se ece me parhthmenon

And they all with one consent began to make excuse The first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it: I pray thee have me excused

kai eteroV eipen zeugh bown hgorasa pente kai poreuomai dokimasai auta erwtw se ece me parhthmenon

And another said I have bought five yoke of oxen, and I go to prove them: I pray thee have me excused

kai eteroV eipen gunaika eghma kai dia touto ou dunamai elqein

And another said I have married a wife, and therefore I cannot come

kai paragenomenoV o douloV ekeinoV aphggeilen tw kuriw autou tauta tote orgisqeiV o oikodespothV eipen tw doulw autou exelqe tacewV eiV taV plateiaV kai rumaV thV polewV kai touV ptwcouV kai anaphrouV kai cwlouV kai tuflouV eisagage wde

So that servant came and shewed his lord these things. Then the master of the house being angry said to his servant, Go out quickly into the streets and lanes of the city, and bring in hither the poor, and the maimed, and the halt, and the blind.

kai eipen o douloV kurie gegonen wV epetaxaV kai eti topoV estin

And the servant said Lord, it is done as thou hast commanded and yet there is room.

kai eipen o kurioV proV ton doulon exelqe eiV taV odouV kai fragmouV kai anagkason eiselqein ina gemisqh o oikoV mou

And the lord said unto the servant, Go out into the highways and hedges, and compel them to come in that my house may be filled

legw gar umin oti oudeiV twn andrwn ekeinwn twn keklhmenwn geusetai mou tou deipnou

For I say unto you, That none of those men which were bidden shall taste of my supper.

suneporeuonto de autw ocloi polloi kai strafeiV eipen proV autouV

And there went great multitudes with him: and he turned and said unto them,

ei tiV ercetai proV me kai ou misei ton patera eautou kai thn mhtera kai thn gunaika kai ta tekna kai touV adelfouV kai taV adelfaV eti de kai thn eautou yuchn ou dunatai mou maqhthV einai

If any man come to me, and hate not his father, and mother, and wife, and children, and brethren, and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple.

kai ostiV ou bastazei ton stauron autou kai ercetai opisw mou ou dunatai mou einai maqhthV

And whosoever doth not bear his cross, and come after me, cannot be my disciple.

tiV gar ex umwn qelwn purgon oikodomhsai ouci prwton kaqisaV yhfizei thn dapanhn ei ecei ta proV apartismon

For which of you, intending to build a tower, sitteth not down first, and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it?

ina mhpote qentoV autou qemelion kai mh iscuontoV ektelesai panteV oi qewrounteV arxwntai empaizein autw

Lest haply, after he hath laid the foundation, and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him,

legonteV oti outoV o anqrwpoV hrxato oikodomein kai ouk iscusen ektelesai

Saying This man began to build and was not able to finish

h tiV basileuV poreuomenoV sumbalein eterw basilei eiV polemon ouci kaqisaV prwton bouleuetai ei dunatoV estin en deka ciliasin apanthsai tw meta eikosi ciliadwn ercomenw ep auton

Or what king, going to make war against another king, sitteth not down first, and consulteth whether he be able with ten thousand to meet him that cometh against him with twenty thousand ?

ei de mhge eti autou porrw ontoV presbeian aposteilaV erwta ta proV eirhnhn

Or else, while the other is yet a great way off, he sendeth an ambassage, and desireth conditions of peace.

outwV oun paV ex umwn oV ouk apotassetai pasin toiV eautou uparcousin ou dunatai mou einai maqhthV

So likewise, whosoever he be of you that forsaketh not all that he hath , he cannot be my disciple.

kalon to alaV ean de to alaV mwranqh en tini artuqhsetai

Salt is good: but if the salt have lost his savour wherewith shall it be seasoned

oute eiV ghn oute eiV koprian euqeton estin exw ballousin auto o ecwn wta akouein akouetw

It is neither fit for the land, nor yet for the dunghill; but men cast it out. He that hath ears to hear let him hear

Luke 15

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com