Luke 11

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 12

en oiV episunacqeiswn twn muriadwn tou oclou wste katapatein allhlouV hrxato legein proV touV maqhtaV autou prwton prosecete eautoiV apo thV zumhV twn farisaiwn htiV estin upokrisiV

In the mean time, when there were gathered together an innumerable multitude of people, insomuch that they trode one upon another, he began to say unto his disciples first of all, Beware ye of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.

ouden de sugkekalummenon estin o ouk apokalufqhsetai kai krupton o ou gnwsqhsetai

For there is nothing covered that shall not be revealed neither hid, that shall not be known

anq wn osa en th skotia eipate en tw fwti akousqhsetai kai o proV to ouV elalhsate en toiV tameioiV khrucqhsetai epi twn dwmatwn

Therefore whatsoever ye have spoken in darkness shall be heard in the light; and that which ye have spoken in the ear in closets shall be proclaimed upon the housetops.

legw de umin toiV filoiV mou mh fobhqhte apo twn apokteinontwn to swma kai meta tauta mh econtwn perissoteron ti poihsai

And I say unto you my friends, Be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do

upodeixw de umin tina fobhqhte fobhqhte ton meta to apokteinai exousian econta embalein eiV thn geennan nai legw umin touton fobhqhte

But I will forewarn you whom ye shall fear Fear him, which after he hath killed hath power to cast into hell; yea, I say unto you, Fear him.

ouci pente strouqia pwleitai assariwn duo kai en ex autwn ouk estin epilelhsmenon enwpion tou qeou

Are not five sparrows sold for two farthings, and not one of them is forgotten before God ?

alla kai ai triceV thV kefalhV umwn pasai hriqmhntai mh oun fobeisqe pollwn strouqiwn diaferete

But even the very hairs of your head are all numbered Fear not therefore: ye are of more value than many sparrows.

legw de umin paV oV an omologhsh en emoi emprosqen twn anqrwpwn kai o uioV tou anqrwpou omologhsei en autw emprosqen twn aggelwn tou qeou

Also I say unto you, Whosoever shall confess me before men , him shall the Son of man also confess before the angels of God:

o de arnhsamenoV me enwpion twn anqrwpwn aparnhqhsetai enwpion twn aggelwn tou qeou

But he that denieth me before men shall be denied before the angels of God.

kai paV oV erei logon eiV ton uion tou anqrwpou afeqhsetai autw tw de eiV to agion pneuma blasfhmhsanti ouk afeqhsetai

And whosoever shall speak a word against the Son of man, it shall be forgiven him: but unto him that blasphemeth against the Holy Ghost it shall not be forgiven

otan de prosferwsin umaV epi taV sunagwgaV kai taV arcaV kai taV exousiaV mh merimnate pwV h ti apologhshsqe h ti eiphte

And when they bring you unto the synagogues, and unto magistrates, and powers, take ye no thought how or what thing ye shall answer or what ye shall say

to gar agion pneuma didaxei umaV en auth th wra a dei eipein

For the Holy Ghost shall teach you in the same hour what ye ought to say

eipen de tiV autw ek tou oclou didaskale eipe tw adelfw mou merisasqai met emou thn klhronomian

And one of the company said unto him, Master, speak to my brother, that he divide the inheritance with me.

o de eipen autw anqrwpe tiV me katesthsen dikasthn h meristhn ef umaV

And he said unto him, Man, who made me a judge or a divider over you ?

eipen de proV autouV orate kai fulassesqe apo thV pleonexiaV oti ouk en tw perisseuein tini h zwh autou estin ek twn uparcontwn autou

And he said unto them, Take heed and beware of covetousness: for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth

eipen de parabolhn proV autouV legwn anqrwpou tinoV plousiou euforhsen h cwra

And he spake a parable unto them, saying The ground of a certain rich man brought forth plentifully

kai dielogizeto en eautw legwn ti poihsw oti ouk ecw pou sunaxw touV karpouV mou

And he thought within himself, saying What shall I do because I have no room where to bestow my fruits ?

kai eipen touto poihsw kaqelw mou taV apoqhkaV kai meizonaV oikodomhsw kai sunaxw ekei panta ta genhmata mou kai ta agaqa mou

And he said This will I do I will pull down my barns, and build greater; and there will I bestow all my fruits and my goods.

kai erw th yuch mou yuch eceiV polla agaqa keimena eiV eth polla anapauou fage pie eufrainou

And I will say to my soul, Soul, thou hast much goods laid up for many years; take thine ease eat drink and be merry

eipen de autw o qeoV afrwn tauth th nukti thn yuchn sou apaitousin apo sou a de htoimasaV tini estai

But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee: then whose shall those things be which thou hast provided

outwV o qhsaurizwn eautw kai mh eiV qeon ploutwn

So is he that layeth up treasure for himself, and is not rich toward God.

eipen de proV touV maqhtaV autou dia touto umin legw mh merimnate th yuch umwn ti faghte mhde tw swmati ti endushsqe

And he said unto his disciples, Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat neither for the body, what ye shall put on

h yuch pleion estin thV trofhV kai to swma tou endumatoV

The life is more than meat, and the body is more than raiment.

katanohsate touV korakaV oti ou speirousin oude qerizousin oiV ouk estin tameion oude apoqhkh kai o qeoV trefei autouV posw mallon umeiV diaferete twn peteinwn

Consider the ravens: for they neither sow nor reap which neither have storehouse nor barn; and God feedeth them: how much more are ye better than the fowls ?

tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena

And which of you with taking thought can add to his stature one cubit ?

ei oun oute elaciston dunasqe ti peri twn loipwn merimnate

If ye then be not able to do that thing which is least, why take ye thought for the rest ?

katanohsate ta krina pwV auxanei ou kopia oude nhqei legw de umin oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn

Consider the lilies how they grow they toil not, they spin not; and yet I say unto you, that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

ei de ton corton en tw agrw shmeron onta kai aurion eiV klibanon ballomenon o qeoV outwV amfiennusin posw mallon umaV oligopistoi

If then God so clothe the grass, which is to day in the field, and to morrow is cast into the oven; how much more will he clothe you, O ye of little faith ?

kai umeiV mh zhteite ti faghte h ti pihte kai mh metewrizesqe

And seek not ye what ye shall eat or what ye shall drink neither be ye of doubtful mind

tauta gar panta ta eqnh tou kosmou epizhtei umwn de o pathr oiden oti crhzete toutwn

For all these things do the nations of the world seek after and your Father knoweth that ye have need of these things.

plhn zhteite thn basileian tou qeou kai tauta panta prosteqhsetai umin

But rather seek ye the kingdom of God; and all these things shall be added unto you.

mh fobou to mikron poimnion oti eudokhsen o pathr umwn dounai umin thn basileian

Fear not, little flock; for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom.

pwlhsate ta uparconta umwn kai dote elehmosunhn poihsate eautoiV balantia mh palaioumena qhsauron anekleipton en toiV ouranoiV opou klepthV ouk eggizei oude shV diafqeirei

Sell that ye have and give alms; provide yourselves bags which wax not old a treasure in the heavens that faileth not, where no thief approacheth neither moth corrupteth

opou gar estin o qhsauroV umwn ekei kai h kardia umwn estai

For where your treasure is there will your heart be also.

estwsan umwn ai osfueV periezwsmenai kai oi lucnoi kaiomenoi

Let your loins be girded about and your lights burning

kai umeiV omoioi anqrwpoiV prosdecomenoiV ton kurion eautwn pote analusei ek twn gamwn ina elqontoV kai krousantoV euqewV anoixwsin autw

And ye yourselves like unto men that wait for their lord, when he will return from the wedding; that when he cometh and knocketh they may open unto him immediately.

makarioi oi douloi ekeinoi ouV elqwn o kurioV eurhsei grhgorountaV amhn legw umin oti perizwsetai kai anaklinei autouV kai parelqwn diakonhsei autoiV

Blessed are those servants, whom the lord when he cometh shall find watching verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat and will come forth and serve them.

kai ean elqh en th deutera fulakh kai en th trith fulakh elqh kai eurh outwV makarioi eisin oi douloi ekeinoi

And if he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.

touto de ginwskete oti ei hdei o oikodespothV poia wra o klepthV ercetai egrhgorhsen an kai ouk an afhken diorughnai ton oikon autou

And this know that if the goodman of the house had known what hour the thief would come he would have watched and not have suffered his house to be broken through

kai umeiV oun ginesqe etoimoi oti h wra ou dokeite o uioV tou anqrwpou ercetai

Be ye therefore ready also: for the Son of man cometh at an hour when ye think not.

eipen de autw o petroV kurie proV hmaV thn parabolhn tauthn legeiV h kai proV pantaV

Then Peter said unto him, Lord, speakest thou this parable unto us, or even to all ?

eipen de o kurioV tiV ara estin o pistoV oikonomoV kai fronimoV on katasthsei o kurioV epi thV qerapeiaV autou tou didonai en kairw to sitometrion

And the Lord said Who then is that faithful and wise steward, whom his lord shall make ruler over his household, to give them their portion of meat in due season ?

makarioV o douloV ekeinoV on elqwn o kurioV autou eurhsei poiounta outwV

Blessed is that servant, whom his lord when he cometh shall find so doing

alhqwV legw umin oti epi pasin toiV uparcousin autou katasthsei auton

Of a truth I say unto you, that he will make him ruler over all that he hath

ean de eiph o douloV ekeinoV en th kardia autou cronizei o kurioV mou ercesqai kai arxhtai tuptein touV paidaV kai taV paidiskaV esqiein te kai pinein kai mequskesqai

But and if that servant say in his heart, My lord delayeth his coming and shall begin to beat the menservants and maidens, and to eat and drink and to be drunken

hxei o kurioV tou doulou ekeinou en hmera h ou prosdoka kai en wra h ou ginwskei kai dicotomhsei auton kai to meroV autou meta twn apistwn qhsei

The lord of that servant will come in a day when he looketh not for him, and at an hour when he is not aware and will cut him in sunder and will appoint him his portion with the unbelievers.

ekeinoV de o douloV o gnouV to qelhma tou kuriou eautou kai mh etoimasaV mhde poihsaV proV to qelhma autou darhsetai pollaV

And that servant, which knew his lord's will, and prepared not himself, neither did according to his will, shall be beaten with many stripes.

o de mh gnouV poihsaV de axia plhgwn darhsetai oligaV panti de w edoqh polu polu zhthqhsetai par autou kai w pareqento polu perissoteron aithsousin auton

But he that knew not, and did commit things worthy of stripes, shall be beaten with few stripes. For unto whomsoever much is given of him shall be much required and to whom men have committed much, of him they will ask the more.

pur hlqon balein eiV thn ghn kai ti qelw ei hdh anhfqh

I am come to send fire on the earth; and what will I if it be already kindled

baptisma de ecw baptisqhnai kai pwV sunecomai ewV ou telesqh

But I have a baptism to be baptized with and how am I straitened till it be accomplished

dokeite oti eirhnhn paregenomhn dounai en th gh ouci legw umin all h diamerismon

Suppose ye that I am come to give peace on earth ? I tell you, Nay; but rather division:

esontai gar apo tou nun pente en oikw eni diamemerismenoi treiV epi dusin kai duo epi trisin

For from henceforth there shall be five in one house divided three against two, and two against three.

diamerisqhsetai pathr ef uiw kai uioV epi patri mhthr epi qugatri kai qugathr epi mhtri penqera epi thn numfhn authV kai numfh epi thn penqeran authV

The father shall be divided against the son, and the son against the father; the mother against the daughter, and the daughter against the mother; the mother in law against her daughter in law, and the daughter in law against her mother in law.

elegen de kai toiV ocloiV otan idhte thn nefelhn anatellousan apo dusmwn euqewV legete ombroV ercetai kai ginetai outwV

And he said also to the people, When ye see a cloud rise out of the west, straightway ye say There cometh a shower; and so it is

kai otan noton pneonta legete oti kauswn estai kai ginetai

And when ye see the south wind blow ye say There will be heat; and it cometh to pass

upokritai to proswpon thV ghV kai tou ouranou oidate dokimazein ton de kairon touton pwV ou dokimazete

Ye hypocrites, ye can discern the face of the sky and of the earth; but how is it that ye do not discern this time ?

ti de kai af eautwn ou krinete to dikaion

Yea, and why even of yourselves judge ye not what is right ?

wV gar upageiV meta tou antidikou sou ep arconta en th odw doV ergasian aphllacqai ap autou mhpote katasurh se proV ton krithn kai o krithV se paradw tw praktori kai o praktwr se ballh eiV fulakhn

When thou goest with thine adversary to the magistrate, as thou art in the way, give diligence that thou mayest be delivered from him; lest he hale thee to the judge, and the judge deliver thee to the officer, and the officer cast thee into prison.

legw soi ou mh exelqhV ekeiqen ewV ou kai to escaton lepton apodwV

I tell thee, thou shalt not depart thence , till thou hast paid the very last mite.

Luke 13

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com