Luke 10

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 11

kai egeneto en tw einai auton en topw tini proseucomenon wV epausato eipen tiV twn maqhtwn autou proV auton kurie didaxon hmaV proseucesqai kaqwV kai iwannhV edidaxen touV maqhtaV autou

And it came to pass that, as he was praying in a certain place, when he ceased one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray as John also taught his disciples.

eipen de autoiV otan proseuchsqe legete pater hmwn o en toiV ouranoiV agiasqhtw to onoma sou elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw kai epi thV ghV

And he said unto them, When ye pray say Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name. Thy kingdom come Thy will be done as in heaven, so in earth.

ton arton hmwn ton epiousion didou hmin to kaq hmeran

Give us day by day our daily bread.

kai afeV hmin taV amartiaV hmwn kai gar autoi afiemen panti ofeilonti hmin kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou

And forgive us our sins; for we also forgive every one that is indebted to us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil.

kai eipen proV autouV tiV ex umwn exei filon kai poreusetai proV auton mesonuktiou kai eiph autw file crhson moi treiV artouV

And he said unto them, Which of you shall have a friend, and shall go unto him at midnight, and say unto him, Friend, lend me three loaves;

epeidh filoV mou paregeneto ex odou proV me kai ouk ecw o paraqhsw autw

For a friend of mine in his journey is come to me, and I have nothing to set before him ?

kakeinoV eswqen apokriqeiV eiph mh moi kopouV parece hdh h qura kekleistai kai ta paidia mou met emou eiV thn koithn eisin ou dunamai anastaV dounai soi

And he from within shall answer and say Trouble me not: the door is now shut and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.

legw umin ei kai ou dwsei autw anastaV dia to einai autou filon dia ge thn anaideian autou egerqeiV dwsei autw oswn crhzei

I say unto you, Though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity he will rise and give him as many as he needeth

kagw umin legw aiteite kai doqhsetai umin zhteite kai eurhsete krouete kai anoighsetai umin

And I say unto you, Ask and it shall be given you; seek and ye shall find knock and it shall be opened unto you.

paV gar o aitwn lambanei kai o zhtwn euriskei kai tw krouonti anoighsetai

For every one that asketh receiveth and he that seeketh findeth and to him that knocketh it shall be opened

tina de umwn ton patera aithsei o uioV arton mh liqon epidwsei autw ei kai icqun mh anti icquoV ofin epidwsei autw

If a son shall ask bread of any of you that is a father , will he give him a stone ? or if he ask a fish, will he for a fish give him a serpent ?

h kai ean aithsh won mh epidwsei autw skorpion

Or if he shall ask an egg, will he offer him a scorpion ?

ei oun umeiV ponhroi uparconteV oidate agaqa domata didonai toiV teknoiV umwn posw mallon o pathr o ex ouranou dwsei pneuma agion toiV aitousin auton

If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children: how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him ?

kai hn ekballwn daimonion kai auto hn kwfon egeneto de tou daimoniou exelqontoV elalhsen o kwfoV kai eqaumasan oi ocloi

And he was casting out a devil, and it was dumb. And it came to pass when the devil was gone out the dumb spake and the people wondered

tineV de ex autwn eipon en beelzeboul arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

But some of them said He casteth out devils through Beelzebub the chief of the devils.

eteroi de peirazonteV shmeion par autou ezhtoun ex ouranou

And others, tempting him, sought of him a sign from heaven.

autoV de eidwV autwn ta dianohmata eipen autoiV pasa basileia ef eauthn diamerisqeisa erhmoutai kai oikoV epi oikon piptei

But he, knowing their thoughts, said unto them, Every kingdom divided against itself is brought to desolation and a house divided against a house falleth

ei de kai o satanaV ef eauton diemerisqh pwV staqhsetai h basileia autou oti legete en beelzeboul ekballein me ta daimonia

If Satan also be divided against himself, how shall his kingdom stand because ye say that I cast out devils through Beelzebub.

ei de egw en beelzeboul ekballw ta daimonia oi uioi umwn en tini ekballousin dia touto kritai umwn autoi esontai

And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your sons cast them out therefore shall they be your judges.

ei de en daktulw qeou ekballw ta daimonia ara efqasen ef umaV h basileia tou qeou

But if I with the finger of God cast out devils, no doubt the kingdom of God is come upon you.

otan o iscuroV kaqwplismenoV fulassh thn eautou aulhn en eirhnh estin ta uparconta autou

When a strong man armed keepeth his palace, his goods are in peace:

epan de o iscuroteroV autou epelqwn nikhsh auton thn panoplian autou airei ef h epepoiqei kai ta skula autou diadidwsin

But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armour wherein he trusted and divideth his spoils.

o mh wn met emou kat emou estin kai o mh sunagwn met emou skorpizei

He that is not with me is against me: and he that gathereth not with me scattereth

otan to akaqarton pneuma exelqh apo tou anqrwpou diercetai di anudrwn topwn zhtoun anapausin kai mh euriskon legei upostreyw eiV ton oikon mou oqen exhlqon

When the unclean spirit is gone out of a man, he walketh through dry places, seeking rest; and finding none, he saith I will return unto my house whence I came out

kai elqon euriskei sesarwmenon kai kekosmhmenon

And when he cometh he findeth it swept and garnished

tote poreuetai kai paralambanei epta etera pneumata ponhrotera eautou kai eiselqonta katoikei ekei kai ginetai ta escata tou anqrwpou ekeinou ceirona twn prwtwn

Then goeth he and taketh to him seven other spirits more wicked than himself; and they enter in and dwell there: and the last state of that man is worse than the first.

egeneto de en tw legein auton tauta eparasa tiV gunh fwnhn ek tou oclou eipen autw makaria h koilia h bastasasa se kai mastoi ouV eqhlasaV

And it came to pass as he spake these things, a certain woman of the company lifted up her voice, and said unto him, Blessed is the womb that bare thee, and the paps which thou hast sucked

autoV de eipen menounge makarioi oi akouonteV ton logon tou qeou kai fulassonteV auton

But he said Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it.

twn de oclwn epaqroizomenwn hrxato legein h genea auth ponhra estin shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou

And when the people were gathered thick together he began to say This is an evil generation: they seek a sign; and there shall no sign be given it, but the sign of Jonas the prophet.

kaqwV gar egeneto iwnaV shmeion toiV nineuitaiV outwV estai kai o uioV tou anqrwpou th genea tauth

For as Jonas was a sign unto the Ninevites, so shall also the Son of man be to this generation.

basilissa notou egerqhsetai en th krisei meta twn andrwn thV geneaV tauthV kai katakrinei autouV oti hlqen ek twn peratwn thV ghV akousai thn sofian solomwntoV kai idou pleion solomwntoV wde

The queen of the south shall rise up in the judgment with the men of this generation, and condemn them: for she came from the utmost parts of the earth to hear the wisdom of Solomon; and, behold a greater than Solomon is here.

andreV nineui anasthsontai en th krisei meta thV geneaV tauthV kai katakrinousin authn oti metenohsan eiV to khrugma iwna kai idou pleion iwna wde

The men of Nineve shall rise up in the judgment with this generation, and shall condemn it: for they repented at the preaching of Jonas; and, behold a greater than Jonas is here.

oudeiV de lucnon ayaV eiV krupton tiqhsin oude upo ton modion all epi thn lucnian ina oi eisporeuomenoi to feggoV blepwsin

No man, when he hath lighted a candle, putteth it in a secret place, neither under a bushel, but on a candlestick, that they which come in may see the light.

o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV otan oun o ofqalmoV sou aplouV h kai olon to swma sou fwteinon estin epan de ponhroV h kai to swma sou skoteinon

The light of the body is the eye: therefore when thine eye is single, thy whole body also is full of light; but when thine eye is evil, thy body also is full of darkness.

skopei oun mh to fwV to en soi skotoV estin

Take heed therefore that the light which is in thee be not darkness.

ei oun to swma sou olon fwteinon mh econ ti meroV skoteinon estai fwteinon olon wV otan o lucnoV th astraph fwtizh se

If thy whole body therefore be full of light, having no part dark, the whole shall be full of light, as when the bright shining of a candle doth give thee light

en de tw lalhsai hrwta auton farisaioV tiV opwV aristhsh par autw eiselqwn de anepesen

And as he spake a certain Pharisee besought him to dine with him: and he went in and sat down to meat

o de farisaioV idwn eqaumasen oti ou prwton ebaptisqh pro tou aristou

And when the Pharisee saw it, he marvelled that he had not first washed before dinner.

eipen de o kurioV proV auton nun umeiV oi farisaioi to exwqen tou pothriou kai tou pinakoV kaqarizete to de eswqen umwn gemei arpaghV kai ponhriaV

And the Lord said unto him, Now do ye Pharisees make clean the outside of the cup and the platter; but your inward part is full of ravening and wickedness.

afroneV ouc o poihsaV to exwqen kai to eswqen epoihsen

Ye fools, did not he that made that which is without make that which is within also ?

plhn ta enonta dote elehmosunhn kai idou panta kaqara umin estin

But rather give alms of such things as ye have and, behold all things are clean unto you.

all ouai umin toiV farisaioiV oti apodekatoute to hduosmon kai to phganon kai pan lacanon kai parercesqe thn krisin kai thn agaphn tou qeou tauta edei poihsai kakeina mh afienai

But woe unto you, Pharisees! for ye tithe mint and rue and all manner of herbs, and pass over judgment and the love of God: these ought ye to have done and not to leave the other undone

ouai umin toiV farisaioiV oti agapate thn prwtokaqedrian en taiV sunagwgaiV kai touV aspasmouV en taiV agoraiV

Woe unto you, Pharisees! for ye love the uppermost seats in the synagogues, and greetings in the markets.

ouai umin grammateiV kai farisaioi upokritai oti este wV ta mnhmeia ta adhla kai oi anqrwpoi oi peripatounteV epanw ouk oidasin

Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites! for ye are as graves which appear not, and the men that walk over them are not aware of them.

apokriqeiV de tiV twn nomikwn legei autw didaskale tauta legwn kai hmaV ubrizeiV

Then answered one of the lawyers, and said unto him, Master, thus saying thou reproachest us also.

o de eipen kai umin toiV nomikoiV ouai oti fortizete touV anqrwpouV fortia dusbastakta kai autoi eni twn daktulwn umwn ou prosyauete toiV fortioiV

And he said Woe unto you also, ye lawyers! for ye lade men with burdens grievous to be borne, and ye yourselves touch not the burdens with one of your fingers.

ouai umin oti oikodomeite ta mnhmeia twn profhtwn oi de patereV umwn apekteinan autouV

Woe unto you! for ye build the sepulchres of the prophets, and your fathers killed them.

ara martureite kai suneudokeite toiV ergoiV twn paterwn umwn oti autoi men apekteinan autouV umeiV de oikodomeite autwn ta mnhmeia

Truly ye bear witness that ye allow the deeds of your fathers: for they indeed killed them, and ye build their sepulchres.

dia touto kai h sofia tou qeou eipen apostelw eiV autouV profhtaV kai apostolouV kai ex autwn apoktenousin kai ekdiwxousin

Therefore also said the wisdom of God, I will send them prophets and apostles, and some of them they shall slay and persecute

ina ekzhthqh to aima pantwn twn profhtwn to ekcunomenon apo katabolhV kosmou apo thV geneaV tauthV

That the blood of all the prophets, which was shed from the foundation of the world, may be required of this generation;

apo tou aimatoV abel ewV tou aimatoV zacariou tou apolomenou metaxu tou qusiasthriou kai tou oikou nai legw umin ekzhthqhsetai apo thV geneaV tauthV

From the blood of Abel unto the blood of Zacharias, which perished between the altar and the temple: verily I say unto you, It shall be required of this generation.

ouai umin toiV nomikoiV oti hrate thn kleida thV gnwsewV autoi ouk eishlqete kai touV eisercomenouV ekwlusate

Woe unto you, lawyers! for ye have taken away the key of knowledge: ye entered not in yourselves, and them that were entering in ye hindered

legontoV de autou tauta proV autouV hrxanto oi grammateiV kai oi farisaioi deinwV enecein kai apostomatizein auton peri pleionwn

And as he said these things unto them, the scribes and the Pharisees began to urge him vehemently, and to provoke him to speak of many things:

enedreuonteV auton kai zhtounteV qhreusai ti ek tou stomatoV autou ina kathgorhswsin autou

Laying wait for him, and seeking to catch something out of his mouth, that they might accuse him.

Luke 12

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com