Luke 9

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 10

meta de tauta anedeixen o kurioV kai eterouV ebdomhkonta kai apesteilen autouV ana duo pro proswpou autou eiV pasan polin kai topon ou emellen autoV ercesqai

After these things the Lord appointed other seventy also, and sent them two and two before his face into every city and place, whither he himself would come

elegen oun proV autouV o men qerismoV poluV oi de ergatai oligoi dehqhte oun tou kuriou tou qerismou opwV ekballh ergataV eiV ton qerismon autou

Therefore said he unto them, The harvest truly is great, but the labourers are few: pray ye therefore the Lord of the harvest, that he would send forth labourers into his harvest.

upagete idou egw apostellw umaV wV arnaV en mesw lukwn

Go your ways behold I send you forth as lambs among wolves.

mh bastazete balantion mh phran mhde upodhmata kai mhdena kata thn odon aspashsqe

Carry neither purse, nor scrip, nor shoes: and salute no man by the way.

eiV hn d an oikian eiserchsqe prwton legete eirhnh tw oikw toutw

And into whatsoever house ye enter first say Peace be to this house.

kai ean men h ekei uioV eirhnhV epanapausetai ep auton h eirhnh umwn ei de mhge ef umaV anakamyei

And if the son of peace be there, your peace shall rest upon it: if not, it shall turn to you again

en auth de th oikia menete esqionteV kai pinonteV ta par autwn axioV gar o ergathV tou misqou autou estin mh metabainete ex oikiaV eiV oikian

And in the same house remain eating and drinking such things as they give: for the labourer is worthy of his hire. Go not from house to house.

kai eiV hn d an polin eiserchsqe kai decwntai umaV esqiete ta paratiqemena umin

And into whatsoever city ye enter and they receive you, eat such things as are set before you:

kai qerapeuete touV en auth asqeneiV kai legete autoiV hggiken ef umaV h basileia tou qeou

And heal the sick that are therein , and say unto them, The kingdom of God is come nigh unto you.

eiV hn d an polin eiserchsqe kai mh decwntai umaV exelqonteV eiV taV plateiaV authV eipate

But into whatsoever city ye enter and they receive you not, go your ways out into the streets of the same, and say

kai ton koniorton ton kollhqenta hmin ek thV polewV umwn apomassomeqa umin plhn touto ginwskete oti hggiken ef umaV h basileia tou qeou

Even the very dust of your city, which cleaveth on us, we do wipe off against you: notwithstanding be ye sure of this, that the kingdom of God is come nigh unto you.

legw de umin oti sodomoiV en th hmera ekeinh anektoteron estai h th polei ekeinh

But I say unto you, that it shall be more tolerable in that day for Sodom, than for that city.

ouai soi cwrazin ouai soi bhqsaida oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw kaqhmenai metenohsan

Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works had been done in Tyre and Sidon, which have been done in you, they had a great while ago repented sitting in sackcloth and ashes.

plhn turw kai sidwni anektoteron estai en th krisei h umin

But it shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the judgment, than for you.

kai su kapernaoum h ewV tou ouranou uywqeisa ewV adou katabibasqhsh

And thou, Capernaum, which art exalted to heaven, shalt be thrust down to hell.

o akouwn umwn emou akouei kai o aqetwn umaV eme aqetei o de eme aqetwn aqetei ton aposteilanta me

He that heareth you heareth me; and he that despiseth you despiseth me; and he that despiseth me despiseth him that sent me.

upestreyan de oi ebdomhkonta meta caraV legonteV kurie kai ta daimonia upotassetai hmin en tw onomati sou

And the seventy returned again with joy, saying Lord, even the devils are subject unto us through thy name.

eipen de autoiV eqewroun ton satanan wV astraphn ek tou ouranou pesonta

And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.

idou didwmi umin thn exousian tou patein epanw ofewn kai skorpiwn kai epi pasan thn dunamin tou ecqrou kai ouden umaV ou mh adikhsh

Behold I give unto you power to tread on serpents and scorpions, and over all the power of the enemy: and nothing shall by any means hurt you.

plhn en toutw mh cairete oti ta pneumata umin upotassetai cairete de mallon oti ta onomata umwn egrafh en toiV ouranoiV

Notwithstanding in this rejoice not, that the spirits are subject unto you; but rather rejoice because your names are written in heaven.

en auth th wra hgalliasato tw pneumati o ihsouV kai eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thV ghV oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta nhpioiV nai o pathr oti outwV egeneto eudokia emprosqen sou

In that hour Jesus rejoiced in spirit, and said I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, that thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes: even so, Father; for so it seemed good in thy sight.

kai strafeiV proV touV maqhtaV eipen panta paredoqh moi upo tou patroV mou kai oudeiV ginwskei tiV estin o uioV ei mh o pathr kai tiV estin o pathr ei mh o uioV kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai

All things are delivered to me of my Father: and no man knoweth who the Son is but the Father; and who the Father is but the Son, and he to whom the Son will reveal him.

kai strafeiV proV touV maqhtaV kat idian eipen makarioi oi ofqalmoi oi bleponteV a blepete

And he turned him unto his disciples, and said privately , Blessed are the eyes which see the things that ye see

legw gar umin oti polloi profhtai kai basileiV hqelhsan idein a umeiV blepete kai ouk eidon kai akousai a akouete kai ouk hkousan

For I tell you, that many prophets and kings have desired to see those things which ye see and have not seen them; and to hear those things which ye hear and have not heard them.

kai idou nomikoV tiV anesth ekpeirazwn auton kai legwn didaskale ti poihsaV zwhn aiwnion klhronomhsw

And, behold a certain lawyer stood up and tempted him, saying Master, what shall I do to inherit eternal life ?

o de eipen proV auton en tw nomw ti gegraptai pwV anaginwskeiV

He said unto him, What is written in the law ? how readest thou

o de apokriqeiV eipen agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV iscuoV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ton plhsion sou wV seauton

And he answering said Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind; and thy neighbour as thyself.

eipen de autw orqwV apekriqhV touto poiei kai zhsh

And he said unto him, Thou hast answered right: this do and thou shalt live

o de qelwn dikaioun eauton eipen proV ton ihsoun kai tiV estin mou plhsion

But he, willing to justify himself, said unto Jesus, And who is my neighbour ?

upolabwn de o ihsouV eipen anqrwpoV tiV katebainen apo ierousalhm eiV iericw kai lhstaiV periepesen oi kai ekdusanteV auton kai plhgaV epiqenteV aphlqon afenteV hmiqanh tugcanonta

And Jesus answering said A certain man went down from Jerusalem to Jericho, and fell among thieves, which stripped him of his raiment and wounded him, and departed leaving him half dead

kata sugkurian de iereuV tiV katebainen en th odw ekeinh kai idwn auton antiparhlqen

And by chance there came down a certain priest that way: and when he saw him, he passed by on the other side

omoiwV de kai leuithV genomenoV kata ton topon elqwn kai idwn antiparhlqen

And likewise a Levite, when he was at the place, came and looked on him, and passed by on the other side

samareithV de tiV odeuwn hlqen kat auton kai idwn auton esplagcnisqh

But a certain Samaritan, as he journeyed came where he was: and when he saw him, he had compassion on him,

kai proselqwn katedhsen ta traumata autou epicewn elaion kai oinon epibibasaV de auton epi to idion kthnoV hgagen auton eiV pandoceion kai epemelhqh autou

And went to him, and bound up his wounds, pouring in oil and wine, and set him on his own beast, and brought him to an inn, and took care of him.

kai epi thn aurion exelqwn ekbalwn duo dhnaria edwken tw pandocei kai eipen autw epimelhqhti autou kai o ti an prosdapanhshV egw en tw epanercesqai me apodwsw soi

And on the morrow when he departed he took out two pence, and gave them to the host, and said unto him, Take care of him; and whatsoever thou spendest more when I come again I will repay thee.

tiV oun toutwn twn triwn dokei soi plhsion gegonenai tou empesontoV eiV touV lhstaV

Which now of these three, thinkest thou, was neighbour unto him that fell among the thieves ?

o de eipen o poihsaV to eleoV met autou eipen oun autw o ihsouV poreuou kai su poiei omoiwV

And he said He that shewed mercy on him. Then said Jesus unto him, Go and do thou likewise.

egeneto de en tw poreuesqai autouV kai autoV eishlqen eiV kwmhn tina gunh de tiV onomati marqa upedexato auton eiV ton oikon authV

Now it came to pass as they went that he entered into a certain village: and a certain woman named Martha received him into her house.

kai thde hn adelfh kaloumenh maria h kai parakaqisasa para touV podaV tou ihsou hkouen ton logon autou

And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, and heard his word.

h de marqa periespato peri pollhn diakonian epistasa de eipen kurie ou melei soi oti h adelfh mou monhn me katelipen diakonein eipe oun auth ina moi sunantilabhtai

But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone ? bid her therefore that she help me.

apokriqeiV de eipen auth o ihsouV marqa marqa merimnaV kai turbazh peri polla

And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things:

enoV de estin creia maria de thn agaqhn merida exelexato htiV ouk afaireqhsetai ap authV

But one thing is needful: and Mary hath chosen that good part, which shall not be taken away from her.

Luke 11

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com