Luke 8

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 9

sugkalesamenoV de touV dwdeka maqhtaV autou edwken autoiV dunamin kai exousian epi panta ta daimonia kai nosouV qerapeuein

9:1 Then he called his twelve disciples together and gave them power and authority over all devils, and to cure diseases.

kai apesteilen autouV khrussein thn basileian tou qeou kai iasqai touV asqenountaV

9:2 And he sent them to preach the kingdom of God, and to heal the sick

kai eipen proV autouV mhden airete eiV thn odon mhte rabdouV mhte phran mhte arton mhte argurion mhte ana duo citwnaV ecein

9:3 And he said unto them, Take nothing for your journey, neither staves, nor scrip, neither bread, neither money; neither have two coats apiece.

kai eiV hn an oikian eiselqhte ekei menete kai ekeiqen exercesqe

9:4 And whatsoever house ye enter into, there abide and thence depart

kai osoi an mh dexwntai umaV exercomenoi apo thV polewV ekeinhV kai ton koniorton apo twn podwn umwn apotinaxate eiV marturion ep autouV

9:5 And whosoever will not receive you, when ye go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them.

exercomenoi de dihrconto kata taV kwmaV euaggelizomenoi kai qerapeuonteV pantacou

9:6 And they departed and went through the towns, preaching the gospel and healing every where.

hkousen de hrwdhV o tetrarchV ta ginomena up autou panta kai dihporei dia to legesqai upo tinwn oti iwannhV eghgertai ek nekrwn

9:7 Now Herod the tetrarch heard of all that was done by him: and he was perplexed because that it was said of some, that John was risen from the dead;

upo tinwn de oti hliaV efanh allwn de oti profhthV eiV twn arcaiwn anesth

9:8 And of some, that Elias had appeared and of others, that one of the old prophets was risen again

kai eipen o hrwdhV iwannhn egw apekefalisa tiV de estin outoV peri ou egw akouw toiauta kai ezhtei idein auton

9:9 And Herod said John have I beheaded but who is this, of whom I hear such things ? And he desired to see him.

kai upostreyanteV oi apostoloi dihghsanto autw osa epoihsan kai paralabwn autouV upecwrhsen kat idian eiV topon erhmon polewV kaloumenhV bhqsaida

9:10 And the apostles, when they were returned told him all that they had done And he took them, and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida.

oi de ocloi gnonteV hkolouqhsan autw kai dexamenoV autouV elalei autoiV peri thV basileiaV tou qeou kai touV creian econtaV qerapeiaV iato

9:11 And the people, when they knew it, followed him: and he received them, and spake unto them of the kingdom of God, and healed them that had need of healing.

h de hmera hrxato klinein proselqonteV de oi dwdeka eipon autw apoluson ton oclon ina apelqonteV eiV taV kuklw kwmaV kai touV agrouV kataluswsin kai eurwsin episitismon oti wde en erhmw topw esmen

9:12 And when the day began to wear away then came the twelve, and said unto him, Send the multitude away that they may go into the towns and country round about, and lodge and get victuals: for we are here in a desert place.

eipen de proV autouV dote autoiV umeiV fagein oi de eipon ouk eisin hmin pleion h pente artoi kai duo icqueV ei mhti poreuqenteV hmeiV agoraswmen eiV panta ton laon touton brwmata

9:13 But he said unto them, Give ye them to eat And they said We have no more but five loaves and two fishes; except we should go and buy meat for all this people.

hsan gar wsei andreV pentakiscilioi eipen de proV touV maqhtaV autou kataklinate autouV klisiaV ana penthkonta

9:14 For they were about five thousand men. And he said to his disciples, Make them sit down by fifties in a company.

kai epoihsan outwV kai aneklinan apantaV

9:15 And they did so, and made them all sit down

labwn de touV pente artouV kai touV duo icquaV anableyaV eiV ton ouranon euloghsen autouV kai kateklasen kai edidou toiV maqhtaiV paratiqenai tw oclw

9:16 Then he took the five loaves and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed them, and brake and gave to the disciples to set before the multitude.

kai efagon kai ecortasqhsan panteV kai hrqh to perisseusan autoiV klasmatwn kofinoi dwdeka

9:17 And they did eat and were all filled and there was taken up of fragments that remained to them twelve baskets.

kai egeneto en tw einai auton proseucomenon katamonaV sunhsan autw oi maqhtai kai ephrwthsen autouV legwn tina me legousin oi ocloi einai

9:18 And it came to pass as he was alone praying his disciples were with him: and he asked them, saying Whom say the people that I am

oi de apokriqenteV eipon iwannhn ton baptisthn alloi de hlian alloi de oti profhthV tiV twn arcaiwn anesth

9:19 They answering said John the Baptist; but some say, Elias; and others say, that one of the old prophets is risen again

eipen de autoiV umeiV de tina me legete einai apokriqeiV de o petroV eipen ton criston tou qeou

9:20 He said unto them, But whom say ye that I am Peter answering said The Christ of God.

o de epitimhsaV autoiV parhggeilen mhdeni eipein touto

9:21 And he straitly charged them, and commanded them to tell no man that thing;

eipwn oti dei ton uion tou anqrwpou polla paqein kai apodokimasqhnai apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

9:22 Saying The Son of man must suffer many things, and be rejected of the elders and chief priests and scribes, and be slain and be raised the third day.

elegen de proV pantaV ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kaq hmeran kai akolouqeitw moi

9:23 And he said to them all, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily , and follow me.

oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou outoV swsei authn

9:24 For whosoever will save his life shall lose it: but whosoever will lose his life for my sake, the same shall save it.

ti gar wfeleitai anqrwpoV kerdhsaV ton kosmon olon eauton de apolesaV h zhmiwqeiV

9:25 For what is a man advantaged if he gain the whole world, and lose himself, or be cast away

oV gar an epaiscunqh me kai touV emouV logouV touton o uioV tou anqrwpou epaiscunqhsetai otan elqh en th doxh autou kai tou patroV kai twn agiwn aggelwn

9:26 For whosoever shall be ashamed of me and of my words, of him shall the Son of man be ashamed when he shall come in his own glory, and in his Father's, and of the holy angels.

legw de umin alhqwV eisin tineV twn wde esthkotwn oi ou mh geusontai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou

9:27 But I tell you of a truth, there be some standing here, which shall not taste of death, till they see the kingdom of God.

egeneto de meta touV logouV toutouV wsei hmerai oktw kai paralabwn ton petron kai iwannhn kai iakwbon anebh eiV to oroV proseuxasqai

9:28 And it came to pass about an eight days after these sayings , he took Peter and John and James, and went up into a mountain to pray

kai egeneto en tw proseucesqai auton to eidoV tou proswpou autou eteron kai o imatismoV autou leukoV exastraptwn

9:29 And as he prayed the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering

kai idou andreV duo sunelaloun autw oitineV hsan mwshV kai hliaV

9:30 And, behold there talked with him two men, which were Moses and Elias:

oi ofqenteV en doxh elegon thn exodon autou hn emellen plhroun en ierousalhm

9:31 Who appeared in glory, and spake of his decease which he should accomplish at Jerusalem.

o de petroV kai oi sun autw hsan bebarhmenoi upnw diagrhgorhsanteV de eidon thn doxan autou kai touV duo andraV touV sunestwtaV autw

9:32 But Peter and they that were with him were heavy with sleep: and when they were awake they saw his glory, and the two men that stood with him.

kai egeneto en tw diacwrizesqai autouV ap autou eipen o petroV proV ton ihsoun epistata kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV mian soi kai mwsei mian kai mian hlia mh eidwV o legei

9:33 And it came to pass as they departed from him, Peter said unto Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias: not knowing what he said

tauta de autou legontoV egeneto nefelh kai epeskiasen autouV efobhqhsan de en tw ekeinouV eiselqein eiV thn nefelhn

9:34 While he thus spake there came a cloud, and overshadowed them: and they feared as they entered into the cloud.

kai fwnh egeneto ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete

9:35 And there came a voice out of the cloud, saying This is my beloved Son: hear him.

kai en tw genesqai thn fwnhn eureqh o ihsouV monoV kai autoi esighsan kai oudeni aphggeilan en ekeinaiV taiV hmeraiV ouden wn ewrakasin

9:36 And when the voice was past Jesus was found alone. And they kept it close and told no man in those days any of those things which they had seen

egeneto de en th exhV hmera katelqontwn autwn apo tou orouV sunhnthsen autw ocloV poluV

9:37 And it came to pass that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him.

kai idou anhr apo tou oclou anebohsen legwn didaskale deomai sou epibleyon epi ton uion mou oti monogenhV estin moi

9:38 And, behold a man of the company cried out saying Master, I beseech thee, look upon my son: for he is mine only child.

kai idou pneuma lambanei auton kai exaifnhV krazei kai sparassei auton meta afrou kai mogiV apocwrei ap autou suntribon auton

9:39 And, lo a spirit taketh him, and he suddenly crieth out and it teareth him that he foameth again, and bruising him hardly departeth from him.

kai edehqhn twn maqhtwn sou ina ekballwsin auto kai ouk hdunhqhsan

9:40 And I besought thy disciples to cast him out and they could not.

apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai proV umaV kai anexomai umwn prosagage wde ton uion sou

9:41 And Jesus answering said O faithless and perverse generation, how long shall I be with you, and suffer you ? Bring thy son hither.

eti de prosercomenou autou errhxen auton to daimonion kai sunesparaxen epetimhsen de o ihsouV tw pneumati tw akaqartw kai iasato ton paida kai apedwken auton tw patri autou

9:42 And as he was yet a coming the devil threw him down and tare him. And Jesus rebuked the unclean spirit, and healed the child, and delivered him again to his father.

exeplhssonto de panteV epi th megaleiothti tou qeou pantwn de qaumazontwn epi pasin oiV epoihsen o ihsouV eipen proV touV maqhtaV autou

9:43 And they were all amazed at the mighty power of God. But while they wondered every one at all things which Jesus did he said unto his disciples,

qesqe umeiV eiV ta wta umwn touV logouV toutouV o gar uioV tou anqrwpou mellei paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

9:44 Let these sayings sink down into your ears: for the Son of man shall be delivered into the hands of men.

oi de hgnooun to rhma touto kai hn parakekalummenon ap autwn ina mh aisqwntai auto kai efobounto erwthsai auton peri tou rhmatoV toutou

9:45 But they understood not this saying, and it was hid from them, that they perceived it not: and they feared to ask him of that saying.

eishlqen de dialogismoV en autoiV to tiV an eih meizwn autwn

9:46 Then there arose a reasoning among them, which of them should be greatest.

o de ihsouV idwn ton dialogismon thV kardiaV autwn epilabomenoV paidiou esthsen auto par eautw

9:47 And Jesus, perceiving the thought of their heart, took a child, and set him by him,

kai eipen autoiV oV ean dexhtai touto to paidion epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai decetai ton aposteilanta me o gar mikroteroV en pasin umin uparcwn outoV estai megaV

9:48 And said unto them, Whosoever shall receive this child in my name receiveth me: and whosoever shall receive me receiveth him that sent me: for he that is least among you all, the same shall be great.

apokriqeiV de o iwannhV eipen epistata eidomen tina epi tw onomati sou ekballonta ta daimonia kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei meq hmwn

9:49 And John answered and said Master, we saw one casting out devils in thy name; and we forbad him, because he followeth not with us.

kai eipen proV auton o ihsouV mh kwluete oV gar ouk estin kaq hmwn uper hmwn estin

9:50 And Jesus said unto him, Forbid him not: for he that is not against us is for us.

egeneto de en tw sumplhrousqai taV hmeraV thV analhyewV autou kai autoV to proswpon autou esthrixen tou poreuesqai eiV ierousalhm

9:51 And it came to pass when the time was come that he should be received up , he stedfastly set his face to go to Jerusalem,

kai apesteilen aggelouV pro proswpou autou kai poreuqenteV eishlqon eiV kwmhn samareitwn wste etoimasai autw

9:52 And sent messengers before his face: and they went and entered into a village of the Samaritans, to make ready for him.

kai ouk edexanto auton oti to proswpon autou hn poreuomenon eiV ierousalhm

9:53 And they did not receive him, because his face was as though he would go to Jerusalem.

idonteV de oi maqhtai autou iakwboV kai iwannhV eipon kurie qeleiV eipwmen pur katabhnai apo tou ouranou kai analwsai autouV wV kai hliaV epoihsen

9:54 And when his disciples James and John saw this, they said Lord, wilt thou that we command fire to come down from heaven, and consume them, even as Elias did

strafeiV de epetimhsen autoiV kai eipen ouk oidate oiou pneumatoV este umeiV

9:55 But he turned and rebuked them, and said Ye know not what manner of spirit ye are of

o gar uioV tou anqrwpou ouk hlqen yucaV anqrwpwn apolesai alla swsai kai eporeuqhsan eiV eteran kwmhn

9:56 For the Son of man is not come to destroy men's lives, but to save them. And they went to another village.

egeneto de poreuomenwn autwn en th odw eipen tiV proV auton akolouqhsw soi opou an aperch kurie

9:57 And it came to pass that, as they went in the way, a certain man said unto him, Lord, I will follow thee whithersoever thou goest

kai eipen autw o ihsouV ai alwpekeV fwleouV ecousin kai ta peteina tou ouranou kataskhnwseiV o de uioV tou anqrwpou ouk ecei pou thn kefalhn klinh

9:58 And Jesus said unto him, Foxes have holes, and birds of the air have nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

eipen de proV eteron akolouqei moi o de eipen kurie epitreyon moi apelqonti prwton qayai ton patera mou

9:59 And he said unto another, Follow me. But he said Lord, suffer me first to go and bury my father.

eipen de autw o ihsouV afeV touV nekrouV qayai touV eautwn nekrouV su de apelqwn diaggelle thn basileian tou qeou

9:60 Jesus said unto him, Let the dead bury their dead: but go thou and preach the kingdom of God.

eipen de kai eteroV akolouqhsw soi kurie prwton de epitreyon moi apotaxasqai toiV eiV ton oikon mou

9:61 And another also said Lord, I will follow thee; but let me first go bid them farewell which are at home at my house.

eipen de proV auton o ihsouV oudeiV epibalwn thn ceira autou ep arotron kai blepwn eiV ta opisw euqetoV estin eiV thn basileian tou qeou

9:62 And Jesus said unto him, No man, having put his hand to the plough, and looking back , is fit for the kingdom of God.

Luke 10

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com