Luke 5

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 6

egeneto de en sabbatw deuteroprwtw diaporeuesqai auton dia twn sporimwn kai etillon oi maqhtai autou touV stacuaV kai hsqion ywconteV taiV cersin

And it came to pass on the second sabbath after the first, that he went through the corn fields; and his disciples plucked the ears of corn, and did eat rubbing them in their hands.

tineV de twn farisaiwn eipon autoiV ti poieite o ouk exestin poiein en toiV sabbasin

And certain of the Pharisees said unto them, Why do ye that which is not lawful to do on the sabbath days ?

kai apokriqeiV proV autouV eipen o ihsouV oude touto anegnwte o epoihsen dabid opote epeinasen autoV kai oi met autou onteV

And Jesus answering them said Have ye not read so much as this, what David did when himself was an hungred and they which were with him;

wV eishlqen eiV ton oikon tou qeou kai touV artouV thV proqesewV elaben kai efagen kai edwken kai toiV met autou ouV ouk exestin fagein ei mh monouV touV iereiV

How he went into the house of God, and did take and eat the shewbread , and gave also to them that were with him; which it is not lawful to eat but for the priests alone ?

kai elegen autoiV oti kurioV estin o uioV tou anqrwpou kai tou sabbatou

And he said unto them, That the Son of man is Lord also of the sabbath.

egeneto de kai en eterw sabbatw eiselqein auton eiV thn sunagwghn kai didaskein kai hn ekei anqrwpoV kai h ceir autou h dexia hn xhra

And it came to pass also on another sabbath, that he entered into the synagogue and taught and there was a man whose right hand was withered.

parethroun de auton oi grammateiV kai oi farisaioi ei en tw sabbatw qerapeusei ina eurwsin kathgorian autou

And the scribes and Pharisees watched him, whether he would heal on the sabbath day; that they might find an accusation against him.

autoV de hdei touV dialogismouV autwn kai eipen tw anqrwpw tw xhran econti thn ceira egeirai kai sthqi eiV to meson o de anastaV esth

But he knew their thoughts, and said to the man which had the withered hand, Rise up and stand forth in the midst. And he arose and stood forth

eipen oun o ihsouV proV autouV eperwthsw umaV ti exestin toiV sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apolesai

Then said Jesus unto them, I will ask you one thing; Is it lawful on the sabbath days to do good or to do evil to save life, or to destroy it?

kai peribleyamenoV pantaV autouV eipen tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou o de epoihsen outwV kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh

And looking round about upon them all, he said unto the man, Stretch forth thy hand. And he did so: and his hand was restored whole as the other.

autoi de eplhsqhsan anoiaV kai dielaloun proV allhlouV ti an poihseian tw ihsou

And they were filled with madness; and communed one with another what they might do to Jesus.

egeneto de en taiV hmeraiV tautaiV exhlqen eiV to oroV proseuxasqai kai hn dianuktereuwn en th proseuch tou qeou

And it came to pass in those days, that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God.

kai ote egeneto hmera prosefwnhsen touV maqhtaV autou kai eklexamenoV ap autwn dwdeka ouV kai apostolouV wnomasen

And when it was day, he called unto him his disciples: and of them he chose twelve, whom also he named apostles;

simwna on kai wnomasen petron kai andrean ton adelfon autou iakwbon kai iwannhn filippon kai barqolomaion

Simon , he also named Peter,) and Andrew his brother, James and John, Philip and Bartholomew,

matqaion kai qwman iakwbon ton tou alfaiou kai simwna ton kaloumenon zhlwthn

Matthew and Thomas, James the son of Alphaeus, and Simon called Zelotes,

ioudan iakwbou kai ioudan iskariwthn oV kai egeneto prodothV

And Judas the brother of James, and Judas Iscariot, which also was the traitor.

kai katabaV met autwn esth epi topou pedinou kai ocloV maqhtwn autou kai plhqoV polu tou laou apo pashV thV ioudaiaV kai ierousalhm kai thV paraliou turou kai sidwnoV

And he came down with them, and stood in the plain , and the company of his disciples, and a great multitude of people out of all Judaea and Jerusalem, and from the sea coast of Tyre and Sidon, which came to hear him, and to be healed of their diseases;

oi hlqon akousai autou kai iaqhnai apo twn noswn autwn kai oi ocloumenoi upo pneumatwn akaqartwn kai eqerapeuonto

And they that were vexed with unclean spirits: and they were healed

kai paV o ocloV ezhtei aptesqai autou oti dunamiV par autou exhrceto kai iato pantaV

And the whole multitude sought to touch him: for there went virtue out of him, and healed them all.

kai autoV eparaV touV ofqalmouV autou eiV touV maqhtaV autou elegen makarioi oi ptwcoi oti umetera estin h basileia tou qeou

And he lifted up his eyes on his disciples, and said Blessed be ye poor: for yours is the kingdom of God.

makarioi oi peinwnteV nun oti cortasqhsesqe makarioi oi klaionteV nun oti gelasete

Blessed are ye that hunger now: for ye shall be filled Blessed are ye that weep now: for ye shall laugh

makarioi este otan mishswsin umaV oi anqrwpoi kai otan aforiswsin umaV kai oneidiswsin kai ekbalwsin to onoma umwn wV ponhron eneka tou uiou tou anqrwpou

Blessed are ye when men shall hate you, and when they shall separate you from their company, and shall reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.

cairete en ekeinh th hmera kai skirthsate idou gar o misqoV umwn poluV en tw ouranw kata tauta gar epoioun toiV profhtaiV oi patereV autwn

Rejoice ye in that day, and leap for joy for, behold your reward is great in heaven: for in the like manner did their fathers unto the prophets.

plhn ouai umin toiV plousioiV oti apecete thn paraklhsin umwn

But woe unto you that are rich! for ye have received your consolation.

ouai umin oi empeplhsmenoi oti peinasete ouai umin oi gelwnteV nun oti penqhsete kai klausete

Woe unto you that are full for ye shall hunger Woe unto you that laugh now! for ye shall mourn and weep

ouai umin otan kalwV umaV eipwsin panteV oi anqrwpoi kata tauta gar epoioun toiV yeudoprofhtaiV oi patereV autwn

Woe unto you, when all men shall speak well of you! for so did their fathers to the false prophets.

all umin legw toiV akouousin agapate touV ecqrouV umwn kalwV poieite toiV misousin umaV

But I say unto you which hear Love your enemies, do good to them which hate you,

eulogeite touV katarwmenouV umin kai proseucesqe uper twn ephreazontwn umaV

Bless them that curse you, and pray for them which despitefully use you.

tw tuptonti se epi thn siagona parece kai thn allhn kai apo tou airontoV sou to imation kai ton citwna mh kwlushV

And unto him that smiteth thee on the one cheek offer also the other; and him that taketh away thy cloke forbid not to take thy coat also.

panti de tw aitounti se didou kai apo tou airontoV ta sa mh apaitei

Give to every man that asketh of thee; and of him that taketh away thy goods ask them not again

kai kaqwV qelete ina poiwsin umin oi anqrwpoi kai umeiV poieite autoiV omoiwV

And as ye would that men should do to you, do ye also to them likewise.

kai ei agapate touV agapwntaV umaV poia umin cariV estin kai gar oi amartwloi touV agapwntaV autouV agapwsin

For if ye love them which love you, what thank have ye ? for sinners also love those that love them.

kai ean agaqopoihte touV agaqopoiountaV umaV poia umin cariV estin kai gar oi amartwloi to auto poiousin

And if ye do good to them which do good to you, what thank have ye ? for sinners also do even the same.

kai ean daneizhte par wn elpizete apolabein poia umin cariV estin kai gar oi amartwloi amartwloiV daneizousin ina apolabwsin ta isa

And if ye lend to them of whom ye hope to receive what thank have ye ? for sinners also lend to sinners, to receive as much again

plhn agapate touV ecqrouV umwn kai agaqopoieite kai daneizete mhden apelpizonteV kai estai o misqoV umwn poluV kai esesqe uioi tou uyistou oti autoV crhstoV estin epi touV acaristouV kai ponhrouV

But love ye your enemies, and do good and lend hoping for nothing again and your reward shall be great, and ye shall be the children of the Highest: for he is kind unto the unthankful and to the evil.

ginesqe oun oiktirmoneV kaqwV kai o pathr umwn oiktirmwn estin

Be ye therefore merciful, as your Father also is merciful.

kai mh krinete kai ou mh kriqhte mh katadikazete kai ou mh katadikasqhte apoluete kai apoluqhsesqe

Judge not, and ye shall not be judged condemn not, and ye shall not be condemned forgive and ye shall be forgiven

didote kai doqhsetai umin metron kalon pepiesmenon kai sesaleumenon kai uperekcunomenon dwsousin eiV ton kolpon umwn tw gar autw metrw w metreite antimetrhqhsetai umin

Give and it shall be given unto you; good measure, pressed down and shaken together and running over shall men give into your bosom. For with the same measure that ye mete withal it shall be measured to you again

eipen de parabolhn autoiV mhti dunatai tufloV tuflon odhgein ouci amfoteroi eiV boqunon pesountai

And he spake a parable unto them , Can the blind lead the blind ? shall they not both fall into the ditch ?

ouk estin maqhthV uper ton didaskalon autou kathrtismenoV de paV estai wV o didaskaloV autou

The disciple is not above his master: but every one that is perfect shall be as his master.

ti de blepeiV to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou thn de dokon thn en tw idiw ofqalmw ou katanoeiV

And why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye ?

h pwV dunasai legein tw adelfw sou adelfe afeV ekbalw to karfoV to en tw ofqalmw sou autoV thn en tw ofqalmw sou dokon ou blepwn upokrita ekbale prwton thn dokon ek tou ofqalmou sou kai tote diableyeiV ekbalein to karfoV to en tw ofqalmw tou adelfou sou

Either how canst thou say to thy brother, Brother, let me pull out the mote that is in thine eye, when thou thyself beholdest not the beam that is in thine own eye ? Thou hypocrite, cast out first the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to pull out the mote that is in thy brother's eye.

ou gar estin dendron kalon poioun karpon sapron oude dendron sapron poioun karpon kalon

For a good tree bringeth not forth corrupt fruit; neither doth a corrupt tree bring forth good fruit.

ekaston gar dendron ek tou idiou karpou ginwsketai ou gar ex akanqwn sullegousin suka oude ek batou trugwsin stafulhn

For every tree is known by his own fruit. For of thorns men do not gather figs, nor of a bramble bush gather they grapes.

o agaqoV anqrwpoV ek tou agaqou qhsaurou thV kardiaV autou proferei to agaqon kai o ponhroV anqrwpoV ek tou ponhrou qhsaurou thV kardiaV autou proferei to ponhron ek gar tou perisseumatoV thV kardiaV lalei to stoma autou

A good man out of the good treasure of his heart bringeth forth that which is good; and an evil man out of the evil treasure of his heart bringeth forth that which is evil: for of the abundance of the heart his mouth speaketh

ti de me kaleite kurie kurie kai ou poieite a legw

And why call ye me, Lord, Lord, and do not the things which I say

paV o ercomenoV proV me kai akouwn mou twn logwn kai poiwn autouV upodeixw umin tini estin omoioV

Whosoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like:

omoioV estin anqrwpw oikodomounti oikian oV eskayen kai ebaqunen kai eqhken qemelion epi thn petran plhmmuraV de genomenhV proserrhxen o potamoV th oikia ekeinh kai ouk iscusen saleusai authn teqemeliwto gar epi thn petran

He is like a man which built an house, and digged deep and laid the foundation on a rock: and when the flood arose the stream beat vehemently upon that house, and could not shake it: for it was founded upon a rock.

o de akousaV kai mh poihsaV omoioV estin anqrwpw oikodomhsanti oikian epi thn ghn cwriV qemeliou h proserrhxen o potamoV kai euqewV epesen kai egeneto to rhgma thV oikiaV ekeinhV mega

But he that heareth and doeth not, is like a man that without a foundation built an house upon the earth; against which the stream did beat vehemently and immediately it fell and the ruin of that house was great.

Luke 7

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com