Luke 4

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA LOUKAN

The Gospel According to St. Luke

Chapter 5

egeneto de en tw ton oclon epikeisqai autw tou akouein ton logon tou qeou kai autoV hn estwV para thn limnhn gennhsaret

And it came to pass that, as the people pressed upon him to hear the word of God , he stood by the lake of Gennesaret,

kai eiden duo ploia estwta para thn limnhn oi de alieiV apobanteV ap autwn apeplunan ta diktua

And saw two ships standing by the lake: but the fishermen were gone out of them, and were washing their nets.

embaV de eiV en twn ploiwn o hn tou simwnoV hrwthsen auton apo thV ghV epanagagein oligon kai kaqisaV edidasken ek tou ploiou touV oclouV

And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship.

wV de epausato lalwn eipen proV ton simwna epanagage eiV to baqoV kai calasate ta diktua umwn eiV agran

Now when he had left speaking he said unto Simon, Launch out into the deep, and let down your nets for a draught.

kai apokriqeiV o simwn eipen autw epistata di olhV thV nuktoV kopiasanteV ouden elabomen epi de tw rhmati sou calasw to diktuon

And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing: nevertheless at thy word I will let down the net.

kai touto poihsanteV sunekleisan icquwn plhqoV polu dierrhgnuto de to diktuon autwn

And when they had this done they inclosed a great multitude of fishes: and their net brake

kai kateneusan toiV metocoiV toiV en tw eterw ploiw tou elqontaV sullabesqai autoiV kai hlqon kai eplhsan amfotera ta ploia wste buqizesqai auta

And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink

idwn de simwn petroV prosepesen toiV gonasin tou ihsou legwn exelqe ap emou oti anhr amartwloV eimi kurie

When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying Depart from me; for I am a sinful man, O Lord.

qamboV gar periescen auton kai pantaV touV sun autw epi th agra twn icquwn h sunelabon

For he was astonished , and all that were with him, at the draught of the fishes which they had taken

omoiwV de kai iakwbon kai iwannhn uiouV zebedaiou oi hsan koinwnoi tw simwni kai eipen proV ton simwna o ihsouV mh fobou apo tou nun anqrwpouV esh zwgrwn

And so was also James, and John, the sons of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.

kai katagagonteV ta ploia epi thn ghn afenteV apanta hkolouqhsan autw

And when they had brought their ships to land, they forsook all, and followed him.

kai egeneto en tw einai auton en mia twn polewn kai idou anhr plhrhV lepraV kai idwn ton ihsoun peswn epi proswpon edehqh autou legwn kurie ean qelhV dunasai me kaqarisai

And it came to pass when he was in a certain city , behold a man full of leprosy: who seeing Jesus fell on his face, and besought him, saying Lord, if thou wilt thou canst make me clean

kai ekteinaV thn ceira hyato autou eipwn qelw kaqarisqhti kai euqewV h lepra aphlqen ap autou

And he put forth his hand, and touched him, saying I will be thou clean And immediately the leprosy departed from him.

kai autoV parhggeilen autw mhdeni eipein alla apelqwn deixon seauton tw ierei kai prosenegke peri tou kaqarismou sou kaqwV prosetaxen mwshV eiV marturion autoiV

And he charged him to tell no man: but go and shew thyself to the priest, and offer for thy cleansing, according as Moses commanded for a testimony unto them.

dihrceto de mallon o logoV peri autou kai sunhrconto ocloi polloi akouein kai qerapeuesqai up autou apo twn asqeneiwn autwn

But so much the more went there a fame abroad of him: and great multitudes came together to hear and to be healed by him of their infirmities.

autoV de hn upocwrwn en taiV erhmoiV kai proseucomenoV

And he withdrew himself into the wilderness, and prayed

kai egeneto en mia twn hmerwn kai autoV hn didaskwn kai hsan kaqhmenoi farisaioi kai nomodidaskaloi oi hsan elhluqoteV ek pashV kwmhV thV galilaiaV kai ioudaiaV kai ierousalhm kai dunamiV kuriou hn eiV to iasqai autouV

And it came to pass on a certain day, as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law sitting by which were come out of every town of Galilee, and Judaea, and Jerusalem: and the power of the Lord was present to heal them.

kai idou andreV feronteV epi klinhV anqrwpon oV hn paralelumenoV kai ezhtoun auton eisenegkein kai qeinai enwpion autou

And, behold men brought in a bed a man which was taken with a palsy and they sought means to bring him in and to lay him before him.

kai mh euronteV dia poiaV eisenegkwsin auton dia ton oclon anabanteV epi to dwma dia twn keramwn kaqhkan auton sun tw klinidiw eiV to meson emprosqen tou ihsou

And when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude, they went upon the housetop, and let him down through the tiling with his couch into the midst before Jesus.

kai idwn thn pistin autwn eipen autw anqrwpe afewntai soi ai amartiai sou

And when he saw their faith, he said unto him, Man, thy sins are forgiven thee.

kai hrxanto dialogizesqai oi grammateiV kai oi farisaioi legonteV tiV estin outoV oV lalei blasfhmiaV tiV dunatai afienai amartiaV ei mh monoV o qeoV

And the scribes and the Pharisees began to reason saying Who is this which speaketh blasphemies ? Who can forgive sins, but God alone ?

epignouV de o ihsouV touV dialogismouV autwn apokriqeiV eipen proV autouV ti dialogizesqe en taiV kardiaiV umwn

But when Jesus perceived their thoughts, he answering said unto them, What reason ye in your hearts ?

ti estin eukopwteron eipein afewntai soi ai amartiai sou h eipein egeirai kai peripatei

Whether is easier, to say Thy sins be forgiven thee; or to say Rise up and walk

ina de eidhte oti exousian ecei o uioV tou anqrwpou epi thV ghV afienai amartiaV eipen tw paralelumenw soi legw egeirai kai araV to klinidion sou poreuou eiV ton oikon sou

But that ye may know that the Son of man hath power upon earth to forgive sins, said unto the sick of the palsy I say unto thee, Arise and take up thy couch, and go into thine house.

kai paracrhma anastaV enwpion autwn araV ef w katekeito aphlqen eiV ton oikon autou doxazwn ton qeon

And immediately he rose up before them, and took up that whereon he lay and departed to his own house, glorifying God.

kai ekstasiV elaben apantaV kai edoxazon ton qeon kai eplhsqhsan fobou legonteV oti eidomen paradoxa shmeron

And they were all amazed, and they glorified God, and were filled with fear, saying We have seen strange things to day.

kai meta tauta exhlqen kai eqeasato telwnhn onomati leuin kaqhmenon epi to telwnion kai eipen autw akolouqei moi

And after these things he went forth and saw a publican, named Levi, sitting at the receipt of custom: and he said unto him, Follow me.

kai katalipwn apanta anastaV hkolouqhsen autw

And he left all, rose up and followed him.

kai epoihsen dochn megalhn o leuiV autw en th oikia autou kai hn ocloV telwnwn poluV kai allwn oi hsan met autwn katakeimenoi

And Levi made him a great feast in his own house: and there was a great company of publicans and of others that sat down with them.

kai egogguzon oi grammateiV autwn kai oi farisaioi proV touV maqhtaV autou legonteV diati meta telwnwn kai amartwlwn esqiete kai pinete

But their scribes and Pharisees murmured against his disciples, saying Why do ye eat and drink with publicans and sinners ?

kai apokriqeiV o ihsouV eipen proV autouV ou creian ecousin oi ugiainonteV iatrou all oi kakwV econteV

And Jesus answering said unto them, They that are whole need not a physician; but they that are sick.

ouk elhluqa kalesai dikaiouV alla amartwlouV eiV metanoian

I came not to call the righteous, but sinners to repentance.

oi de eipon proV auton diati oi maqhtai iwannou nhsteuousin pukna kai dehseiV poiountai omoiwV kai oi twn farisaiwn oi de soi esqiousin kai pinousin

And they said unto him, Why do the disciples of John fast often, and make prayers, and likewise the disciples of the Pharisees; but thine eat and drink

o de eipen proV autouV mh dunasqe touV uiouV tou numfwnoV en w o numfioV met autwn estin poihsai nhsteuein

And he said unto them , Can ye make the children of the bridechamber fast while the bridegroom is with them ?

eleusontai de hmerai kai otan aparqh ap autwn o numfioV tote nhsteusousin en ekeinaiV taiV hmeraiV

But the days will come when the bridegroom shall be taken away from them, and then shall they fast in those days.

elegen de kai parabolhn proV autouV oti oudeiV epiblhma imatiou kainou epiballei epi imation palaion ei de mhge kai to kainon scizei kai tw palaiw ou sumfwnei epiblhma to apo tou kainou

And he spake also a parable unto them ; No man putteth a piece of a new garment upon an old ; if otherwise, then both the new maketh a rent and the piece that was taken out of the new agreeth not with the old.

kai oudeiV ballei oinon neon eiV askouV palaiouV ei de mhge rhxei o neoV oinoV touV askouV kai autoV ekcuqhsetai kai oi askoi apolountai

And no man putteth new wine into old bottles; else the new wine will burst the bottles, and be spilled and the bottles shall perish

alla oinon neon eiV askouV kainouV blhteon kai amfoteroi sunthrountai

But new wine must be put into new bottles; and both are preserved

kai oudeiV piwn palaion euqewV qelei neon legei gar o palaioV crhstoteroV estin

No man also having drunk old wine straightway desireth new: for he saith The old is better.

Luke 6

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com