Mark 11

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 12

kai hrxato autoiV en parabolaiV legein ampelwna efuteusen anqrwpoV kai perieqhken fragmon kai wruxen upolhnion kai wkodomhsen purgon kai exedoto auton gewrgoiV kai apedhmhsen

And he began to speak unto them by parables. A certain man planted a vineyard, and set an hedge about it, and digged a place for the winefat, and built a tower, and let it out to husbandmen, and went into a far country

kai apesteilen proV touV gewrgouV tw kairw doulon ina para twn gewrgwn labh apo tou karpou tou ampelwnoV

And at the season he sent to the husbandmen a servant, that he might receive from the husbandmen of the fruit of the vineyard.

oi de labonteV auton edeiran kai apesteilan kenon

And they caught him, and beat him, and sent him away empty.

kai palin apesteilen proV autouV allon doulon kakeinon liqobolhsanteV ekefalaiwsan kai apesteilan htimwmenon

And again he sent unto them another servant; and at him they cast stones and wounded him in the head and sent him away shamefully handled

kai palin allon apesteilen kakeinon apekteinan kai pollouV allouV touV men deronteV touV de apokteinonteV

And again he sent another; and him they killed and many others ; beating some and killing some

eti oun ena uion ecwn agaphton autou apesteilen kai auton proV autouV escaton legwn oti entraphsontai ton uion mou

Having yet therefore one son, his wellbeloved, he sent him also last unto them, saying They will reverence my son.

ekeinoi de oi gewrgoi eipon proV eautouV oti outoV estin o klhronomoV deute apokteinwmen auton kai hmwn estai h klhronomia

But those husbandmen said among themselves, This is the heir; come let us kill him, and the inheritance shall be ours.

kai labonteV auton apekteinan kai exebalon exw tou ampelwnoV

And they took him, and killed him, and cast him out of the vineyard.

ti oun poihsei o kurioV tou ampelwnoV eleusetai kai apolesei touV gewrgouV kai dwsei ton ampelwna alloiV

What shall therefore the lord of the vineyard do he will come and destroy the husbandmen, and will give the vineyard unto others.

oude thn grafhn tauthn anegnwte liqon on apedokimasan oi oikodomounteV outoV egenhqh eiV kefalhn gwniaV

And have ye not read this scripture; The stone which the builders rejected is become the head of the corner:

para kuriou egeneto auth kai estin qaumasth en ofqalmoiV hmwn

This was the Lord's doing , and it is marvellous in our eyes ?

kai ezhtoun auton krathsai kai efobhqhsan ton oclon egnwsan gar oti proV autouV thn parabolhn eipen kai afenteV auton aphlqon

And they sought to lay hold on him, but feared the people: for they knew that he had spoken the parable against them: and they left him, and went their way

kai apostellousin proV auton tinaV twn farisaiwn kai twn hrwdianwn ina auton agreuswsin logw

And they send unto him certain of the Pharisees and of the Herodians, to catch him in his words.

oi de elqonteV legousin autw didaskale oidamen oti alhqhV ei kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn all ep alhqeiaV thn odon tou qeou didaskeiV exestin khnson kaisari dounai h ou

And when they were come they say unto him, Master, we know that thou art true, and carest for no man: for thou regardest not the person of men, but teachest the way of God in truth: Is it lawful to give tribute to Caesar, or not ?

dwmen h mh dwmen o de eidwV autwn thn upokrisin eipen autoiV ti me peirazete ferete moi dhnarion ina idw

Shall we give or shall we not give But he, knowing their hypocrisy, said unto them, Why tempt ye me ? bring me a penny, that I may see it.

oi de hnegkan kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh oi de eipon autw kaisaroV

And they brought it. And he saith unto them, Whose is this image and superscription ? And they said unto him, Caesar's.

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV apodote ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew kai eqaumasan ep autw

And Jesus answering said unto them, Render to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they marvelled at him.

kai ercontai saddoukaioi proV auton oitineV legousin anastasin mh einai kai ephrwthsan auton legonteV

Then come unto him the Sadducees, which say there is no resurrection; and they asked him, saying

didaskale mwshV egrayen hmin oti ean tinoV adelfoV apoqanh kai kataliph gunaika kai tekna mh afh ina labh o adelfoV autou thn gunaika autou kai exanasthsh sperma tw adelfw autou

Master, Moses wrote unto us, If a man's brother die and leave his wife behind him, and leave no children, that his brother should take his wife, and raise up seed unto his brother.

epta adelfoi hsan kai o prwtoV elaben gunaika kai apoqnhskwn ouk afhken sperma

Now there were seven brethren: and the first took a wife, and dying left no seed.

kai o deuteroV elaben authn kai apeqanen kai oude autoV afhken sperma kai o tritoV wsautwV

And the second took her, and died neither left he any seed: and the third likewise.

kai elabon authn oi epta kai ouk afhkan sperma escath pantwn apeqanen kai h gunh

And the seven had her, and left no seed: last of all the woman died also.

en th oun anastasei otan anastwsin tinoV autwn estai gunh oi gar epta escon authn gunaika

In the resurrection therefore, when they shall rise whose wife shall she be of them ? for the seven had her to wife.

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV ou dia touto planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

And Jesus answering said unto them, Do ye not therefore err because ye know not the scriptures, neither the power of God ?

otan gar ek nekrwn anastwsin oute gamousin oute gamiskontai all eisin wV aggeloi oi en toiV ouranoiV

For when they shall rise from the dead, they neither marry nor are given in marriage but are as the angels which are in heaven.

peri de twn nekrwn oti egeirontai ouk anegnwte en th biblw mwsewV epi thV batou wV eipen autw o qeoV legwn egw o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb

And as touching the dead, that they rise have ye not read in the book of Moses, how in the bush God spake unto him, saying I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob ?

ouk estin o qeoV nekrwn alla qeoV zwntwn umeiV oun polu planasqe

He is not the God of the dead, but the God of the living ye therefore do greatly err

kai proselqwn eiV twn grammatewn akousaV autwn suzhtountwn eidwV oti kalwV autoiV apekriqh ephrwthsen auton poia estin prwth paswn entolh

And one of the scribes came and having heard them reasoning together and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all ?

o de ihsouV apekriqh autw oti prwth paswn twn entolwn akoue israhl kurioV o qeoV hmwn kurioV eiV estin

And Jesus answered him, The first of all the commandments is, Hear O Israel; The Lord our God is one Lord:

kai agaphseiV kurion ton qeon sou ex olhV thV kardiaV sou kai ex olhV thV yuchV sou kai ex olhV thV dianoiaV sou kai ex olhV thV iscuoV sou auth prwth entolh

And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength: this is the first commandment.

kai deutera omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton meizwn toutwn allh entolh ouk estin

And the second is like, namely this , Thou shalt love thy neighbour as thyself. There is none other commandment greater than these.

kai eipen autw o grammateuV kalwV didaskale ep alhqeiaV eipaV oti eiV estin qeoV kai ouk estin alloV plhn autou

And the scribe said unto him, Well, Master, thou hast said the truth: for there is one God; and there is none other but he:

kai to agapan auton ex olhV thV kardiaV kai ex olhV thV sunesewV kai ex olhV thV yuchV kai ex olhV thV iscuoV kai to agapan ton plhsion wV eauton pleion estin pantwn twn olokautwmatwn kai twn qusiwn

And to love him with all the heart, and with all the understanding, and with all the soul, and with all the strength, and to love his neighbour as himself, is more than all whole burnt offerings and sacrifices.

kai o ihsouV idwn auton oti nounecwV apekriqh eipen autw ou makran ei apo thV basileiaV tou qeou kai oudeiV ouketi etolma auton eperwthsai

And when Jesus saw that he answered discreetly, he said unto him, Thou art not far from the kingdom of God. And no man after that durst ask him any question.

kai apokriqeiV o ihsouV elegen didaskwn en tw ierw pwV legousin oi grammateiV oti o cristoV uioV estin dabid

And Jesus answered and said while he taught in the temple, How say the scribes that Christ is the Son of David ?

autoV gar dabid eipen en tw pneumati tw agiw eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

For David himself said by the Holy Ghost, The LORD said to my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool .

autoV oun dabid legei auton kurion kai poqen uioV autou estin kai o poluV ocloV hkouen autou hdewV

David therefore himself calleth him Lord; and whence is he then his son ? And the common people heard him gladly.

kai elegen autoiV en th didach autou blepete apo twn grammatewn twn qelontwn en stolaiV peripatein kai aspasmouV en taiV agoraiV

And he said unto them in his doctrine, Beware of the scribes, which love to go in long clothing, and love salutations in the marketplaces,

kai prwtokaqedriaV en taiV sunagwgaiV kai prwtoklisiaV en toiV deipnoiV

And the chief seats in the synagogues, and the uppermost rooms at feasts:

oi katesqionteV taV oikiaV twn chrwn kai profasei makra proseucomenoi outoi lhyontai perissoteron krima

Which devour widows' houses, and for a pretence make long prayers these shall receive greater damnation.

kai kaqisaV o ihsouV katenanti tou gazofulakiou eqewrei pwV o ocloV ballei calkon eiV to gazofulakion kai polloi plousioi eballon polla

And Jesus sat over against the treasury, and beheld how the people cast money into the treasury: and many that were rich cast in much.

kai elqousa mia chra ptwch ebalen lepta duo o estin kodranthV

And there came a certain poor widow, and she threw in two mites, which make a farthing.

kai proskalesamenoV touV maqhtaV autou legei autoiV amhn legw umin oti h chra auth h ptwch pleion pantwn beblhken twn balontwn eiV to gazofulakion

And he called unto him his disciples, and saith unto them, Verily I say unto you, That this poor widow hath cast more in than all they which have cast into the treasury:

panteV gar ek tou perisseuontoV autoiV ebalon auth de ek thV usterhsewV authV panta osa eicen ebalen olon ton bion authV

For all they did cast in of their abundance but she of her want did cast in all that she had even all her living.

Mark 13

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com