Mark 8

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 9

kai elegen autoiV amhn legw umin oti eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin thn basileian tou qeou elhluquian en dunamei

9:1 And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.

kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai ton iakwbon kai ton iwannhn kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian monouV kai metemorfwqh emprosqen autwn

9:2 And after six days Jesus taketh with him Peter, and James, and John, and leadeth them up into an high mountain apart by themselves: and he was transfigured before them.

kai ta imatia autou egeneto stilbonta leuka lian wV ciwn oia gnafeuV epi thV ghV ou dunatai leukanai

9:3 And his raiment became shining exceeding white as snow; so as no fuller on earth can white them.

kai wfqh autoiV hliaV sun mwsei kai hsan sullalounteV tw ihsou

9:4 And there appeared unto them Elias with Moses: and they were talking with Jesus.

kai apokriqeiV o petroV legei tw ihsou rabbi kalon estin hmaV wde einai kai poihswmen skhnaV treiV soi mian kai mwsei mian kai hlia mian

9:5 And Peter answered and said to Jesus, Master, it is good for us to be here: and let us make three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

ou gar hdei ti lalhsh hsan gar ekfoboi

9:6 For he wist not what to say for they were sore afraid.

kai egeneto nefelh episkiazousa autoiV kai hlqen fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV autou akouete

9:7 And there was a cloud that overshadowed them: and a voice came out of the cloud, saying This is my beloved Son: hear him.

kai exapina peribleyamenoi ouketi oudena eidon alla ton ihsoun monon meq eautwn

9:8 And suddenly, when they had looked round about they saw no man any more, save Jesus only with themselves.

katabainontwn de autwn apo tou orouV diesteilato autoiV ina mhdeni dihghswntai a eidon ei mh otan o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

9:9 And as they came down from the mountain, he charged them that they should tell no man what things they had seen till the Son of man were risen from the dead.

kai ton logon ekrathsan proV eautouV suzhtounteV ti estin to ek nekrwn anasthnai

9:10 And they kept that saying with themselves, questioning one with another what the rising from the dead should mean

kai ephrwtwn auton legonteV oti legousin oi grammateiV oti hlian dei elqein prwton

9:11 And they asked him, saying Why say the scribes that Elias must first come

o de apokriqeiV eipen autoiV hliaV men elqwn prwton apokaqista panta kai pwV gegraptai epi ton uion tou anqrwpou ina polla paqh kai exoudenwqh

9:12 And he answered and told them, Elias verily cometh first, and restoreth all things; and how it is written of the Son of man, that he must suffer many things, and be set at nought

alla legw umin oti kai hliaV elhluqen kai epoihsan autw osa hqelhsan kaqwV gegraptai ep auton

9:13 But I say unto you, That Elias is indeed come and they have done unto him whatsoever they listed as it is written of him.

kai elqwn proV touV maqhtaV eiden oclon polun peri autouV kai grammateiV suzhtountaV autoiV

9:14 And when he came to his disciples, he saw a great multitude about them, and the scribes questioning with them.

kai euqewV paV o ocloV idwn auton exeqambhqh kai prostreconteV hspazonto auton

9:15 And straightway all the people, when they beheld him, were greatly amazed and running to him saluted him.

kai ephrwthsen touV grammateiV ti suzhteite proV autouV

9:16 And he asked the scribes, What question ye with them ?

kai apokriqeiV eiV ek tou oclou eipen didaskale hnegka ton uion mou proV se econta pneuma alalon

9:17 And one of the multitude answered and said Master, I have brought unto thee my son, which hath a dumb spirit;

kai opou an auton katalabh rhssei auton kai afrizei kai trizei touV odontaV autou kai xhrainetai kai eipon toiV maqhtaiV sou ina auto ekbalwsin kai ouk iscusan

9:18 And wheresoever he taketh him, he teareth him: and he foameth and gnasheth with his teeth, and pineth away and I spake to thy disciples that they should cast him out and they could not.

o de apokriqeiV autw legei w genea apistoV ewV pote proV umaV esomai ewV pote anexomai umwn ferete auton proV me

9:19 He answereth him, and saith O faithless generation, how long shall I be with you ? how long shall I suffer you ? bring him unto me.

kai hnegkan auton proV auton kai idwn auton euqewV to pneuma esparaxen auton kai peswn epi thV ghV ekulieto afrizwn

9:20 And they brought him unto him: and when he saw him, straightway the spirit tare him; and he fell on the ground, and wallowed foaming

kai ephrwthsen ton patera autou posoV cronoV estin wV touto gegonen autw o de eipen paidioqen

9:21 And he asked his father, How long is it ago since this came unto him ? And he said Of a child.

kai pollakiV auton kai eiV pur ebalen kai eiV udata ina apolesh auton all ei ti dunasai bohqhson hmin splagcnisqeiV ef hmaV

9:22 And ofttimes it hath cast him into the fire, and into the waters, to destroy him: but if thou canst do any thing, have compassion on us, and help us.

o de ihsouV eipen autw to ei dunasai pisteusai panta dunata tw pisteuonti

9:23 Jesus said unto him, If thou canst believe all things are possible to him that believeth

kai euqewV kraxaV o pathr tou paidiou meta dakruwn elegen pisteuw kurie bohqei mou th apistia

9:24 And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe help thou mine unbelief.

idwn de o ihsouV oti episuntrecei ocloV epetimhsen tw pneumati tw akaqartw legwn autw to pneuma to alalon kai kwfon egw soi epitassw exelqe ex autou kai mhketi eiselqhV eiV auton

9:25 When Jesus saw that the people came running together he rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him, and enter no more into him.

kai kraxan kai polla sparaxan auton exhlqen kai egeneto wsei nekroV wste pollouV legein oti apeqanen

9:26 And the spirit cried and rent him sore, and came out of him and he was as one dead; insomuch that many said He is dead

o de ihsouV krathsaV auton thV ceiroV hgeiren auton kai anesth

9:27 But Jesus took him by the hand, and lifted him up and he arose

kai eiselqonta auton eiV oikon oi maqhtai autou ephrwtwn auton kat idian oti hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

9:28 And when he was come into the house, his disciples asked him privately , Why could not we cast him out

kai eipen autoiV touto to genoV en oudeni dunatai exelqein ei mh en proseuch kai nhsteia

9:29 And he said unto them, This kind can come forth by nothing, but by prayer and fasting.

kai ekeiqen exelqonteV pareporeuonto dia thV galilaiaV kai ouk hqelen ina tiV gnw

9:30 And they departed thence, and passed through Galilee; and he would not that any man should know it.

edidasken gar touV maqhtaV autou kai elegen autoiV oti o uioV tou anqrwpou paradidotai eiV ceiraV anqrwpwn kai apoktenousin auton kai apoktanqeiV th trith hmera anasthsetai

9:31 For he taught his disciples, and said unto them , The Son of man is delivered into the hands of men, and they shall kill him; and after that he is killed he shall rise the third day.

oi de hgnooun to rhma kai efobounto auton eperwthsai

9:32 But they understood not that saying, and were afraid to ask him.

kai hlqen eiV kapernaoum kai en th oikia genomenoV ephrwta autouV ti en th odw proV eautouV dielogizesqe

9:33 And he came to Capernaum: and being in the house he asked them, What was it that ye disputed among yourselves by the way ?

oi de esiwpwn proV allhlouV gar dielecqhsan en th odw tiV meizwn

9:34 But they held their peace for by the way they had disputed among themselves, who should be the greatest.

kai kaqisaV efwnhsen touV dwdeka kai legei autoiV ei tiV qelei prwtoV einai estai pantwn escatoV kai pantwn diakonoV

9:35 And he sat down and called the twelve, and saith unto them, If any man desire to be first, the same shall be last of all, and servant of all.

kai labwn paidion esthsen auto en mesw autwn kai enagkalisamenoV auto eipen autoiV

9:36 And he took a child, and set him in the midst of them: and when he had taken him in his arms he said unto them,

oV ean en twn toioutwn paidiwn dexhtai epi tw onomati mou eme decetai kai oV ean eme dexhtai ouk eme decetai alla ton aposteilanta me

9:37 Whosoever shall receive one of such children in my name, receiveth me: and whosoever shall receive me, receiveth not me, but him that sent me.

apekriqh de autw o iwannhV legwn didaskale eidomen tina tw onomati sou ekballonta daimonia oV ouk akolouqei hmin kai ekwlusamen auton oti ouk akolouqei hmin

9:38 And John answered him, saying Master, we saw one casting out devils in thy name, and he followeth not us: and we forbad him, because he followeth not us.

o de ihsouV eipen mh kwluete auton oudeiV gar estin oV poihsei dunamin epi tw onomati mou kai dunhsetai tacu kakologhsai me

9:39 But Jesus said Forbid him not: for there is no man which shall do a miracle in my name, that can lightly speak evil of me.

oV gar ouk estin kaq umwn uper umwn estin

9:40 For he that is not against us is on our part.

oV gar an potish umaV pothrion udatoV en tw onomati mou oti cristou este amhn legw umin ou mh apolesh ton misqon autou

9:41 For whosoever shall give you a cup of water to drink in my name, because ye belong to Christ, verily I say unto you, he shall not lose his reward.

kai oV an skandalish ena twn mikrwn twn pisteuontwn eiV eme kalon estin autw mallon ei perikeitai liqoV mulikoV peri ton trachlon autou kai beblhtai eiV thn qalassan

9:42 And whosoever shall offend one of these little ones that believe in me, it is better for him that a millstone were hanged about his neck, and he were cast into the sea.

kai ean skandalizh se h ceir sou apokoyon authn kalon soi estin kullon eiV thn zwhn eiselqein h taV duo ceiraV econta apelqein eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

9:43 And if thy hand offend thee, cut it off it is better for thee to enter into life maimed, than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched:

opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:44 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched

kai ean o pouV sou skandalizh se apokoyon auton kalon estin soi eiselqein eiV thn zwhn cwlon h touV duo podaV econta blhqhnai eiV thn geennan eiV to pur to asbeston

9:45 And if thy foot offend thee, cut it off it is better for thee to enter halt into life, than having two feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched:

opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:46 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched

kai ean o ofqalmoV sou skandalizh se ekbale auton kalon soi estin monofqalmon eiselqein eiV thn basileian tou qeou h duo ofqalmouV econta blhqhnai eiV thn geennan tou puroV

9:47 And if thine eye offend thee, pluck it out it is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hell fire:

opou o skwlhx autwn ou teleuta kai to pur ou sbennutai

9:48 Where their worm dieth not, and the fire is not quenched

paV gar puri alisqhsetai kai pasa qusia ali alisqhsetai

9:49 For every one shall be salted with fire, and every sacrifice shall be salted with salt.

kalon to alaV ean de to alaV analon genhtai en tini auto artusete ecete en eautoiV alaV kai eirhneuete en allhloiV

9:50 Salt is good: but if the salt have lost his saltness, wherewith will ye season it ? Have salt in yourselves, and have peace one with another.

Mark 10

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com