Mark 6

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 7

kai sunagontai proV auton oi farisaioi kai tineV twn grammatewn elqonteV apo ierosolumwn

Then came together unto him the Pharisees, and certain of the scribes, which came from Jerusalem.

kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou koinaiV cersin tout estin aniptoiV esqiontaV artouV ememyanto

And when they saw some of his disciples eat bread with defiled, that is to say with unwashen, hands, they found fault

oi gar farisaioi kai panteV oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taV ceiraV ouk esqiousin kratounteV thn paradosin twn presbuterwn

For the Pharisees, and all the Jews, except they wash their hands oft, eat not, holding the tradition of the elders.

kai apo agoraV ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouV pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn

And when they come from the market, except they wash they eat not. And many other things there be which they have received to hold as the washing of cups, and pots , brasen vessels, and of tables.

epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateiV diati oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoiV cersin esqiousin ton arton

Then the Pharisees and scribes asked him, Why walk not thy disciples according to the tradition of the elders, but eat bread with unwashen hands ?

o de apokriqeiV eipen autoiV oti kalwV proefhteusen hsaiaV peri umwn twn upokritwn wV gegraptai outoV o laoV toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

He answered and said unto them , Well hath Esaias prophesied of you hypocrites, as it is written This people honoureth me with their lips, but their heart is far from me.

mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn

Howbeit in vain do they worship me, teaching for doctrines the commandments of men.

afenteV gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismouV xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite

For laying aside the commandment of God, ye hold the tradition of men, as the washing of pots and cups: and many other such like things ye do

kai elegen autoiV kalwV aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte

And he said unto them, Full well ye reject the commandment of God, that ye may keep your own tradition.

mwshV gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

For Moses said Honour thy father and thy mother; and, Whoso curseth father or mother, let him die the death:

umeiV de legete ean eiph anqrwpoV tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhV

But ye say If a man shall say to his father or mother, It is Corban, that is to say, a gift, by whatsoever thou mightest be profited by me; he shall be free.

kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou

And ye suffer him no more to do ought for his father or his mother;

akurounteV ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite

Making the word of God of none effect through your tradition, which ye have delivered and many such like things do ye

kai proskalesamenoV panta ton oclon elegen autoiV akouete mou panteV kai suniete

And when he had called all the people unto him, he said unto them, Hearken unto me every one of you, and understand

ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eiV auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon

There is nothing from without a man, that entering into him can defile him: but the things which come out of him, those are they that defile the man.

ei tiV ecei wta akouein akouetw

If any man have ears to hear let him hear

kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thV parabolhV

And when he was entered into the house from the people, his disciples asked him concerning the parable.

kai legei autoiV outwV kai umeiV asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eiV ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai

And he saith unto them, Are ye so without understanding also ? Do ye not perceive that whatsoever thing from without entereth into the man, it cannot defile him;

oti ouk eisporeuetai autou eiV thn kardian all eiV thn koilian kai eiV ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata

Because it entereth not into his heart, but into the belly, and goeth out into the draught, purging all meats ?

elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon

And he said That which cometh out of the man, that defileth the man.

eswqen gar ek thV kardiaV twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moiceiai porneiai fonoi

For from within, out of the heart of men, proceed evil thoughts, adulteries, fornications, murders,

klopai pleonexiai ponhriai doloV aselgeia ofqalmoV ponhroV blasfhmia uperhfania afrosunh

Thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness:

panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon

All these evil things come from within, and defile the man.

kai ekeiqen anastaV aphlqen eiV ta meqoria turou kai sidwnoV kai eiselqwn eiV thn oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein

And from thence he arose and went into the borders of Tyre and Sidon, and entered into an house, and would have no man know it: but he could not be hid

akousasa gar gunh peri autou hV eicen to qugatrion authV pneuma akaqarton elqousa prosepesen proV touV podaV autou

For a certain woman, whose young daughter had an unclean spirit, heard of him, and came and fell at his feet:

hn de h gunh ellhniV surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thV qugatroV authV

The woman was a Greek, a Syrophenician by nation; and she besought him that he would cast forth the devil out of her daughter.

o de ihsouV eipen auth afeV prwton cortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV

But Jesus said unto her, Let the children first be filled for it is not meet to take the children's bread, and to cast it unto the dogs.

h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thV trapezhV esqiei apo twn yiciwn twn paidiwn

And she answered and said unto him, Yes, Lord: yet the dogs under the table eat of the children's crumbs.

kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen to daimonion ek thV qugatroV sou

And he said unto her, For this saying go thy way the devil is gone out of thy daughter.

kai apelqousa eiV ton oikon authV euren to daimonion exelhluqoV kai thn qugatera beblhmenhn epi thV klinhV

And when she was come to her house, she found the devil gone out and her daughter laid upon the bed.

kai palin exelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoV hlqen proV thn qalassan thV galilaiaV ana meson twn oriwn dekapolewV

And again, departing from the coasts of Tyre and Sidon, he came unto the sea of Galilee, through the midst of the coasts of Decapolis.

kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira

And they bring unto him one that was deaf, and had an impediment in his speech; and they beseech him to put his hand upon him.

kai apolabomenoV auton apo tou oclou kat idian ebalen touV daktulouV autou eiV ta wta autou kai ptusaV hyato thV glwsshV autou

And he took him aside from the multitude, and put his fingers into his ears, and he spit and touched his tongue;

kai anableyaV eiV ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti

And looking up to heaven, he sighed and saith unto him, Ephphatha, that is, Be opened

kai euqewV dihnoicqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou kai elalei orqwV

And straightway his ears were opened and the string of his tongue was loosed and he spake plain.

kai diesteilato autoiV ina mhdeni eipwsin oson de autoV autoiV diestelleto mallon perissoteron ekhrusson

And he charged them that they should tell no man: but the more he charged them, so much the more a great deal they published it;

kai uperperisswV exeplhssonto legonteV kalwV panta pepoihken kai touV kwfouV poiei akouein kai touV alalouV lalein

And were beyond measure astonished saying He hath done all things well: he maketh both the deaf to hear and the dumb to speak

Mark 8

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com