Mark 4

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MARKON

The Gospel According to Saint Mark

Chapter 5

kai hlqon eiV to peran thV qalasshV eiV thn cwran twn gadarhnwn

And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.

kai exelqonti autw ek tou ploiou euqewV aphnthsen autw ek twn mnhmeiwn anqrwpoV en pneumati akaqartw

And when he was come out of the ship, immediately there met him out of the tombs a man with an unclean spirit,

oV thn katoikhsin eicen en toiV mnhmeioiV kai oute alusesin oudeiV hdunato auton dhsai

Who had his dwelling among the tombs; and no man could bind him, no, not with chains:

dia to auton pollakiV pedaiV kai alusesin dedesqai kai diespasqai up autou taV aluseiV kai taV pedaV suntetrifqai kai oudeiV auton iscuen damasai

Because that he had been often bound with fetters and chains, and the chains had been plucked asunder by him, and the fetters broken in pieces neither could any man tame him .

kai diapantoV nuktoV kai hmeraV en toiV oresin kai en toiV mnhmasin hn krazwn kai katakoptwn eauton liqoiV

And always, night and day, he was in the mountains, and in the tombs, crying and cutting himself with stones.

idwn de ton ihsoun apo makroqen edramen kai prosekunhsen autw

But when he saw Jesus afar off , he ran and worshipped him,

kai kraxaV fwnh megalh eipen ti emoi kai soi ihsou uie tou qeou tou uyistou orkizw se ton qeon mh me basanishV

And cried with a loud voice, and said What have I to do with thee, Jesus, thou Son of the most high God ? I adjure thee by God, that thou torment me not.

elegen gar autw exelqe to pneuma to akaqarton ek tou anqrwpou

For he said unto him, Come out of the man, thou unclean spirit.

kai ephrwta auton ti soi onoma kai apekriqh legwn legewn onoma moi oti polloi esmen

And he asked him, What is thy name ? And he answered saying My name is Legion: for we are many.

kai parekalei auton polla ina mh autouV aposteilh exw thV cwraV

And he besought him much that he would not send them away out of the country.

hn de ekei proV ta orh agelh coirwn megalh boskomenh

Now there was there nigh unto the mountains a great herd of swine feeding

kai parekalesan auton panteV oi daimoneV legonteV pemyon hmaV eiV touV coirouV ina eiV autouV eiselqwmen

And all the devils besought him, saying Send us into the swine, that we may enter into them.

kai epetreyen autoiV euqewV o ihsouV kai exelqonta ta pneumata ta akaqarta eishlqon eiV touV coirouV kai wrmhsen h agelh kata tou krhmnou eiV thn qalassan hsan de wV discilioi kai epnigonto en th qalassh

And forthwith Jesus gave them leave And the unclean spirits went out and entered into the swine: and the herd ran violently down a steep place into the sea , were about two thousand;) and were choked in the sea.

oi de boskonteV touV coirouV efugon kai anhggeilan eiV thn polin kai eiV touV agrouV kai exhlqon idein ti estin to gegonoV

And they that fed the swine fled and told it in the city, and in the country. And they went out to see what it was that was done

kai ercontai proV ton ihsoun kai qewrousin ton daimonizomenon kaqhmenon kai imatismenon kai swfronounta ton eschkota ton legewna kai efobhqhsan

And they come to Jesus, and see him that was possessed with the devil and had the legion, sitting and clothed and in his right mind and they were afraid

kai dihghsanto autoiV oi idonteV pwV egeneto tw daimonizomenw kai peri twn coirwn

And they that saw it told them how it befell to him that was possessed with the devil and also concerning the swine.

kai hrxanto parakalein auton apelqein apo twn oriwn autwn

And they began to pray him to depart out of their coasts.

kai embantoV autou eiV to ploion parekalei auton o daimonisqeiV ina h met autou

And when he was come into the ship, he that had been possessed with the devil prayed him that he might be with him.

o de ihsouV ouk afhken auton alla legei autw upage eiV ton oikon sou proV touV souV kai anaggeilon autoiV osa soi o kurioV epoihsen kai hlehsen se

Howbeit Jesus suffered him not, but saith unto him, Go home to thy friends, and tell them how great things the Lord hath done for thee, and hath had compassion on thee.

kai aphlqen kai hrxato khrussein en th dekapolei osa epoihsen autw o ihsouV kai panteV eqaumazon

And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him: and all men did marvel

kai diaperasantoV tou ihsou en tw ploiw palin eiV to peran sunhcqh ocloV poluV ep auton kai hn para thn qalassan

And when Jesus was passed over again by ship unto the other side, much people gathered unto him: and he was nigh unto the sea.

kai idou ercetai eiV twn arcisunagwgwn onomati iaeiroV kai idwn auton piptei proV touV podaV autou

And, behold there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name; and when he saw him, he fell at his feet,

kai parekalei auton polla legwn oti to qugatrion mou escatwV ecei ina elqwn epiqhV auth taV ceiraV opwV swqh kai zhsetai

And besought him greatly, saying My little daughter lieth at the point of death I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed and she shall live

kai aphlqen met autou kai hkolouqei autw ocloV poluV kai suneqlibon auton

And Jesus went with him; and much people followed him, and thronged him.

kai gunh tiV ousa en rusei aimatoV eth dwdeka

And a certain woman, which had an issue of blood twelve years,

kai polla paqousa upo pollwn iatrwn kai dapanhsasa ta par eauthV panta kai mhden wfelhqeisa alla mallon eiV to ceiron elqousa

And had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered but rather grew worse ,

akousasa peri tou ihsou elqousa en tw oclw opisqen hyato tou imatiou autou

When she had heard of Jesus, came in the press behind, and touched his garment.

elegen gar oti kan twn imatiwn autou aywmai swqhsomai

For she said If I may touch but his clothes, I shall be whole

kai euqewV exhranqh h phgh tou aimatoV authV kai egnw tw swmati oti iatai apo thV mastigoV

And straightway the fountain of her blood was dried up and she felt in her body that she was healed of that plague.

kai euqewV o ihsouV epignouV en eautw thn ex autou dunamin exelqousan epistrafeiV en tw oclw elegen tiV mou hyato twn imatiwn

And Jesus, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said Who touched my clothes ?

kai elegon autw oi maqhtai autou blepeiV ton oclon sunqlibonta se kai legeiV tiV mou hyato

And his disciples said unto him, Thou seest the multitude thronging thee, and sayest thou Who touched me ?

kai perieblepeto idein thn touto poihsasan

And he looked round about to see her that had done this thing.

h de gunh fobhqeisa kai tremousa eiduia o gegonen ep auth hlqen kai prosepesen autw kai eipen autw pasan thn alhqeian

But the woman fearing and trembling knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth.

o de eipen auth qugater h pistiV sou seswken se upage eiV eirhnhn kai isqi ugihV apo thV mastigoV sou

And he said unto her, Daughter, thy faith hath made thee whole go in peace, and be whole of thy plague.

eti autou lalountoV ercontai apo tou arcisunagwgou legonteV oti h qugathr sou apeqanen ti eti skulleiV ton didaskalon

While he yet spake there came from the ruler of the synagogue's house certain which said Thy daughter is dead why troublest thou the Master any further ?

o de ihsouV euqewV akousaV ton logon laloumenon legei tw arcisunagwgw mh fobou monon pisteue

As soon as Jesus heard the word that was spoken he saith unto the ruler of the synagogue, Be not afraid only believe

kai ouk afhken oudena autw sunakolouqhsai ei mh petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon iakwbou

And he suffered no man to follow him, save Peter, and James, and John the brother of James.

kai ercetai eiV ton oikon tou arcisunagwgou kai qewrei qorubon klaiontaV kai alalazontaV polla

And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and seeth the tumult, and them that wept and wailed greatly.

kai eiselqwn legei autoiV ti qorubeisqe kai klaiete to paidion ouk apeqanen alla kaqeudei

And when he was come in he saith unto them, Why make ye this ado and weep the damsel is not dead but sleepeth

kai kategelwn autou o de ekbalwn apantaV paralambanei ton patera tou paidiou kai thn mhtera kai touV met autou kai eisporeuetai opou hn to paidion anakeimenon

And they laughed him to scorn But when he had put them all out he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entereth in where the damsel was lying

kai krathsaV thV ceiroV tou paidiou legei auth taliqa koumi o estin meqermhneuomenon to korasion soi legw egeirai

And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha cumi; which is being interpreted Damsel, I say unto thee, arise

kai euqewV anesth to korasion kai periepatei hn gar etwn dwdeka kai exesthsan ekstasei megalh

And straightway the damsel arose and walked for she was of the age of twelve years. And they were astonished with a great astonishment.

kai diesteilato autoiV polla ina mhdeiV gnw touto kai eipen doqhnai auth fagein

And he charged them straitly that no man should know it; and commanded that something should be given her to eat

Mark 6

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com