Matthew 27

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 28

oye de sabbatwn th epifwskoush eiV mian sabbatwn hlqen maria h magdalhnh kai h allh maria qewrhsai ton tafon

In the end of the sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre.

kai idou seismoV egeneto megaV aggeloV gar kuriou katabaV ex ouranou proselqwn apekulisen ton liqon apo thV quraV kai ekaqhto epanw autou

And, behold there was a great earthquake: for the angel of the Lord descended from heaven, and came and rolled back the stone from the door, and sat upon it.

hn de h idea autou wV astraph kai to enduma autou leukon wsei ciwn

His countenance was like lightning, and his raiment white as snow:

apo de tou fobou autou eseisqhsan oi throunteV kai egenonto wsei nekroi

And for fear of him the keepers did shake and became as dead men.

apokriqeiV de o aggeloV eipen taiV gunaixin mh fobeisqe umeiV oida gar oti ihsoun ton estaurwmenon zhteite

And the angel answered and said unto the women, Fear not ye: for I know that ye seek Jesus, which was crucified

ouk estin wde hgerqh gar kaqwV eipen deute idete ton topon opou ekeito o kurioV

He is not here: for he is risen as he said Come see the place where the Lord lay

kai tacu poreuqeisai eipate toiV maqhtaiV autou oti hgerqh apo twn nekrwn kai idou proagei umaV eiV thn galilaian ekei auton oyesqe idou eipon umin

And go quickly, and tell his disciples that he is risen from the dead; and, behold he goeth before you into Galilee; there shall ye see him: lo I have told you.

kai exelqousai tacu apo tou mnhmeiou meta fobou kai caraV megalhV edramon apaggeilai toiV maqhtaiV autou

And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy; and did run to bring his disciples word

wV de eporeuonto apaggeilai toiV maqhtaiV autou kai idou o ihsouV aphnthsen autaiV legwn cairete ai de proselqousai ekrathsan autou touV podaV kai prosekunhsan autw

And as they went to tell his disciples , behold Jesus met them, saying All hail And they came and held him by the feet, and worshipped him.

tote legei autaiV o ihsouV mh fobeisqe upagete apaggeilate toiV adelfoiV mou ina apelqwsin eiV thn galilaian kakei me oyontai

Then said Jesus unto them, Be not afraid go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me.

poreuomenwn de autwn idou tineV thV koustwdiaV elqonteV eiV thn polin aphggeilan toiV arciereusin apanta ta genomena

Now when they were going behold some of the watch came into the city, and shewed unto the chief priests all the things that were done

kai sunacqenteV meta twn presbuterwn sumboulion te labonteV arguria ikana edwkan toiV stratiwtaiV

And when they were assembled with the elders, and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers,

legonteV eipate oti oi maqhtai autou nuktoV elqonteV ekleyan auton hmwn koimwmenwn

Saying Say ye His disciples came by night, and stole him away while we slept

kai ean akousqh touto epi tou hgemonoV hmeiV peisomen auton kai umaV amerimnouV poihsomen

And if this come to the governor's ears we will persuade him, and secure you.

oi de labonteV ta arguria epoihsan wV edidacqhsan kai diefhmisqh o logoV outoV para ioudaioiV mecri thV shmeron

So they took the money, and did as they were taught and this saying is commonly reported among the Jews until this day.

oi de endeka maqhtai eporeuqhsan eiV thn galilaian eiV to oroV ou etaxato autoiV o ihsouV

Then the eleven disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them.

kai idonteV auton prosekunhsan autw oi de edistasan

And when they saw him, they worshipped him: but some doubted

kai proselqwn o ihsouV elalhsen autoiV legwn edoqh moi pasa exousia en ouranw kai epi ghV

And Jesus came and spake unto them, saying All power is given unto me in heaven and in earth.

poreuqenteV oun maqhteusate panta ta eqnh baptizonteV autouV eiV to onoma tou patroV kai tou uiou kai tou agiou pneumatoV

Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost:

didaskonteV autouV threin panta osa eneteilamhn umin kai idou egw meq umwn eimi pasaV taV hmeraV ewV thV sunteleiaV tou aiwnoV amhn

Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you: and, lo I am with you alway , even unto the end of the world. Amen.

Mark 1

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com