Matthew 24

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 25

tote omoiwqhsetai h basileia twn ouranwn deka parqenoiV aitineV labousai taV lampadaV autwn exhlqon eiV apanthsin tou numfiou

Then shall the kingdom of heaven be likened unto ten virgins, which took their lamps, and went forth to meet the bridegroom.

pente de hsan ex autwn fronimoi kai ai pente mwrai

And five of them were wise, and five were foolish.

aitineV mwrai labousai taV lampadaV eautwn ouk elabon meq eautwn elaion

They that were foolish took their lamps, and took no oil with them:

ai de fronimoi elabon elaion en toiV aggeioiV autwn meta twn lampadwn autwn

But the wise took oil in their vessels with their lamps.

cronizontoV de tou numfiou enustaxan pasai kai ekaqeudon

While the bridegroom tarried they all slumbered and slept

meshV de nuktoV kraugh gegonen idou o numfioV ercetai exercesqe eiV apanthsin autou

And at midnight there was a cry made Behold the bridegroom cometh go ye out to meet him.

tote hgerqhsan pasai ai parqenoi ekeinai kai ekosmhsan taV lampadaV autwn

Then all those virgins arose and trimmed their lamps.

ai de mwrai taiV fronimoiV eipon dote hmin ek tou elaiou umwn oti ai lampadeV hmwn sbennuntai

And the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out

apekriqhsan de ai fronimoi legousai mhpote ouk arkesh hmin kai umin poreuesqe de mallon proV touV pwlountaV kai agorasate eautaiV

But the wise answered saying Not so; lest there be not enough for us and you: but go ye rather to them that sell and buy for yourselves.

apercomenwn de autwn agorasai hlqen o numfioV kai ai etoimoi eishlqon met autou eiV touV gamouV kai ekleisqh h qura

And while they went to buy the bridegroom came and they that were ready went in with him to the marriage: and the door was shut

usteron de ercontai kai ai loipai parqenoi legousai kurie kurie anoixon hmin

Afterward came also the other virgins, saying Lord, Lord, open to us.

o de apokriqeiV eipen amhn legw umin ouk oida umaV

But he answered and said Verily I say unto you, I know you not.

grhgoreite oun oti ouk oidate thn hmeran oude thn wran en h o uioV tou anqrwpou ercetai

Watch therefore, for ye know neither the day nor the hour wherein the Son of man cometh

wsper gar anqrwpoV apodhmwn ekalesen touV idiouV doulouV kai paredwken autoiV ta uparconta autou

For the kingdom of heaven is as a man travelling into a far country who called his own servants, and delivered unto them his goods

kai w men edwken pente talanta w de duo w de en ekastw kata thn idian dunamin kai apedhmhsen euqewV

And unto one he gave five talents , to another two, and to another one; to every man according to his several ability; and straightway took his journey

poreuqeiV de o ta pente talanta labwn eirgasato en autoiV kai epoihsen alla pente talanta

Then he that had received the five talents went and traded with the same, and made them other five talents.

wsautwV kai o ta duo ekerdhsen kai autoV alla duo

And likewise he that had received two, he also gained other two.

o de to en labwn apelqwn wruxen en th gh kai apekruyen to argurion tou kuriou autou

But he that had received one went and digged in the earth, and hid his lord's money.

meta de cronon polun ercetai o kurioV twn doulwn ekeinwn kai sunairei met autwn logon

After a long time the lord of those servants cometh and reckoneth with them.

kai proselqwn o ta pente talanta labwn proshnegken alla pente talanta legwn kurie pente talanta moi paredwkaV ide alla pente talanta ekerdhsa ep autoiV

And so he that had received five talents came and brought other five talents, saying Lord, thou deliveredst unto me five talents: behold, I have gained beside them five talents more.

efh de autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou

His lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant: thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

proselqwn de kai o ta duo talanta labwn eipen kurie duo talanta moi paredwkaV ide alla duo talanta ekerdhsa ep autoiV

He also that had received two talents came and said Lord, thou deliveredst unto me two talents: behold, I have gained two other talents beside them.

efh autw o kurioV autou eu doule agaqe kai piste epi oliga hV pistoV epi pollwn se katasthsw eiselqe eiV thn caran tou kuriou sou

His lord said unto him, Well done, good and faithful servant; thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things: enter thou into the joy of thy lord.

proselqwn de kai o to en talanton eilhfwV eipen kurie egnwn se oti sklhroV ei anqrwpoV qerizwn opou ouk espeiraV kai sunagwn oqen ou dieskorpisaV

Then he which had received the one talent came and said Lord, I knew thee that thou art an hard man, reaping where thou hast not sown and gathering where thou hast not strawed

kai fobhqeiV apelqwn ekruya to talanton sou en th gh ide eceiV to son

And I was afraid and went and hid thy talent in the earth: lo, there thou hast that is thine.

apokriqeiV de o kurioV autou eipen autw ponhre doule kai oknhre hdeiV oti qerizw opou ouk espeira kai sunagw oqen ou dieskorpisa

His lord answered and said unto him, Thou wicked and slothful servant, thou knewest that I reap where I sowed not, and gather where I have not strawed

edei oun se balein to argurion mou toiV trapezitaiV kai elqwn egw ekomisamhn an to emon sun tokw

Thou oughtest therefore to have put my money to the exchangers, and then at my coming I should have received mine own with usury.

arate oun ap autou to talanton kai dote tw econti ta deka talanta

Take therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.

tw gar econti panti doqhsetai kai perisseuqhsetai apo de tou mh econtoV kai o ecei arqhsetai ap autou

For unto every one that hath shall be given and he shall have abundance but from him that hath not shall be taken away even that which he hath

kai ton acreion doulon ekballete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

And cast ye the unprofitable servant into outer darkness: there shall be weeping and gnashing of teeth.

otan de elqh o uioV tou anqrwpou en th doxh autou kai panteV oi agioi aggeloi met autou tote kaqisei epi qronou doxhV autou

When the Son of man shall come in his glory, and all the holy angels with him, then shall he sit upon the throne of his glory:

kai sunacqhsetai emprosqen autou panta ta eqnh kai aforiei autouV ap allhlwn wsper o poimhn aforizei ta probata apo twn erifwn

And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them one from another, as a shepherd divideth his sheep from the goats:

kai sthsei ta men probata ek dexiwn autou ta de erifia ex euwnumwn

And he shall set the sheep on his right hand, but the goats on the left.

tote erei o basileuV toiV ek dexiwn autou deute oi euloghmenoi tou patroV mou klhronomhsate thn htoimasmenhn umin basileian apo katabolhV kosmou

Then shall the King say unto them on his right hand, Come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world:

epeinasa gar kai edwkate moi fagein ediyhsa kai epotisate me xenoV hmhn kai sunhgagete me

For I was an hungred and ye gave me meat I was thirsty and ye gave me drink I was a stranger, and ye took me in

gumnoV kai periebalete me hsqenhsa kai epeskeyasqe me en fulakh hmhn kai hlqete proV me

Naked, and ye clothed me: I was sick and ye visited me: I was in prison, and ye came unto me.

tote apokriqhsontai autw oi dikaioi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta kai eqreyamen h diywnta kai epotisamen

Then shall the righteous answer him, saying Lord, when saw we thee an hungred and fed thee? or thirsty and gave thee drink

pote de se eidomen xenon kai sunhgagomen h gumnon kai periebalomen

When saw we thee a stranger, and took thee in or naked, and clothed thee?

pote de se eidomen asqenh h en fulakh kai hlqomen proV se

Or when saw we thee sick, or in prison, and came unto thee ?

kai apokriqeiV o basileuV erei autoiV amhn legw umin ef oson epoihsate eni toutwn twn adelfwn mou twn elacistwn emoi epoihsate

And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me.

tote erei kai toiV ex euwnumwn poreuesqe ap emou oi kathramenoi eiV to pur to aiwnion to htoimasmenon tw diabolw kai toiV aggeloiV autou

Then shall he say also unto them on the left hand, Depart from me, ye cursed into everlasting fire, prepared for the devil and his angels:

epeinasa gar kai ouk edwkate moi fagein ediyhsa kai ouk epotisate me

For I was an hungred and ye gave me no meat I was thirsty and ye gave me no drink

xenoV hmhn kai ou sunhgagete me gumnoV kai ou periebalete me asqenhV kai en fulakh kai ouk epeskeyasqe me

I was a stranger, and ye took me not in naked, and ye clothed me not: sick, and in prison, and ye visited me not.

tote apokriqhsontai autw kai autoi legonteV kurie pote se eidomen peinwnta h diywnta h xenon h gumnon h asqenh h en fulakh kai ou dihkonhsamen soi

Then shall they also answer him, saying Lord, when saw we thee an hungred or athirst or a stranger, or naked, or sick, or in prison, and did not minister unto thee ?

tote apokriqhsetai autoiV legwn amhn legw umin ef oson ouk epoihsate eni toutwn twn elacistwn oude emoi epoihsate

Then shall he answer them, saying Verily I say unto you, Inasmuch as ye did it not to one of the least of these, ye did it not to me.

kai apeleusontai outoi eiV kolasin aiwnion oi de dikaioi eiV zwhn aiwnion

And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.

Matthew 26

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com