Matthew 21

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 22

kai apokriqeiV o ihsouV palin eipen autoiV en parabolaiV legwn

And Jesus answered and spake unto them again by parables, and said

wmoiwqh h basileia twn ouranwn anqrwpw basilei ostiV epoihsen gamouV tw uiw autou

The kingdom of heaven is like unto a certain king, which made a marriage for his son,

kai apesteilen touV doulouV autou kalesai touV keklhmenouV eiV touV gamouV kai ouk hqelon elqein

And sent forth his servants to call them that were bidden to the wedding: and they would not come

palin apesteilen allouV doulouV legwn eipate toiV keklhmenoiV idou to ariston mou htoimasa oi tauroi mou kai ta sitista tequmena kai panta etoima deute eiV touV gamouV

Again, he sent forth other servants, saying Tell them which are bidden Behold I have prepared my dinner: my oxen and my fatlings are killed and all things are ready: come unto the marriage.

oi de amelhsanteV aphlqon o men eiV ton idion agron o de eiV thn emporian autou

But they made light of it, and went their ways one to his farm, another to his merchandise:

oi de loipoi krathsanteV touV doulouV autou ubrisan kai apekteinan

And the remnant took his servants, and entreated them spitefully and slew them.

akousaV de o basileuV wrgisqh kai pemyaV ta strateumata autou apwlesen touV foneiV ekeinouV kai thn polin autwn eneprhsen

But when the king heard thereof, he was wroth and he sent forth his armies, and destroyed those murderers, and burned up their city.

tote legei toiV douloiV autou o men gamoV etoimoV estin oi de keklhmenoi ouk hsan axioi

Then saith he to his servants , The wedding is ready, but they which were bidden were not worthy.

poreuesqe oun epi taV diexodouV twn odwn kai osouV an eurhte kalesate eiV touV gamouV

Go ye therefore into the highways , and as many as ye shall find bid to the marriage.

kai exelqonteV oi douloi ekeinoi eiV taV odouV sunhgagon pantaV osouV euron ponhrouV te kai agaqouV kai eplhsqh o gamoV anakeimenwn

So those servants went out into the highways, and gathered together all as many as they found both bad and good: and the wedding was furnished with guests

eiselqwn de o basileuV qeasasqai touV anakeimenouV eiden ekei anqrwpon ouk endedumenon enduma gamou

And when the king came in to see the guests he saw there a man which had not on a wedding garment:

kai legei autw etaire pwV eishlqeV wde mh ecwn enduma gamou o de efimwqh

And he saith unto him, Friend, how camest thou in hither not having a wedding garment ? And he was speechless

tote eipen o basileuV toiV diakonoiV dhsanteV autou podaV kai ceiraV arate auton kai ekbalete eiV to skotoV to exwteron ekei estai o klauqmoV kai o brugmoV twn odontwn

Then said the king to the servants, Bind him hand and foot, and take him away and cast him into outer darkness; there shall be weeping and gnashing of teeth.

polloi gar eisin klhtoi oligoi de eklektoi

For many are called, but few are chosen.

tote poreuqenteV oi farisaioi sumboulion elabon opwV auton pagideuswsin en logw

Then went the Pharisees, and took counsel how they might entangle him in his talk.

kai apostellousin autw touV maqhtaV autwn meta twn hrwdianwn legonteV didaskale oidamen oti alhqhV ei kai thn odon tou qeou en alhqeia didaskeiV kai ou melei soi peri oudenoV ou gar blepeiV eiV proswpon anqrwpwn

And they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth , neither carest thou for any man: for thou regardest not the person of men.

eipe oun hmin ti soi dokei exestin dounai khnson kaisari h ou

Tell us therefore, What thinkest thou ? Is it lawful to give tribute unto Caesar, or not ?

gnouV de o ihsouV thn ponhrian autwn eipen ti me peirazete upokritai

But Jesus perceived their wickedness, and said Why tempt ye me, ye hypocrites ?

epideixate moi to nomisma tou khnsou oi de proshnegkan autw dhnarion

Shew me the tribute money. And they brought unto him a penny.

kai legei autoiV tinoV h eikwn auth kai h epigrafh

And he saith unto them, Whose is this image and superscription ?

legousin autw kaisaroV tote legei autoiV apodote oun ta kaisaroV kaisari kai ta tou qeou tw qew

They say unto him, Caesar's. Then saith he unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's; and unto God the things that are God's.

kai akousanteV eqaumasan kai afenteV auton aphlqon

When they had heard these words, they marvelled and left him, and went their way

en ekeinh th hmera proshlqon autw saddoukaioi oi legonteV mh einai anastasin kai ephrwthsan auton

The same day came to him the Sadducees, which say that there is no resurrection, and asked him,

legonteV didaskale mwshV eipen ean tiV apoqanh mh ecwn tekna epigambreusei o adelfoV autou thn gunaika autou kai anasthsei sperma tw adelfw autou

Saying Master, Moses said If a man die having no children, his brother shall marry his wife, and raise up seed unto his brother.

hsan de par hmin epta adelfoi kai o prwtoV gamhsaV eteleuthsen kai mh ecwn sperma afhken thn gunaika autou tw adelfw autou

Now there were with us seven brethren: and the first, when he had married a wife deceased and, having no issue, left his wife unto his brother:

omoiwV kai o deuteroV kai o tritoV ewV twn epta

Likewise the second also, and the third, unto the seventh.

usteron de pantwn apeqanen kai h gunh

And last of all the woman died also.

en th oun anastasei tinoV twn epta estai gunh panteV gar escon authn

Therefore in the resurrection whose wife shall she be of the seven ? for they all had her.

apokriqeiV de o ihsouV eipen autoiV planasqe mh eidoteV taV grafaV mhde thn dunamin tou qeou

Jesus answered and said unto them, Ye do err not knowing the scriptures, nor the power of God.

en gar th anastasei oute gamousin oute ekgamizontai all wV aggeloi tou qeou en ouranw eisin

For in the resurrection they neither marry nor are given in marriage but are as the angels of God in heaven.

peri de thV anastasewV twn nekrwn ouk anegnwte to rhqen umin upo tou qeou legontoV

But as touching the resurrection of the dead, have ye not read that which was spoken unto you by God, saying

egw eimi o qeoV abraam kai o qeoV isaak kai o qeoV iakwb ouk estin o qeoV qeoV nekrwn alla zwntwn

I am the God of Abraham, and the God of Isaac, and the God of Jacob ? God is not the God of the dead, but of the living

kai akousanteV oi ocloi exeplhssonto epi th didach autou

And when the multitude heard this, they were astonished at his doctrine.

oi de farisaioi akousanteV oti efimwsen touV saddoukaiouV sunhcqhsan epi to auto

But when the Pharisees had heard that he had put the Sadducees to silence they were gathered together .

kai ephrwthsen eiV ex autwn nomikoV peirazwn auton kai legwn

Then one of them, which was a lawyer, asked him a question, tempting him, and saying

didaskale poia entolh megalh en tw nomw

Master, which is the great commandment in the law ?

o de ihsouV eipen autw agaphseiV kurion ton qeon sou en olh th kardia sou kai en olh th yuch sou kai en olh th dianoia sou

Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind.

auth estin prwth kai megalh entolh

This is the first and great commandment.

deutera de omoia auth agaphseiV ton plhsion sou wV seauton

And the second is like unto it , Thou shalt love thy neighbour as thyself.

en tautaiV taiV dusin entolaiV oloV o nomoV kai oi profhtai kremantai

On these two commandments hang all the law and the prophets.

sunhgmenwn de twn farisaiwn ephrwthsen autouV o ihsouV

While the Pharisees were gathered together Jesus asked them,

legwn ti umin dokei peri tou cristou tinoV uioV estin legousin autw tou dabid

Saying What think ye of Christ ? whose son is he They say unto him, The Son of David.

legei autoiV pwV oun dabid en pneumati kurion auton kalei legwn

He saith unto them, How then doth David in spirit call him Lord, saying

eipen o kurioV tw kuriw mou kaqou ek dexiwn mou ewV an qw touV ecqrouV sou upopodion twn podwn sou

The LORD said unto my Lord, Sit thou on my right hand, till I make thine enemies thy footstool ?

ei oun dabid kalei auton kurion pwV uioV autou estin

If David then call him Lord, how is he his son ?

kai oudeiV edunato autw apokriqhnai logon oude etolmhsen tiV ap ekeinhV thV hmeraV eperwthsai auton ouketi

And no man was able to answer him a word, neither durst any man from that day forth ask him any more questions.

Matthew 23

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com