Matthew 16

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 17

kai meq hmeraV ex paralambanei o ihsouV ton petron kai iakwbon kai iwannhn ton adelfon autou kai anaferei autouV eiV oroV uyhlon kat idian

And after six days Jesus taketh Peter , James, and John his brother, and bringeth them up into an high mountain apart ,

kai metemorfwqh emprosqen autwn kai elamyen to proswpon autou wV o hlioV ta de imatia autou egeneto leuka wV to fwV

And was transfigured before them: and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light.

kai idou wfqhsan autoiV mwshV kai hliaV met autou sullalounteV

And, behold there appeared unto them Moses and Elias talking with him.

apokriqeiV de o petroV eipen tw ihsou kurie kalon estin hmaV wde einai ei qeleiV poihswmen wde treiV skhnaV soi mian kai mwsh mian kai mian hlia

Then answered Peter, and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here: if thou wilt let us make here three tabernacles; one for thee, and one for Moses, and one for Elias.

eti autou lalountoV idou nefelh fwteinh epeskiasen autouV kai idou fwnh ek thV nefelhV legousa outoV estin o uioV mou o agaphtoV en w eudokhsa autou akouete

While he yet spake behold a bright cloud overshadowed them: and behold a voice out of the cloud, which said This is my beloved Son, in whom I am well pleased hear ye him.

kai akousanteV oi maqhtai epeson epi proswpon autwn kai efobhqhsan sfodra

And when the disciples heard it, they fell on their face, and were sore afraid

kai proselqwn o ihsouV hyato autwn kai eipen egerqhte kai mh fobeisqe

And Jesus came and touched them, and said Arise and be not afraid

eparanteV de touV ofqalmouV autwn oudena eidon ei mh ton ihsoun monon

And when they had lifted up their eyes, they saw no man, save Jesus only.

kai katabainontwn autwn apo tou orouV eneteilato autoiV o ihsouV legwn mhdeni eiphte to orama ewV ou o uioV tou anqrwpou ek nekrwn anasth

And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying Tell the vision to no man, until the Son of man be risen again from the dead.

kai ephrwthsan auton oi maqhtai autou legonteV ti oun oi grammateiV legousin oti hlian dei elqein prwton

And his disciples asked him, saying Why then say the scribes that Elias must first come

o de ihsouV apokriqeiV eipen autoiV hliaV men ercetai prwton kai apokatasthsei panta

And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things.

legw de umin oti hliaV hdh hlqen kai ouk epegnwsan auton all epoihsan en autw osa hqelhsan outwV kai o uioV tou anqrwpou mellei pascein up autwn

But I say unto you, That Elias is come already, and they knew him not, but have done unto him whatsoever they listed Likewise shall also the Son of man suffer of them.

tote sunhkan oi maqhtai oti peri iwannou tou baptistou eipen autoiV

Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist.

kai elqontwn autwn proV ton oclon proshlqen autw anqrwpoV gonupetwn autw

And when they were come to the multitude, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying

kai legwn kurie elehson mou ton uion oti selhniazetai kai kakwV pascei pollakiV gar piptei eiV to pur kai pollakiV eiV to udwr

Lord, have mercy on my son: for he is lunatick and sore vexed for ofttimes he falleth into the fire, and oft into the water.

kai proshnegka auton toiV maqhtaiV sou kai ouk hdunhqhsan auton qerapeusai

And I brought him to thy disciples, and they could not cure him.

apokriqeiV de o ihsouV eipen w genea apistoV kai diestrammenh ewV pote esomai meq umwn ewV pote anexomai umwn ferete moi auton wde

Then Jesus answered and said O faithless and perverse generation, how long shall I be with you ? how long shall I suffer you ? bring him hither to me.

kai epetimhsen autw o ihsouV kai exhlqen ap autou to daimonion kai eqerapeuqh o paiV apo thV wraV ekeinhV

And Jesus rebuked the devil; and he departed out of him: and the child was cured from that very hour.

tote proselqonteV oi maqhtai tw ihsou kat idian eipon diati hmeiV ouk hdunhqhmen ekbalein auto

Then came the disciples to Jesus apart , and said Why could not we cast him out

o de ihsouV eipen autoiV dia thn apistian umwn amhn gar legw umin ean echte pistin wV kokkon sinapewV ereite tw orei toutw metabhqi enteuqen ekei kai metabhsetai kai ouden adunathsei umin

And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove and nothing shall be impossible unto you.

touto de to genoV ouk ekporeuetai ei mh en proseuch kai nhsteia

Howbeit this kind goeth not out but by prayer and fasting.

anastrefomenwn de autwn en th galilaia eipen autoiV o ihsouV mellei o uioV tou anqrwpou paradidosqai eiV ceiraV anqrwpwn

And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be betrayed into the hands of men:

kai apoktenousin auton kai th trith hmera egerqhsetai kai eluphqhsan sfodra

And they shall kill him, and the third day he shall be raised again And they were exceeding sorry

elqontwn de autwn eiV kapernaoum proshlqon oi ta didracma lambanonteV tw petrw kai eipon o didaskaloV umwn ou telei ta didracma

And when they were come to Capernaum, they that received tribute money came to Peter, and said Doth not your master pay tribute ?

legei nai kai ote eishlqen eiV thn oikian proefqasen auton o ihsouV legwn ti soi dokei simwn oi basileiV thV ghV apo tinwn lambanousin telh h khnson apo twn uiwn autwn h apo twn allotriwn

He saith Yes. And when he was come into the house, Jesus prevented him, saying What thinkest thou, Simon ? of whom do the kings of the earth take custom or tribute ? of their own children, or of strangers ?

legei autw o petroV apo twn allotriwn efh autw o ihsouV arage eleuqeroi eisin oi uioi

Peter saith unto him, Of strangers. Jesus saith unto him, Then are the children free.

ina de mh skandaliswmen autouV poreuqeiV eiV thn qalassan bale agkistron kai ton anabanta prwton icqun aron kai anoixaV to stoma autou eurhseiV stathra ekeinon labwn doV autoiV anti emou kai sou

Notwithstanding, lest we should offend them, go thou to the sea, and cast an hook, and take up the fish that first cometh up and when thou hast opened his mouth, thou shalt find a piece of money: that take and give unto them for me and thee.

Matthew 18

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com