Matthew 15

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 16

kai proselqonteV oi farisaioi kai saddoukaioi peirazonteV ephrwthsan auton shmeion ek tou ouranou epideixai autoiV

The Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would shew them a sign from heaven.

o de apokriqeiV eipen autoiV oyiaV genomenhV legete eudia purrazei gar o ouranoV

He answered and said unto them, When it is evening, ye say It will be fair weather: for the sky is red

kai prwi shmeron ceimwn purrazei gar stugnazwn o ouranoV upokritai to men proswpon tou ouranou ginwskete diakrinein ta de shmeia twn kairwn ou dunasqe

And in the morning, It will be foul weather to day: for the sky is red and lowring O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky; but can ye not discern the signs of the times ?

genea ponhra kai moicaliV shmeion epizhtei kai shmeion ou doqhsetai auth ei mh to shmeion iwna tou profhtou kai katalipwn autouV aphlqen

A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed

kai elqonteV oi maqhtai autou eiV to peran epelaqonto artouV labein

And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread.

o de ihsouV eipen autoiV orate kai prosecete apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees.

oi de dielogizonto en eautoiV legonteV oti artouV ouk elabomen

And they reasoned among themselves, saying It is because we have taken no bread.

gnouV de o ihsouV eipen autoiV ti dialogizesqe en eautoiV oligopistoi oti artouV ouk elabete

Which when Jesus perceived he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread ?

oupw noeite oude mnhmoneuete touV pente artouV twn pentakisciliwn kai posouV kofinouV elabete

Do ye not yet understand neither remember the five loaves of the five thousand, and how many baskets ye took up

oude touV epta artouV twn tetrakisciliwn kai posaV spuridaV elabete

Neither the seven loaves of the four thousand, and how many baskets ye took up

pwV ou noeite oti ou peri artou eipon umin prosecein apo thV zumhV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

How is it that ye do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees ?

tote sunhkan oti ouk eipen prosecein apo thV zumhV tou artou all apo thV didachV twn farisaiwn kai saddoukaiwn

Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees.

elqwn de o ihsouV eiV ta merh kaisareiaV thV filippou hrwta touV maqhtaV autou legwn tina me legousin oi anqrwpoi einai ton uion tou anqrwpou

When Jesus came into the coasts of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying Whom do men say that I the Son of man am

oi de eipon oi men iwannhn ton baptisthn alloi de hlian eteroi de ieremian h ena twn profhtwn

And they said Some say that thou art John the Baptist : some, Elias; and others, Jeremias, or one of the prophets.

legei autoiV umeiV de tina me legete einai

He saith unto them, But whom say ye that I am

apokriqeiV de simwn petroV eipen su ei o cristoV o uioV tou qeou tou zwntoV

And Simon Peter answered and said Thou art the Christ, the Son of the living God.

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autw makarioV ei simwn bar iwna oti sarx kai aima ouk apekaluyen soi all o pathr mou o en toiV ouranoiV

And Jesus answered and said unto him, Blessed art thou Simon Barjona: for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven.

kagw de soi legw oti su ei petroV kai epi tauth th petra oikodomhsw mou thn ekklhsian kai pulai adou ou katiscusousin authV

And I say also unto thee, That thou art Peter, and upon this rock I will build my church; and the gates of hell shall not prevail against it.

kai dwsw soi taV kleiV thV basileiaV twn ouranwn kai o ean dhshV epi thV ghV estai dedemenon en toiV ouranoiV kai o ean lushV epi thV ghV estai lelumenon en toiV ouranoiV

And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven: and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven: and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven.

tote diesteilato toiV maqhtaiV autou ina mhdeni eipwsin oti autoV estin ihsouV o cristoV

Then charged he his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ.

apo tote hrxato o ihsouV deiknuein toiV maqhtaiV autou oti dei auton apelqein eiV ierosoluma kai polla paqein apo twn presbuterwn kai arcierewn kai grammatewn kai apoktanqhnai kai th trith hmera egerqhnai

From that time forth began Jesus to shew unto his disciples, how that he must go unto Jerusalem, and suffer many things of the elders and chief priests and scribes, and be killed and be raised again the third day.

kai proslabomenoV auton o petroV hrxato epitiman autw legwn ilewV soi kurie ou mh estai soi touto

Then Peter took him, and began to rebuke him, saying Be it far from thee, Lord: this shall not be unto thee.

o de strafeiV eipen tw petrw upage opisw mou satana skandalon mou ei oti ou froneiV ta tou qeou alla ta twn anqrwpwn

But he turned and said unto Peter, Get thee behind me, Satan: thou art an offence unto me: for thou savourest not the things that be of God, but those that be of men.

tote o ihsouV eipen toiV maqhtaiV autou ei tiV qelei opisw mou elqein aparnhsasqw eauton kai aratw ton stauron autou kai akolouqeitw moi

Then said Jesus unto his disciples, If any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me.

oV gar an qelh thn yuchn autou swsai apolesei authn oV d an apolesh thn yuchn autou eneken emou eurhsei authn

For whosoever will save his life shall lose it: and whosoever will lose his life for my sake shall find it.

ti gar wfeleitai anqrwpoV ean ton kosmon olon kerdhsh thn de yuchn autou zhmiwqh h ti dwsei anqrwpoV antallagma thV yuchV autou

For what is a man profited if he shall gain the whole world, and lose his own soul ? or what shall a man give in exchange for his soul ?

mellei gar o uioV tou anqrwpou ercesqai en th doxh tou patroV autou meta twn aggelwn autou kai tote apodwsei ekastw kata thn praxin autou

For the Son of man shall come in the glory of his Father with his angels; and then he shall reward every man according to his works.

amhn legw umin eisin tineV twn wde esthkotwn oitineV ou mh geuswntai qanatou ewV an idwsin ton uion tou anqrwpou ercomenon en th basileia autou

Verily I say unto you, There be some standing here, which shall not taste of death, till they see the Son of man coming in his kingdom.

Matthew 17

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com