Matthew 10

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 11

kai egeneto ote etelesen o ihsouV diatasswn toiV dwdeka maqhtaiV autou metebh ekeiqen tou didaskein kai khrussein en taiV polesin autwn

And it came to pass when Jesus had made an end of commanding his twelve disciples, he departed thence to teach and to preach in their cities.

o de iwannhV akousaV en tw desmwthriw ta erga tou cristou pemyaV duo twn maqhtwn autou

Now when John had heard in the prison the works of Christ, he sent two of his disciples,

eipen autw su ei o ercomenoV h eteron prosdokwmen

And said unto him, Art thou he that should come or do we look for another ?

kai apokriqeiV o ihsouV eipen autoiV poreuqenteV apaggeilate iwannh a akouete kai blepete

Jesus answered and said unto them, Go and shew John again those things which ye do hear and see

tufloi anablepousin kai cwloi peripatousin leproi kaqarizontai kai kwfoi akouousin nekroi egeirontai kai ptwcoi euaggelizontai

The blind receive their sight and the lame walk the lepers are cleansed and the deaf hear the dead are raised up and the poor have the gospel preached to them

kai makarioV estin oV ean mh skandalisqh en emoi

And blessed is he, whosoever shall not be offended in me.

toutwn de poreuomenwn hrxato o ihsouV legein toiV ocloiV peri iwannou ti exhlqete eiV thn erhmon qeasasqai kalamon upo anemou saleuomenon

And as they departed Jesus began to say unto the multitudes concerning John, What went ye out into the wilderness to see A reed shaken with the wind ?

alla ti exhlqete idein anqrwpon en malakoiV imatioiV hmfiesmenon idou oi ta malaka forounteV en toiV oikoiV twn basilewn eisin

But what went ye out for to see A man clothed in soft raiment ? behold they that wear soft clothing are in kings' houses.

alla ti exhlqete idein profhthn nai legw umin kai perissoteron profhtou

But what went ye out for to see A prophet ? yea, I say unto you, and more than a prophet.

outoV gar estin peri ou gegraptai idou egw apostellw ton aggelon mou pro proswpou sou oV kataskeuasei thn odon sou emprosqen sou

For this is he, of whom it is written Behold I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee.

amhn legw umin ouk eghgertai en gennhtoiV gunaikwn meizwn iwannou tou baptistou o de mikroteroV en th basileia twn ouranwn meizwn autou estin

Verily I say unto you, Among them that are born of women there hath not risen a greater than John the Baptist: notwithstanding he that is least in the kingdom of heaven is greater than he.

apo de twn hmerwn iwannou tou baptistou ewV arti h basileia twn ouranwn biazetai kai biastai arpazousin authn

And from the days of John the Baptist until now the kingdom of heaven suffereth violence and the violent take it by force

panteV gar oi profhtai kai o nomoV ewV iwannou proefhteusan

For all the prophets and the law prophesied until John.

kai ei qelete dexasqai autoV estin hliaV o mellwn ercesqai

And if ye will receive it, this is Elias, which was for to come

o ecwn wta akouein akouetw

He that hath ears to hear let him hear

tini de omoiwsw thn genean tauthn omoia estin paidarioiV en agoraiV kaqhmenoiV kai prosfwnousin toiV etairoiV autwn

But whereunto shall I liken this generation ? It is like unto children sitting in the markets, and calling unto their fellows,

kai legousin hulhsamen umin kai ouk wrchsasqe eqrhnhsamen umin kai ouk ekoyasqe

And saying We have piped unto you, and ye have not danced we have mourned unto you, and ye have not lamented

hlqen gar iwannhV mhte esqiwn mhte pinwn kai legousin daimonion ecei

For John came neither eating nor drinking and they say He hath a devil.

hlqen o uioV tou anqrwpou esqiwn kai pinwn kai legousin idou anqrwpoV fagoV kai oinopothV telwnwn filoV kai amartwlwn kai edikaiwqh h sofia apo twn teknwn authV

The Son of man came eating and drinking and they say Behold a man gluttonous, and a winebibber, a friend of publicans and sinners. But wisdom is justified of her children.

tote hrxato oneidizein taV poleiV en aiV egenonto ai pleistai dunameiV autou oti ou metenohsan

Then began he to upbraid the cities wherein most of his mighty works were done because they repented not:

ouai soi corazin ouai soi bhqsaidan oti ei en turw kai sidwni egenonto ai dunameiV ai genomenai en umin palai an en sakkw kai spodw metenohsan

Woe unto thee, Chorazin! woe unto thee, Bethsaida! for if the mighty works, which were done in you, had been done in Tyre and Sidon, they would have repented long ago in sackcloth and ashes.

plhn legw umin turw kai sidwni anektoteron estai en hmera krisewV h umin

But I say unto you, It shall be more tolerable for Tyre and Sidon at the day of judgment, than for you.

kai su kapernaoum h ewV tou ouranou uywqeisa ewV adou katabibasqhsh oti ei en sodomoiV egenonto ai dunameiV ai genomenai en soi emeinan an mecri thV shmeron

And thou, Capernaum, which art exalted unto heaven, shalt be brought down to hell: for if the mighty works, which have been done in thee, had been done in Sodom, it would have remained until this day.

plhn legw umin oti gh sodomwn anektoteron estai en hmera krisewV h soi

But I say unto you, That it shall be more tolerable for the land of Sodom in the day of judgment, than for thee.

en ekeinw tw kairw apokriqeiV o ihsouV eipen exomologoumai soi pater kurie tou ouranou kai thV ghV oti apekruyaV tauta apo sofwn kai sunetwn kai apekaluyaV auta nhpioiV

At that time Jesus answered and said I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and prudent, and hast revealed them unto babes.

nai o pathr oti outwV egeneto eudokia emprosqen sou

Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.

panta moi paredoqh upo tou patroV mou kai oudeiV epiginwskei ton uion ei mh o pathr oude ton patera tiV epiginwskei ei mh o uioV kai w ean boulhtai o uioV apokaluyai

All things are delivered unto me of my Father: and no man knoweth the Son, but the Father; neither knoweth any man the Father, save the Son, and he to whomsoever the Son will reveal him.

deute proV me panteV oi kopiwnteV kai pefortismenoi kagw anapausw umaV

Come unto me, all ye that labour and are heavy laden and I will give you rest

arate ton zugon mou ef umaV kai maqete ap emou oti praoV eimi kai tapeinoV th kardia kai eurhsete anapausin taiV yucaiV umwn

Take my yoke upon you, and learn of me; for I am meek and lowly in heart: and ye shall find rest unto your souls.

o gar zugoV mou crhstoV kai to fortion mou elafron estin

For my yoke is easy, and my burden is light.

Matthew 12

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com