Matthew 5

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

KATA MAQQAION

The Gospel According to St. Matthew

Chapter 6

prosecete thn elehmosunhn umwn mh poiein emprosqen twn anqrwpwn proV to qeaqhnai autoiV ei de mhge misqon ouk ecete para tw patri umwn tw en toiV ouranoiV

Take heed that ye do not your alms before men, to be seen of them: otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven.

otan oun poihV elehmosunhn mh salpishV emprosqen sou wsper oi upokritai poiousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV rumaiV opwV doxasqwsin upo twn anqrwpwn amhn legw umin apecousin ton misqon autwn

Therefore when thou doest thine alms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, They have their reward.

sou de poiountoV elehmosunhn mh gnwtw h aristera sou ti poiei h dexia sou

But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth

opwV h sou h elehmosunh en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw autoV apodwsei soi en tw fanerw

That thine alms may be in secret: and thy Father which seeth in secret himself shall reward thee openly .

kai otan proseuch ouk esh wsper oi upokritai oti filousin en taiV sunagwgaiV kai en taiV gwniaiV twn plateiwn estwteV proseucesqai opwV an fanwsin toiV anqrwpoiV amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn

And when thou prayest thou shalt not be as the hypocrites are: for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you , They have their reward.

su de otan proseuch eiselqe eiV to tamieion sou kai kleisaV thn quran sou proseuxai tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw

But thou, when thou prayest enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret; and thy Father which seeth in secret shall reward thee openly .

proseucomenoi de mh battologhshte wsper oi eqnikoi dokousin gar oti en th polulogia autwn eisakousqhsontai

But when ye pray use not vain repetitions as the heathen do: for they think that they shall be heard for their much speaking.

mh oun omoiwqhte autoiV oiden gar o pathr umwn wn creian ecete pro tou umaV aithsai auton

Be not ye therefore like unto them: for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him.

outwV oun proseucesqe umeiV pater hmwn o en toiV ouranoiV agiasqhtw to onoma sou

After this manner therefore pray ye: Our Father which art in heaven, Hallowed be thy name.

elqetw h basileia sou genhqhtw to qelhma sou wV en ouranw kai epi thV ghV

Thy kingdom come Thy will be done in earth, as it is in heaven.

ton arton hmwn ton epiousion doV hmin shmeron

Give us this day our daily bread.

kai afeV hmin ta ofeilhmata hmwn wV kai hmeiV afiemen toiV ofeiletaiV hmwn

And forgive us our debts, as we forgive our debtors.

kai mh eisenegkhV hmaV eiV peirasmon alla rusai hmaV apo tou ponhrou oti sou estin h basileia kai h dunamiV kai h doxa eiV touV aiwnaV amhn

And lead us not into temptation, but deliver us from evil: For thine is the kingdom, and the power, and the glory, for ever. Amen.

ean gar afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn afhsei kai umin o pathr umwn o ouranioV

For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you:

ean de mh afhte toiV anqrwpoiV ta paraptwmata autwn oude o pathr umwn afhsei ta paraptwmata umwn

But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses.

otan de nhsteuhte mh ginesqe wsper oi upokritai skuqrwpoi afanizousin gar ta proswpa autwn opwV fanwsin toiV anqrwpoiV nhsteuonteV amhn legw umin oti apecousin ton misqon autwn

Moreover when ye fast be not, as the hypocrites, of a sad countenance: for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast Verily I say unto you , They have their reward.

su de nhsteuwn aleiyai sou thn kefalhn kai to proswpon sou niyai

But thou, when thou fastest anoint thine head, and wash thy face;

opwV mh fanhV toiV anqrwpoiV nhsteuwn alla tw patri sou tw en tw kruptw kai o pathr sou o blepwn en tw kruptw apodwsei soi en tw fanerw

That thou appear not unto men to fast but unto thy Father which is in secret: and thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly .

mh qhsaurizete umin qhsaurouV epi thV ghV opou shV kai brwsiV afanizei kai opou kleptai diorussousin kai kleptousin

Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal

qhsaurizete de umin qhsaurouV en ouranw opou oute shV oute brwsiV afanizei kai opou kleptai ou diorussousin oude kleptousin

But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt and where thieves do not break through nor steal

opou gar estin o qhsauroV umwn ekei estai kai h kardia umwn

For where your treasure is there will your heart be also.

o lucnoV tou swmatoV estin o ofqalmoV ean oun o ofqalmoV sou aplouV h olon to swma sou fwteinon estai

The light of the body is the eye: if therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light.

ean de o ofqalmoV sou ponhroV h olon to swma sou skoteinon estai ei oun to fwV to en soi skotoV estin to skotoV poson

But if thine eye be evil, thy whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!

oudeiV dunatai dusi kurioiV douleuein h gar ton ena mishsei kai ton eteron agaphsei h enoV anqexetai kai tou eterou katafronhsei ou dunasqe qew douleuein kai mammwna

No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and mammon.

dia touto legw umin mh merimnate th yuch umwn ti faghte kai ti pihte mhde tw swmati umwn ti endushsqe ouci h yuch pleion estin thV trofhV kai to swma tou endumatoV

Therefore I say unto you, Take no thought for your life, what ye shall eat or what ye shall drink nor yet for your body, what ye shall put on Is not the life more than meat, and the body than raiment ?

embleyate eiV ta peteina tou ouranou oti ou speirousin oude qerizousin oude sunagousin eiV apoqhkaV kai o pathr umwn o ouranioV trefei auta ouc umeiV mallon diaferete autwn

Behold the fowls of the air: for they sow not, neither do they reap nor gather into barns; yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they ?

tiV de ex umwn merimnwn dunatai prosqeinai epi thn hlikian autou phcun ena

Which of you by taking thought can add one cubit unto his stature ?

kai peri endumatoV ti merimnate katamaqete ta krina tou agrou pwV auxanei ou kopia oude nhqei

And why take ye thought for raiment ? Consider the lilies of the field, how they grow they toil not, neither do they spin

legw de umin oti oude solomwn en pash th doxh autou periebaleto wV en toutwn

And yet I say unto you, That even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.

ei de ton corton tou agrou shmeron onta kai aurion eiV klibanon ballomenon o qeoV outwV amfiennusin ou pollw mallon umaV oligopistoi

Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which to day is and to morrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith ?

mh oun merimnhshte legonteV ti fagwmen h ti piwmen h ti peribalwmeqa

Therefore take no thought saying What shall we eat or, What shall we drink or, Wherewithal shall we be clothed

panta gar tauta ta eqnh epizhtei oiden gar o pathr umwn o ouranioV oti crhzete toutwn apantwn

after all these things do the Gentiles seek for your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things.

zhteite de prwton thn basileian tou qeou kai thn dikaiosunhn autou kai tauta panta prosteqhsetai umin

But seek ye first the kingdom of God, and his righteousness; and all these things shall be added unto you.

mh oun merimnhshte eiV thn aurion h gar aurion merimnhsei ta eauthV arketon th hmera h kakia authV

Take therefore no thought for the morrow: for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof.

Matthew 7

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com