Galatians 6

King James Bible
With Strongs Dictionary

KJV Reference
Parallel NT
Sacred Name
Matthew Henry

PROS EFESIOUS

The Epistle of Paul the Apostle to the Ephesians

Chapter 1

pauloV apostoloV ihsou cristou dia qelhmatoV qeou toiV agioiV toiV ousin en efesw kai pistoiV en cristw ihsou

Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:

cariV umin kai eirhnh apo qeou patroV hmwn kai kuriou ihsou cristou

Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

euloghtoV o qeoV kai pathr tou kuriou hmwn ihsou cristou o euloghsaV hmaV en pash eulogia pneumatikh en toiV epouranioiV cristw

Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:

kaqwV exelexato hmaV en autw pro katabolhV kosmou einai hmaV agiouV kai amwmouV katenwpion autou en agaph

According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:

proorisaV hmaV eiV uioqesian dia ihsou cristou eiV auton kata thn eudokian tou qelhmatoV autou

Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,

eiV epainon doxhV thV caritoV autou en h ecaritwsen hmaV en tw hgaphmenw

To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved

en w ecomen thn apolutrwsin dia tou aimatoV autou thn afesin twn paraptwmatwn kata ton plouton thV caritoV autou

In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;

hV eperisseusen eiV hmaV en pash sofia kai fronhsei

Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;

gnwrisaV hmin to musthrion tou qelhmatoV autou kata thn eudokian autou hn proeqeto en autw

Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:

eiV oikonomian tou plhrwmatoV twn kairwn anakefalaiwsasqai ta panta en tw cristw ta te en toiV ouranoiV kai ta epi thV ghV

That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:

en autw en w kai eklhrwqhmen proorisqenteV kata proqesin tou ta panta energountoV kata thn boulhn tou qelhmatoV autou

In whom also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:

eiV to einai hmaV eiV epainon thV doxhV autou touV prohlpikotaV en tw cristw

That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.

en w kai umeiV akousanteV ton logon thV alhqeiaV to euaggelion thV swthriaV umwn en w kai pisteusanteV esfragisqhte tw pneumati thV epaggeliaV tw agiw

In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed ye were sealed with that holy Spirit of promise,

oV estin arrabwn thV klhronomiaV hmwn eiV apolutrwsin thV peripoihsewV eiV epainon thV doxhV autou

Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.

dia touto kagw akousaV thn kaq umaV pistin en tw kuriw ihsou kai thn agaphn thn eiV pantaV touV agiouV

Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,

ou pauomai eucaristwn uper umwn mneian umwn poioumenoV epi twn proseucwn mou

Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;

ina o qeoV tou kuriou hmwn ihsou cristou o pathr thV doxhV dwh umin pneuma sofiaV kai apokaluyewV en epignwsei autou

That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:

pefwtismenouV touV ofqalmouV thV dianoiaV umwn eiV to eidenai umaV tiV estin h elpiV thV klhsewV autou kai tiV o ploutoV thV doxhV thV klhronomiaV autou en toiV agioiV

The eyes of your understanding being enlightened that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

kai ti to uperballon megeqoV thV dunamewV autou eiV hmaV touV pisteuontaV kata thn energeian tou kratouV thV iscuoV autou

And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe according to the working of his mighty power,

hn enhrghsen en tw cristw egeiraV auton ek nekrwn kai ekaqisen en dexia autou en toiV epouranioiV

Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,

uperanw pashV archV kai exousiaV kai dunamewV kai kuriothtoV kai pantoV onomatoV onomazomenou ou monon en tw aiwni toutw alla kai en tw mellonti

Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named not only in this world, but also in that which is to come

kai panta upetaxen upo touV podaV autou kai auton edwken kefalhn uper panta th ekklhsia

And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,

htiV estin to swma autou to plhrwma tou panta en pasin plhroumenou

Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

Ephesians 2

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com