King James Bible
Hebrew Concordance

Send To Printer

6781 (tsamiyd) to 6790 (Tsin)

Previous Page - 6771 (tsame') to 6780 (tsemach)
Strong's NumberStrong's NameHebrew Text and Scripture

6781

tsamiyd

bracelets
Gen 24:22, Gen 24:30, Gen 24:47, Num 31:50, Eze 16:11, Eze 23:42

covering
Num 19:15

6782

tsammiym

robber
Job 5:5, Job 18:9

6783

tsmiythuth

ever
Lev 25:23, Lev 25:30

6784

tsamaq

dry
Hos 9:14

6785

tsemer

wool
Jud 6:37, 2 Ki 3:4, Psa 147:16, Prov 31:13, Isa 1:18, Isa 51:8, Eze 27:18, Eze 34:3, Eze 44:17, Hos 2:5, Hos 2:9

woollen
Lev 13:47, Lev 13:48, Lev 13:52, Lev 13:59, Deu 22:11

6786

Tsmariy

Zemarite
Gen 10:18, 1 Chr 1:16

6787

Tsmarayim

Zemaraim
Jos 18:22, 2 Chr 13:4

6788

tsammereth

branch
Eze 17:3, Eze 17:22

top
Eze 31:3, Eze 31:10, Eze 31:14

6789

tsamath

consumed
Psa 119:139

destroy
2 Sam 22:41, Psa 18:40, Psa 69:4, Psa 101:8

destroyed
Psa 73:27

off
Job 23:17, Psa 54:5, Psa 88:16, Psa 94:23, Psa 94:23, Psa 101:5, Psa 143:12, Lam 3:53

vanish
Job 6:17

6790

Tsin

Zin
Num 13:21, Num 20:1, Num 27:14, Num 27:14, Num 33:36, Num 34:3, Num 34:4, Deu 32:51, Jos 15:1, Jos 15:3Next Page - 6791 (tsen) to 6800 (tsana`)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SpeedBible Software © 2001-2002 by johnhurt.com