Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Timothy 4

1 Timothy

Return to Index

Chapter 5

1

presbuterw mh epiplhxhV alla parakalei wV patera newterouV wV adelfouV

2

presbuteraV wV mhteraV newteraV wV adelfaV en pash agneia

3

chraV tima taV ontwV chraV

4

ei de tiV chra tekna h ekgona ecei manqanetwsan prwton ton idion oikon eusebein kai amoibaV apodidonai toiV progonoiV touto gar estin kalon kai apodekton enwpion tou qeou

5

h de ontwV chra kai memonwmenh hlpiken epi ton qeon kai prosmenei taiV dehsesin kai taiV proseucaiV nuktoV kai hmeraV

6

h de spatalwsa zwsa teqnhken

7

kai tauta paraggelle ina anepilhptoi wsin

8

ei de tiV twn idiwn kai malista twn oikeiwn ou pronoei thn pistin hrnhtai kai estin apistou ceirwn

9

chra katalegesqw mh elatton etwn exhkonta gegonuia enoV androV gunh

10

en ergoiV kaloiV marturoumenh ei eteknotrofhsen ei exenodochsen ei agiwn podaV eniyen ei qlibomenoiV ephrkesen ei panti ergw agaqw ephkolouqhsen

11

newteraV de chraV paraitou otan gar katastrhniaswsin tou cristou gamein qelousin

12

ecousai krima oti thn prwthn pistin hqethsan

13

ama de kai argai manqanousin periercomenai taV oikiaV ou monon de argai alla kai fluaroi kai periergoi lalousai ta mh deonta

14

boulomai oun newteraV gamein teknogonein oikodespotein mhdemian aformhn didonai tw antikeimenw loidoriaV carin

15

hdh gar tineV exetraphsan opisw tou satana

16

ei tiV pistoV h pisth ecei chraV eparkeitw autaiV kai mh bareisqw h ekklhsia ina taiV ontwV chraiV eparkesh

17

oi kalwV proestwteV presbuteroi diplhV timhV axiousqwsan malista oi kopiwnteV en logw kai didaskalia

18

legei gar h grafh boun alownta ou fimwseiV kai axioV o ergathV tou misqou autou

19

kata presbuterou kathgorian mh paradecou ektoV ei mh epi duo h triwn marturwn

20

touV amartanontaV enwpion pantwn elegce ina kai oi loipoi fobon ecwsin

21

diamarturomai enwpion tou qeou kai kuriou ihsou cristou kai twn eklektwn aggelwn ina tauta fulaxhV cwriV prokrimatoV mhden poiwn kata prosklisin

22

ceiraV tacewV mhdeni epitiqei mhde koinwnei amartiaiV allotriaiV seauton agnon threi

23

mhketi udropotei all oinw oligw crw dia ton stomacon sou kai taV puknaV sou asqeneiaV

24

tinwn anqrwpwn ai amartiai prodhloi eisin proagousai eiV krisin tisin de kai epakolouqousin

25

wsautwV kai ta kala erga prodhla estin kai ta allwV econta krubhnai ou dunatai

1st Timothy 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: