Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Timothy 3

1 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

to de pneuma rhtwV legei oti en usteroiV kairoiV aposthsontai tineV thV pistewV proseconteV pneumasin planoiV kai didaskaliaiV daimoniwn

2

en upokrisei yeudologwn kekauthriasmenwn thn idian suneidhsin

3

kwluontwn gamein apecesqai brwmatwn a o qeoV ektisen eiV metalhyin meta eucaristiaV toiV pistoiV kai epegnwkosin thn alhqeian

4

oti pan ktisma qeou kalon kai ouden apoblhton meta eucaristiaV lambanomenon

5

agiazetai gar dia logou qeou kai enteuxewV

6

tauta upotiqemenoV toiV adelfoiV kaloV esh diakonoV ihsou cristou entrefomenoV toiV logoiV thV pistewV kai thV kalhV didaskaliaV h parhkolouqhkaV

7

touV de bebhlouV kai grawdeiV muqouV paraitou gumnaze de seauton proV eusebeian

8

h gar swmatikh gumnasia proV oligon estin wfelimoV h de eusebeia proV panta wfelimoV estin epaggelian ecousa zwhV thV nun kai thV melloushV

9

pistoV o logoV kai pashV apodochV axioV

10

eiV touto gar kai kopiwmen kai oneidizomeqa oti hlpikamen epi qew zwnti oV estin swthr pantwn anqrwpwn malista pistwn

11

paraggelle tauta kai didaske

12

mhdeiV sou thV neothtoV katafroneitw alla tupoV ginou twn pistwn en logw en anastrofh en agaph en pneumati en pistei en agneia

13

ewV ercomai prosece th anagnwsei th paraklhsei th didaskalia

14

mh amelei tou en soi carismatoV o edoqh soi dia profhteiaV meta epiqesewV twn ceirwn tou presbuteriou

15

tauta meleta en toutoiV isqi ina sou h prokoph fanera h en pasin

16

epece seautw kai th didaskalia epimene autoiV touto gar poiwn kai seauton swseiV kai touV akouontaV sou

1st Timothy 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: