Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Timothy 2

1 Timothy

Return to Index

Chapter 3

1

pistoV o logoV ei tiV episkophV oregetai kalou ergou epiqumei

2

dei oun ton episkopon anepilhpton einai miaV gunaikoV andra nhfaleon swfrona kosmion filoxenon didaktikon

3

mh paroinon mh plhkthn mh aiscrokerdh all epieikh amacon afilarguron

4

tou idiou oikou kalwV proistamenon tekna econta en upotagh meta pashV semnothtoV

5

ei de tiV tou idiou oikou prosthnai ouk oiden pwV ekklhsiaV qeou epimelhsetai

6

mh neofuton ina mh tufwqeiV eiV krima empesh tou diabolou

7

dei de auton kai marturian kalhn ecein apo twn exwqen ina mh eiV oneidismon empesh kai pagida tou diabolou

8

diakonouV wsautwV semnouV mh dilogouV mh oinw pollw prosecontaV mh aiscrokerdeiV

9

econtaV to musthrion thV pistewV en kaqara suneidhsei

10

kai outoi de dokimazesqwsan prwton eita diakoneitwsan anegklhtoi onteV

11

gunaikaV wsautwV semnaV mh diabolouV nhfaleouV pistaV en pasin

12

diakonoi estwsan miaV gunaikoV andreV teknwn kalwV proistamenoi kai twn idiwn oikwn

13

oi gar kalwV diakonhsanteV baqmon eautoiV kalon peripoiountai kai pollhn parrhsian en pistei th en cristw ihsou

14

tauta soi grafw elpizwn elqein proV se tacion

15

ean de bradunw ina eidhV pwV dei en oikw qeou anastrefesqai htiV estin ekklhsia qeou zwntoV stuloV kai edraiwma thV alhqeiaV

16

kai omologoumenwV mega estin to thV eusebeiaV musthrion qeoV efanerwqh en sarki edikaiwqh en pneumati wfqh aggeloiV ekhrucqh en eqnesin episteuqh en kosmw anelhfqh en doxh

1st Timothy 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: