Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 6

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 7

1

peri de wn egrayate moi kalon anqrwpw gunaikoV mh aptesqai

2

dia de taV porneiaV ekastoV thn eautou gunaika ecetw kai ekasth ton idion andra ecetw

3

th gunaiki o anhr thn ofeilomenhn eunoian apodidotw omoiwV de kai h gunh tw andri

4

h gunh tou idiou swmatoV ouk exousiazei all o anhr omoiwV de kai o anhr tou idiou swmatoV ouk exousiazei all h gunh

5

mh apostereite allhlouV ei mh ti an ek sumfwnou proV kairon ina scolazhte th nhsteia kai th proseuch kai palin epi to auto sunerchsqe ina mh peirazh umaV o satanaV dia thn akrasian umwn

6

touto de legw kata suggnwmhn ou kat epitaghn

7

qelw gar pantaV anqrwpouV einai wV kai emauton all ekastoV idion carisma ecei ek qeou oV men outwV oV de outwV

8

legw de toiV agamoiV kai taiV chraiV kalon autoiV estin ean meinwsin wV kagw

9

ei de ouk egkrateuontai gamhsatwsan kreisson gar estin gamhsai h purousqai

10

toiV de gegamhkosin paraggellw ouk egw all o kurioV gunaika apo androV mh cwrisqhnai

11

ean de kai cwrisqh menetw agamoV h tw andri katallaghtw kai andra gunaika mh afienai

12

toiV de loipoiV egw legw ouc o kurioV ei tiV adelfoV gunaika ecei apiston kai auth suneudokei oikein met autou mh afietw authn

13

kai gunh htiV ecei andra apiston kai autoV suneudokei oikein met authV mh afietw auton

14

hgiastai gar o anhr o apistoV en th gunaiki kai hgiastai h gunh h apistoV en tw andri epei ara ta tekna umwn akaqarta estin nun de agia estin

15

ei de o apistoV cwrizetai cwrizesqw ou dedoulwtai o adelfoV h h adelfh en toiV toioutoiV en de eirhnh keklhken hmaV o qeoV

16

ti gar oidaV gunai ei ton andra swseiV h ti oidaV aner ei thn gunaika swseiV

17

ei mh ekastw wV emerisen o qeoV ekaston wV keklhken o kurioV outwV peripateitw kai outwV en taiV ekklhsiaiV pasaiV diatassomai

18

peritetmhmenoV tiV eklhqh mh epispasqw en akrobustia tiV eklhqh mh peritemnesqw

19

h peritomh ouden estin kai h akrobustia ouden estin alla thrhsiV entolwn qeou

20

ekastoV en th klhsei h eklhqh en tauth menetw

21

douloV eklhqhV mh soi meletw all ei kai dunasai eleuqeroV genesqai mallon crhsai

22

o gar en kuriw klhqeiV douloV apeleuqeroV kuriou estin omoiwV kai o eleuqeroV klhqeiV douloV estin cristou

23

timhV hgorasqhte mh ginesqe douloi anqrwpwn

24

ekastoV en w eklhqh adelfoi en toutw menetw para tw qew

25

peri de twn parqenwn epitaghn kuriou ouk ecw gnwmhn de didwmi wV hlehmenoV upo kuriou pistoV einai

26

nomizw oun touto kalon uparcein dia thn enestwsan anagkhn oti kalon anqrwpw to outwV einai

27

dedesai gunaiki mh zhtei lusin lelusai apo gunaikoV mh zhtei gunaika

28

ean de kai ghmhV ouc hmarteV kai ean ghmh h parqenoV ouc hmarten qliyin de th sarki exousin oi toioutoi egw de umwn feidomai

29

touto de fhmi adelfoi o kairoV sunestalmenoV to loipon estin ina kai oi econteV gunaikaV wV mh econteV wsin

30

kai oi klaionteV wV mh klaionteV kai oi caironteV wV mh caironteV kai oi agorazonteV wV mh kateconteV

31

kai oi crwmenoi tw kosmw toutw wV mh katacrwmenoi paragei gar to schma tou kosmou toutou

32

qelw de umaV amerimnouV einai o agamoV merimna ta tou kuriou pwV aresei tw kuriw

33

o de gamhsaV merimna ta tou kosmou pwV aresei th gunaiki

34

memeristai h gunh kai h parqenoV h agamoV merimna ta tou kuriou ina h agia kai swmati kai pneumati h de gamhsasa merimna ta tou kosmou pwV aresei tw andri

35

touto de proV to umwn autwn sumferon legw ouc ina brocon umin epibalw alla proV to euschmon kai euprosedron tw kuriw aperispastwV

36

ei de tiV aschmonein epi thn parqenon autou nomizei ean h uperakmoV kai outwV ofeilei ginesqai o qelei poieitw ouc amartanei gameitwsan

37

oV de esthken edraioV en th kardia mh ecwn anagkhn exousian de ecei peri tou idiou qelhmatoV kai touto kekriken en th kardia autou tou threin thn eautou parqenon kalwV poiei

38

wste kai o ekgamizwn kalwV poiei o de mh ekgamizwn kreisson poiei

39

gunh dedetai nomw ef oson cronon zh o anhr authV ean de koimhqh o anhr authV eleuqera estin w qelei gamhqhnai monon en kuriw

40

makariwtera de estin ean outwV meinh kata thn emhn gnwmhn dokw de kagw pneuma qeou ecein

1st Corinthians 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: