Greek New Testament (Stephanus - 1550)

1st Corinthians 4

1 Corinthians

Return to Index

Chapter 5

1

olwV akouetai en umin porneia kai toiauth porneia htiV oude en toiV eqnesin onomazetai wste gunaika tina tou patroV ecein

2

kai umeiV pefusiwmenoi este kai ouci mallon epenqhsate ina exarqh ek mesou umwn o to ergon touto poihsaV

3

egw men gar wV apwn tw swmati parwn de tw pneumati hdh kekrika wV parwn ton outwV touto katergasamenon

4

en tw onomati tou kuriou hmwn ihsou cristou sunacqentwn umwn kai tou emou pneumatoV sun th dunamei tou kuriou hmwn ihsou cristou

5

paradounai ton toiouton tw satana eiV oleqron thV sarkoV ina to pneuma swqh en th hmera tou kuriou ihsou

6

ou kalon to kauchma umwn ouk oidate oti mikra zumh olon to furama zumoi

7

ekkaqarate oun thn palaian zumhn ina hte neon furama kaqwV este azumoi kai gar to pasca hmwn uper hmwn etuqh cristoV

8

wste eortazwmen mh en zumh palaia mhde en zumh kakiaV kai ponhriaV all en azumoiV eilikrineiaV kai alhqeiaV

9

egraya umin en th epistolh mh sunanamignusqai pornoiV

10

kai ou pantwV toiV pornoiV tou kosmou toutou h toiV pleonektaiV h arpaxin h eidwlolatraiV epei ofeilete ara ek tou kosmou exelqein

11

nuni de egraya umin mh sunanamignusqai ean tiV adelfoV onomazomenoV h pornoV h pleonekthV h eidwlolatrhV h loidoroV h mequsoV h arpax tw toioutw mhde sunesqiein

12

ti gar moi kai touV exw krinein ouci touV esw umeiV krinete

13

touV de exw o qeoV krinei kai exareite ton ponhron ex umwn autwn

1st Corinthians 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: