Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Acts 20

Acts

Return to Index

Chapter 21

1

wV de egeneto anacqhnai hmaV apospasqentaV ap autwn euqudromhsanteV hlqomen eiV thn kwn th de exhV eiV thn rodon kakeiqen eiV patara

2

kai euronteV ploion diaperwn eiV foinikhn epibanteV anhcqhmen

3

anafananteV de thn kupron kai kataliponteV authn euwnumon epleomen eiV surian kai kathcqhmen eiV turon ekeise gar hn to ploion apofortizomenon ton gomon

4

kai aneuronteV touV maqhtaV epemeinamen autou hmeraV epta oitineV tw paulw elegon dia tou pneumatoV mh anabainein eiV ierousalhm

5

ote de egeneto hmaV exartisai taV hmeraV exelqonteV eporeuomeqa propempontwn hmaV pantwn sun gunaixin kai teknoiV ewV exw thV polewV kai qenteV ta gonata epi ton aigialon proshuxameqa

6

kai aspasamenoi allhlouV epebhmen eiV to ploion ekeinoi de upestreyan eiV ta idia

7

hmeiV de ton ploun dianusanteV apo turou kathnthsamen eiV ptolemaida kai aspasamenoi touV adelfouV emeinamen hmeran mian par autoiV

8

th de epaurion exelqonteV oi peri ton paulon hlqon eiV kaisareian kai eiselqonteV eiV ton oikon filippou tou euaggelistou tou ontoV ek twn epta emeinamen par autw

9

toutw de hsan qugatereV parqenoi tessareV profhteuousai

10

epimenontwn de hmwn hmeraV pleiouV kathlqen tiV apo thV ioudaiaV profhthV onomati agaboV

11

kai elqwn proV hmaV kai araV thn zwnhn tou paulou dhsaV te autou taV ceiraV kai touV podaV eipen tade legei to pneuma to agion ton andra ou estin h zwnh auth outwV dhsousin en ierousalhm oi ioudaioi kai paradwsousin eiV ceiraV eqnwn

12

wV de hkousamen tauta parekaloumen hmeiV te kai oi entopioi tou mh anabainein auton eiV ierousalhm

13

apekriqh de o pauloV ti poieite klaionteV kai sunqruptonteV mou thn kardian egw gar ou monon deqhnai alla kai apoqanein eiV ierousalhm etoimwV ecw uper tou onomatoV tou kuriou ihsou

14

mh peiqomenou de autou hsucasamen eiponteV to qelhma tou kuriou genesqw

15

meta de taV hmeraV tautaV aposkeuasamenoi anebainomen eiV ierousalhm

16

sunhlqon de kai twn maqhtwn apo kaisareiaV sun hmin agonteV par w xenisqwmen mnaswni tini kupriw arcaiw maqhth

17

genomenwn de hmwn eiV ierosoluma asmenwV edexanto hmaV oi adelfoi

18

th de epioush eishei o pauloV sun hmin proV iakwbon panteV te paregenonto oi presbuteroi

19

kai aspasamenoV autouV exhgeito kaq en ekaston wn epoihsen o qeoV en toiV eqnesin dia thV diakoniaV autou

20

oi de akousanteV edoxazon ton kurion eipon te autw qewreiV adelfe posai muriadeV eisin ioudaiwn twn pepisteukotwn kai panteV zhlwtai tou nomou uparcousin

21

kathchqhsan de peri sou oti apostasian didaskeiV apo mwsewV touV kata ta eqnh pantaV ioudaiouV legwn mh peritemnein autouV ta tekna mhde toiV eqesin peripatein

22

ti oun estin pantwV dei plhqoV sunelqein akousontai gar oti elhluqaV

23

touto oun poihson o soi legomen eisin hmin andreV tessareV euchn econteV ef eautwn

24

toutouV paralabwn agnisqhti sun autoiV kai dapanhson ep autoiV ina xurhswntai thn kefalhn kai gnwsin panteV oti wn kathchntai peri sou ouden estin alla stoiceiV kai autoV ton nomon fulasswn

25

peri de twn pepisteukotwn eqnwn hmeiV epesteilamen krinanteV mhden toiouton threin autouV ei mh fulassesqai autouV to te eidwloquton kai to aima kai pnikton kai porneian

26

tote o pauloV paralabwn touV andraV th ecomenh hmera sun autoiV agnisqeiV eishei eiV to ieron diaggellwn thn ekplhrwsin twn hmerwn tou agnismou ewV ou proshnecqh uper enoV ekastou autwn h prosfora

27

wV de emellon ai epta hmerai sunteleisqai oi apo thV asiaV ioudaioi qeasamenoi auton en tw ierw suneceon panta ton oclon kai epebalon taV ceiraV ep auton

28

krazonteV andreV israhlitai bohqeite outoV estin o anqrwpoV o kata tou laou kai tou nomou kai tou topou toutou pantaV pantacou didaskwn eti te kai ellhnaV eishgagen eiV to ieron kai kekoinwken ton agion topon touton

29

hsan gar proewrakoteV trofimon ton efesion en th polei sun autw on enomizon oti eiV to ieron eishgagen o pauloV

30

ekinhqh te h poliV olh kai egeneto sundromh tou laou kai epilabomenoi tou paulou eilkon auton exw tou ierou kai euqewV ekleisqhsan ai qurai

31

zhtountwn de auton apokteinai anebh fasiV tw ciliarcw thV speirhV oti olh sugkecutai ierousalhm

32

oV exauthV paralabwn stratiwtaV kai ekatontarcouV katedramen ep autouV oi de idonteV ton ciliarcon kai touV stratiwtaV epausanto tuptonteV ton paulon

33

tote eggisaV o ciliarcoV epelabeto autou kai ekeleusen deqhnai alusesin dusin kai epunqaneto tiV an eih kai ti estin pepoihkwV

34

alloi de allo ti ebown en tw oclw mh dunamenoV de gnwnai to asfaleV dia ton qorubon ekeleusen agesqai auton eiV thn parembolhn

35

ote de egeneto epi touV anabaqmouV sunebh bastazesqai auton upo twn stratiwtwn dia thn bian tou oclou

36

hkolouqei gar to plhqoV tou laou krazon aire auton

37

mellwn te eisagesqai eiV thn parembolhn o pauloV legei tw ciliarcw ei exestin moi eipein ti proV se o de efh ellhnisti ginwskeiV

38

ouk ara su ei o aiguptioV o pro toutwn twn hmerwn anastatwsaV kai exagagwn eiV thn erhmon touV tetrakisciliouV andraV twn sikariwn

39

eipen de o pauloV egw anqrwpoV men eimi ioudaioV tarseuV thV kilikiaV ouk ashmou polewV polithV deomai de sou epitreyon moi lalhsai proV ton laon

40

epitreyantoV de autou o pauloV estwV epi twn anabaqmwn kateseisen th ceiri tw law pollhV de sighV genomenhV prosefwnhsen th ebraidi dialektw legwn

Acts 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: