Greek New Testament (Stephanus - 1550)

John 21

Acts

Return to Index

Chapter 1

1

ton men prwton logon epoihsamhn peri pantwn w qeofile wn hrxato o ihsouV poiein te kai didaskein

2

acri hV hmeraV enteilamenoV toiV apostoloiV dia pneumatoV agiou ouV exelexato anelhfqh

3

oiV kai paresthsen eauton zwnta meta to paqein auton en polloiV tekmhrioiV di hmerwn tessarakonta optanomenoV autoiV kai legwn ta peri thV basileiaV tou qeou

4

kai sunalizomenoV parhggeilen autoiV apo ierosolumwn mh cwrizesqai alla perimenein thn epaggelian tou patroV hn hkousate mou

5

oti iwannhV men ebaptisen udati umeiV de baptisqhsesqe en pneumati agiw ou meta pollaV tautaV hmeraV

6

oi men oun sunelqonteV ephrwtwn auton legonteV kurie ei en tw cronw toutw apokaqistaneiV thn basileian tw israhl

7

eipen de proV autouV ouc umwn estin gnwnai cronouV h kairouV ouV o pathr eqeto en th idia exousia

8

alla lhyesqe dunamin epelqontoV tou agiou pneumatoV ef umaV kai esesqe moi martureV en te ierousalhm kai en pash th ioudaia kai samareia kai ewV escatou thV ghV

9

kai tauta eipwn blepontwn autwn ephrqh kai nefelh upelaben auton apo twn ofqalmwn autwn

10

kai wV atenizonteV hsan eiV ton ouranon poreuomenou autou kai idou andreV duo pareisthkeisan autoiV en esqhti leukh

11

oi kai eipon andreV galilaioi ti esthkate embleponteV eiV ton ouranon outoV o ihsouV o analhfqeiV af umwn eiV ton ouranon outwV eleusetai on tropon eqeasasqe auton poreuomenon eiV ton ouranon

12

tote upestreyan eiV ierousalhm apo orouV tou kaloumenou elaiwnoV o estin egguV ierousalhm sabbatou econ odon

13

kai ote eishlqon anebhsan eiV to uperwon ou hsan katamenonteV o te petroV kai iakwboV kai iwannhV kai andreaV filippoV kai qwmaV barqolomaioV kai matqaioV iakwboV alfaiou kai simwn o zhlwthV kai ioudaV iakwbou

14

outoi panteV hsan proskarterounteV omoqumadon th proseuch kai th dehsei sun gunaixin kai maria th mhtri tou ihsou kai sun toiV adelfoiV autou

15

kai en taiV hmeraiV tautaiV anastaV petroV en mesw twn maqhtwn eipen hn te ocloV onomatwn epi to auto wV ekaton eikosin

16

andreV adelfoi edei plhrwqhnai thn grafhn tauthn hn proeipen to pneuma to agion dia stomatoV dabid peri iouda tou genomenou odhgou toiV sullabousin ton ihsoun

17

oti kathriqmhmenoV hn sun hmin kai elacen ton klhron thV diakoniaV tauthV

18

outoV men oun ekthsato cwrion ek tou misqou thV adikiaV kai prhnhV genomenoV elakhsen mesoV kai execuqh panta ta splagcna autou

19

kai gnwston egeneto pasin toiV katoikousin ierousalhm wste klhqhnai to cwrion ekeino th idia dialektw autwn akeldama toutestin cwrion aimatoV

20

gegraptai gar en biblw yalmwn genhqhtw h epauliV autou erhmoV kai mh estw o katoikwn en auth kai thn episkophn autou laboi eteroV

21

dei oun twn sunelqontwn hmin andrwn en panti cronw en w eishlqen kai exhlqen ef hmaV o kurioV ihsouV

22

arxamenoV apo tou baptismatoV iwannou ewV thV hmeraV hV anelhfqh af hmwn martura thV anastasewV autou genesqai sun hmin ena toutwn

23

kai esthsan duo iwshf ton kaloumenon barsaban oV epeklhqh ioustoV kai matqian

24

kai proseuxamenoi eipon su kurie kardiognwsta pantwn anadeixon ek toutwn twn duo ena on exelexw

25

labein ton klhron thV diakoniaV tauthV kai apostolhV ex hV parebh ioudaV poreuqhnai eiV ton topon ton idion

26

kai edwkan klhrouV autwn kai epesen o klhroV epi matqian kai sugkateyhfisqh meta twn endeka apostolwn

Acts 2

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: