Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 6

Mark

Return to Index

Chapter 7

1

kai sunagontai proV auton oi farisaioi kai tineV twn grammatewn elqonteV apo ierosolumwn

2

kai idonteV tinaV twn maqhtwn autou koinaiV cersin tout estin aniptoiV esqiontaV artouV ememyanto

3

oi gar farisaioi kai panteV oi ioudaioi ean mh pugmh niywntai taV ceiraV ouk esqiousin kratounteV thn paradosin twn presbuterwn

4

kai apo agoraV ean mh baptiswntai ouk esqiousin kai alla polla estin a parelabon kratein baptismouV pothriwn kai xestwn kai calkiwn kai klinwn

5

epeita eperwtwsin auton oi farisaioi kai oi grammateiV diati oi maqhtai sou ou peripatousin kata thn paradosin twn presbuterwn alla aniptoiV cersin esqiousin ton arton

6

o de apokriqeiV eipen autoiV oti kalwV proefhteusen hsaiaV peri umwn twn upokritwn wV gegraptai outoV o laoV toiV ceilesin me tima h de kardia autwn porrw apecei ap emou

7

mathn de sebontai me didaskonteV didaskaliaV entalmata anqrwpwn

8

afenteV gar thn entolhn tou qeou krateite thn paradosin twn anqrwpwn baptismouV xestwn kai pothriwn kai alla paromoia toiauta polla poieite

9

kai elegen autoiV kalwV aqeteite thn entolhn tou qeou ina thn paradosin umwn thrhshte

10

mwshV gar eipen tima ton patera sou kai thn mhtera sou kai o kakologwn patera h mhtera qanatw teleutatw

11

umeiV de legete ean eiph anqrwpoV tw patri h th mhtri korban o estin dwron o ean ex emou wfelhqhV

12

kai ouketi afiete auton ouden poihsai tw patri autou h th mhtri autou

13

akurounteV ton logon tou qeou th paradosei umwn h paredwkate kai paromoia toiauta polla poieite

14

kai proskalesamenoV panta ton oclon elegen autoiV akouete mou panteV kai suniete

15

ouden estin exwqen tou anqrwpou eisporeuomenon eiV auton o dunatai auton koinwsai alla ta ekporeuomena ap autou ekeina estin ta koinounta ton anqrwpon

16

ei tiV ecei wta akouein akouetw

17

kai ote eishlqen eiV oikon apo tou oclou ephrwtwn auton oi maqhtai autou peri thV parabolhV

18

kai legei autoiV outwV kai umeiV asunetoi este ou noeite oti pan to exwqen eisporeuomenon eiV ton anqrwpon ou dunatai auton koinwsai

19

oti ouk eisporeuetai autou eiV thn kardian all eiV thn koilian kai eiV ton afedrwna ekporeuetai kaqarizon panta ta brwmata

20

elegen de oti to ek tou anqrwpou ekporeuomenon ekeino koinoi ton anqrwpon

21

eswqen gar ek thV kardiaV twn anqrwpwn oi dialogismoi oi kakoi ekporeuontai moiceiai porneiai fonoi

22

klopai pleonexiai ponhriai doloV aselgeia ofqalmoV ponhroV blasfhmia uperhfania afrosunh

23

panta tauta ta ponhra eswqen ekporeuetai kai koinoi ton anqrwpon

24

kai ekeiqen anastaV aphlqen eiV ta meqoria turou kai sidwnoV kai eiselqwn eiV thn oikian oudena hqelen gnwnai kai ouk hdunhqh laqein

25

akousasa gar gunh peri autou hV eicen to qugatrion authV pneuma akaqarton elqousa prosepesen proV touV podaV autou

26

hn de h gunh ellhniV surofoinissa tw genei kai hrwta auton ina to daimonion ekballh ek thV qugatroV authV

27

o de ihsouV eipen auth afeV prwton cortasqhnai ta tekna ou gar kalon estin labein ton arton twn teknwn kai balein toiV kunarioiV

28

h de apekriqh kai legei autw nai kurie kai gar ta kunaria upokatw thV trapezhV esqiei apo twn yiciwn twn paidiwn

29

kai eipen auth dia touton ton logon upage exelhluqen to daimonion ek thV qugatroV sou

30

kai apelqousa eiV ton oikon authV euren to daimonion exelhluqoV kai thn qugatera beblhmenhn epi thV klinhV

31

kai palin exelqwn ek twn oriwn turou kai sidwnoV hlqen proV thn qalassan thV galilaiaV ana meson twn oriwn dekapolewV

32

kai ferousin autw kwfon mogilalon kai parakalousin auton ina epiqh autw thn ceira

33

kai apolabomenoV auton apo tou oclou kat idian ebalen touV daktulouV autou eiV ta wta autou kai ptusaV hyato thV glwsshV autou

34

kai anableyaV eiV ton ouranon estenaxen kai legei autw effaqa o estin dianoicqhti

35

kai euqewV dihnoicqhsan autou ai akoai kai eluqh o desmoV thV glwsshV autou kai elalei orqwV

36

kai diesteilato autoiV ina mhdeni eipwsin oson de autoV autoiV diestelleto mallon perissoteron ekhrusson

37

kai uperperisswV exeplhssonto legonteV kalwV panta pepoihken kai touV kwfouV poiei akouein kai touV alalouV lalein

Mark 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: