Greek New Testament (Stephanus - 1550)

Mark 2

Mark

Return to Index

Chapter 3

1

kai eishlqen palin eiV thn sunagwghn kai hn ekei anqrwpoV exhrammenhn ecwn thn ceira

2

kai parethroun auton ei toiV sabbasin qerapeusei auton ina kathgorhswsin autou

3

kai legei tw anqrwpw tw exhrammenhn econti thn ceira egeirai eiV to meson

4

kai legei autoiV exestin toiV sabbasin agaqopoihsai h kakopoihsai yuchn swsai h apokteinai oi de esiwpwn

5

kai peribleyamenoV autouV met orghV sullupoumenoV epi th pwrwsei thV kardiaV autwn legei tw anqrwpw ekteinon thn ceira sou kai exeteinen kai apokatestaqh h ceir autou ugihV wV h allh

6

kai exelqonteV oi farisaioi euqewV meta twn hrwdianwn sumboulion epoioun kat autou opwV auton apoleswsin

7

kai o ihsouV anecwrhsen meta twn maqhtwn autou proV thn qalassan kai polu plhqoV apo thV galilaiaV hkolouqhsan autw kai apo thV ioudaiaV

8

kai apo ierosolumwn kai apo thV idoumaiaV kai peran tou iordanou kai oi peri turon kai sidwna plhqoV polu akousanteV osa epoiei hlqon proV auton

9

kai eipen toiV maqhtaiV autou ina ploiarion proskarterh autw dia ton oclon ina mh qlibwsin auton

10

pollouV gar eqerapeusen wste epipiptein autw ina autou aywntai osoi eicon mastigaV

11

kai ta pneumata ta akaqarta otan auton eqewrei prosepipten autw kai ekrazen legonta oti su ei o uioV tou qeou

12

kai polla epetima autoiV ina mh auton faneron poihswsin

13

kai anabainei eiV to oroV kai proskaleitai ouV hqelen autoV kai aphlqon proV auton

14

kai epoihsen dwdeka ina wsin met autou kai ina apostellh autouV khrussein

15

kai ecein exousian qerapeuein taV nosouV kai ekballein ta daimonia

16

kai epeqhken tw simwni onoma petron

17

kai iakwbon ton tou zebedaiou kai iwannhn ton adelfon tou iakwbou kai epeqhken autoiV onomata boanergeV o estin uioi bronthV

18

kai andrean kai filippon kai barqolomaion kai matqaion kai qwman kai iakwbon ton tou alfaiou kai qaddaion kai simwna ton kananithn

19

kai ioudan iskariwthn oV kai paredwken auton kai ercontai eiV oikon

20

kai sunercetai palin ocloV wste mh dunasqai autouV mhte arton fagein

21

kai akousanteV oi par autou exhlqon krathsai auton elegon gar oti exesth

22

kai oi grammateiV oi apo ierosolumwn katabanteV elegon oti beelzeboul ecei kai oti en tw arconti twn daimoniwn ekballei ta daimonia

23

kai proskalesamenoV autouV en parabolaiV elegen autoiV pwV dunatai satanaV satanan ekballein

24

kai ean basileia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h basileia ekeinh

25

kai ean oikia ef eauthn merisqh ou dunatai staqhnai h oikia ekeinh

26

kai ei o satanaV anesth ef eauton kai memeristai ou dunatai staqhnai alla teloV ecei

27

ou dunatai oudeiV ta skeuh tou iscurou eiselqwn eiV thn oikian autou diarpasai ean mh prwton ton iscuron dhsh kai tote thn oikian autou diarpasei

28

amhn legw umin oti panta afeqhsetai ta amarthmata toiV uioiV twn anqrwpwn kai blasfhmiai osaV an blasfhmhswsin

29

oV d an blasfhmhsh eiV to pneuma to agion ouk ecei afesin eiV ton aiwna all enocoV estin aiwniou krisewV

30

oti elegon pneuma akaqarton ecei

31

ercontai oun oi adelfoi kai h mhthr autou kai exw estwteV apesteilan proV auton fwnounteV auton

32

kai ekaqhto ocloV peri auton eipon de autw idou h mhthr sou kai oi adelfoi sou exw zhtousin se

33

kai apekriqh autoiV legwn tiV estin h mhthr mou h oi adelfoi mou

34

kai peribleyamenoV kuklw touV peri auton kaqhmenouV legei ide h mhthr mou kai oi adelfoi mou

35

oV gar an poihsh to qelhma tou qeou outoV adelfoV mou kai adelfh mou kai mhthr estin

Mark 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com

 


Other Items are Available At These Sites: